BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
18 mei 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2343

de Liesbeth Homans (N-VA)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
De tarievenautonomie van de Commissie voor de regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG)
________
CREG
vaststelling van de prijzen
energieprijs
________
18/5/2011Verzending vraag
30/6/2011Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 5-816
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-2343 d.d. 18 mei 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De regering keurde luidens De Standaard van 16 april jongstleden een wetsontwerp goed met betrekking tot een systeem van prijsregulering voor energieleveranciers. Voortaan zal de CREG onderzoeken of de beoogde prijsverhogingen al dan niet te maken hebben met prijsschommelingen binnen de tariefformule. Indien dit niet het geval is, kan de verhoging pas doorgevoerd worden na het akkoord van de CREG. De regulering zou tot 2014 gelden en telkens met drie jaar verlengbaar zijn.

In het zog van deze goedkeuring werd tevens een ontwerp aangenomen dat de bevoegdheden van de CREG met betrekking tot het vaststellen van de tarieven potentieel kan ondergraven. Het zou gaan om een omzetting van het derde energiepakket, waarbij de autonomie van de regulator versterkt dient te worden. Het ontwerp zou echter guidelines bevatten die de autonomie van de CREG net ondergraven.

Graag stelde ik u hierover de volgende vragen:

1. Kan u beide ontwerpen kort toelichten?

2. Klopt het dat het ontwerp met betrekking tot de prijsregulering in de tijd beperkt is?

3. Op welke wijze werd met de eisen die de Europese Commissie u oplegde inzake de prijsregulering rekening gehouden? Welke voorwaarden werden er aan een mogelijke verlenging opgelegd?

4. Welke compenserende maatregelen zal u nemen met het oog op het versterken van de concurrentie ten gevolge van de potentieel nadelige effecten van prijsregulering?

5. Waarom bevat het ontwerp met betrekking tot de regulator de betrokken guidelines? Kan u deze toelichten?

Antwoord ontvangen op 30 juni 2011 :

Ik heb de eer het geachte lid te antwoorden :

1. De objectieven, bevoegdheden en machten van de Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas (CREG) worden versterkt volgens het voorschrift van het derde Energiepakket, die wordt in eerste lezing door de Regering goedgekeurd. Inzonderheid zal de CREG gemachtigd worden om de bevoegdheid om de tarifaire methodologieën vast te leggen (die zullen bijgevolg niet meer worden vastgelegd in een koninklijk besluit). De onafhankelijkheid van de regulator wordt eveneens versterkt: laten wij het volgende feit aanhalen, ,namelijk dat de CREG alleen nog antwoorden zal verstrekken aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers (budget, vergoeding van de leden van de Raad van Beheer, het jaarverslag van de activiteiten, enz.). De methodologieprojecten en de jaarverslagen van de CREG zullen slechts enkel aan deze Kamer worden voorgelegd. Het schorsingsrecht betreffende de tarieven wordt door de Ministerraad opgeheven.

Betreffende de omkadering van de elektriciteitsprijzen (veiligheidsnet) zal dit mechanisme van toepassing zijn tot 31 december 2014. Een evaluatieverslag zal zes maand voor deze datum worden opgesteld. Op basis van dit verslag zal dit mechanisme eventueel worden verlengd met een nieuwe periode van drie jaar, zo nodig hernieuwbaar volgens een identieke procedure, indien er wordt vastgesteld dat de voorwaarden betreffende transparantie en mededinging niet worden vervuld.

De prijzenformules van elke leverancier zullen bij de regulator worden neergelegd (in een precieze gegevensbank, die voor elke leverancier de methodologie van de berekening van de variabele energieprijzen herneemt, inzonderheid de indexatieformules en parameters die hij gebruikt). De regulator zal er het goede gebruik van controleren.

Ingeval van aanpassing van de gevraagde formule door de leverancier, zal laatstgenoemde de gegrondheid van deze aanpassing moeten rechtvaardigen door middel van bewijsstukken (contracten, boekhoudkundige stukken, enz.). Vergelijkingen zullen eveneens worden gemaakt met de prijzen die in de buurlanden van toepassing zijn. De Banque nationale de Belgique (BNB) zal worden geraadpleegd. Een verhaalprocedure is voorzien.

2. Ja, dit mechanisme zal van tijdelijke aard zijn (tot 31 december 2014 met de mogelijkheid om te verlengen indien dit noodzakelijk is).

3. Er werd rekening gehouden met de bemerkingen van de Europese Commissie. Dit mechanisme is van tijdelijke aard, niet discriminerend, de (federale) regulator staat centraal in dit mechanisme. Er is geen tussenkomst van de administratie of van de regering.

4. Ik denk niet dat dit mechanisme een negatief effect zal hebben op het niveau van de mededinging. Integendeel betekent een betere transparantie van de prijzen en de prijzenformules een voortgang in termen van mededinging. Op dezelfde wijze zal een verhoogde controle van de regulator betreffende de beste representativiteit van de getallen die worden gebruikt door de leveranciers in hun prijzenformules, voor de residentiële klanten en de kleine en middelgrote ondernemingen (KMO’s) het bewijs zijn dat de prijzen nauwer aansluiten op de realiteit van de elektriciteitsmarkt (nationaal en internationaal) en dat de prijzen in België niet meer zoveel zullen verschillen van deze in de overige Europese landen. Tenslotte, zal het inflatie-effect veroorzaakt door een overmatige prijzenvolatiliteit worden bestreden.

Dit project zorgt ervoor dat de volledige onafhankelijkheid autonomie van de regulator ongeschonden blijft. Het versterkt zelfs zijn onafhankelijkheid, zijn machten, bevoegdheden en controlemiddelen.