BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2010-2011
________
7 maart 2011
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1689

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de vice-eersteminister en minister van Werk en Gelijke Kansen, belast met het Migratie- en asielbeleid
________
Rookverbod op de werkvloer - Toepassing - Klachten en controle - Sancties
________
nicotineverslaving
werkplek
gezondheidsinspectie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
________
7/3/2011 Verzending vraag
12/9/2011 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-1689 d.d. 7 maart 2011 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Sinds 1 januari 2006 heeft elke werknemer het recht te beschikken over werkruimten en sociale voorzieningen die vrij zijn van tabaksrook. De werkgever wordt geacht het roken in de werkruimten en de sociale voorzieningen te verbieden.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister mij melden hoeveel overtredingen er tegen deze regeling, die vervat zit in het koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook, reeds zijn vastgesteld ?

2) Werden de vaststellingen gedaan in het kader van de normale opdrachten van de arbeidsinspectie of op basis van klachten van niet-rokers ?

3) Kan zij me meedelen hoeveel sancties er werden getroffen jegens werkgevers die niet in orde waren met de verplichting om de nodige maatregelen te treffen om het roken in de werkruimten te verbieden en hoeveel jegens werknemers omwille van het effectief overtreden van het rookverbod?

4) Werden ook derden (bezoekers, leveranciers, Ö) betrapt op het overtreden van de verbodsbepalingen ?

5) Graag kreeg ik de cijfers met betrekking tot het aantal klachten dat werd neergelegd bij de afdeling Regionaal Toezicht van de algemene directie Toezicht op het welzijn op het werk, het aantal schriftelijke ingebrekestellingen overgemaakt aan de ondernemingen die in overtreding zijn en het aantal pro-justitia's die in het kader van de regelgeving betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook werden opgemaakt.

Graag kreeg ik alle gevraagde cijfergegevens opgesplitst per gewest.

Antwoord ontvangen op 12 september 2011 :

1.)Ik heb de eer u te herinneren dat het koninklijk besluit van 19 januari 2005 betreffende de bescherming van de werknemers tegen tabaksrook en zijn uitvoeringsbesluiten opgeheven werd door de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 29 december 2009. In 2008 hebben de inspectiediensten van de Algemene Directie Toezicht op het Welzijn op het Werk een evaluatie gemaakt van de toepassing van de wetgeving op het rookverbod op de arbeidsplaatsen. De cijfergegevens zijn afkomstig van deze studie. Het aantal schriftelijke ingebrekestellingen voor de periode 2006-2008(1ste semester) is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 1: Aantal schriftelijke ingebrekestellingen

Regio

2006

2007

2008(1ste semester)

Vlaanderen

23

33

25

Wallonië

31

23

21

Brussel

6

5

0

2.) De controle op het naleven van het rookverbod op de arbeidsplaatsen maakt enerzijds deel uit van de gebruikelijke taken van de inspecteurs en anderzijds van het onderzoek betreffende klachten.

3.) Het aantal opgestelde pro-justitia tengevolge van het niet naleven van de wetgeving op het rookverbod op de arbeidsplaats, geeft het aantal gevallen weer, waar ondanks twee schriftelijke ingebrekestellingen, de situatie niet verbetert en heel dikwijls betreft het gevallen waarbij de werkgever geen enkele interesse toont om de wetgeving te respecteren.

Het aantal opgestelde pro-justitia onderverdeeld per regio voor de periode 2006-2008(1ste semester)is weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 2: Aantal opgestelde pro-justitia

Regio

2006

2007

2008(1ste semester )

Vlaanderen

1

3

2

Wallonië

0

0

0

Brussel

0

0

1

4.) Bij de vastgestelde overtredingen hebben de inspecteurs eveneens bezoekers en klanten ontdekt die dit rookverbod niet respecteerden.

5.) Het aantal ontvangen klachten bij de afdeling van het regionaal toezicht van de Algemene Directie van Het Toezicht op het Werk en verdeeld per regio is weergegeven in onderstaande tabel. Voor de antwoorden betreffende het aantal ingebrekestellingen verwijs ik naar tabel 1 en voor het aantal pro-justitia naar tabel 2.

Tabel 3: Aantal ontvangen klachten

Regio

2006

2007

2008 (1ste semester)

Vlaanderen

50

55

37

Wallonië

33

25

21

Brussel

4

16

10