BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
20 september 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-140

de Guido De Padt (Open Vld)

aan de minister van Justitie
________
Genaderecht - Genadeverzoeken - Aantallen - Toekenningen
________
strafverjaring
strafsanctie
officiŽle statistiek
geografische spreiding
Koning en Koninklijke familie
________
20/9/2010 Verzending vraag
25/11/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-140 d.d. 20 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Het genaderecht is een koninklijk prerogatief dat is ingesteld bij artikel 110 van de Grondwet:ĒDe Koning heeft het recht de door de rechters uitgesproken straffen kwijt te schelden of te verminderen, behoudens hetgeen ten aanzien van de ministers en van de leden van de Gemeenschaps- en Gewestregeringen is bepaald.Ē De Koning heeft het recht de uitvoering van de straf of een gedeelte ervan kwijt te schelden. Hij kan de straf ook verminderen of omzetten of een proeftijd toestaan.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1.Hoeveel genadeverzoeken werden in 2007, 2008, 2009 en 2010 ingediend, opgesplitst per gerechtelijk arrondissement;

2.Hoeveel verzoeken hadden betrekking op:

gevangenisstraffen en voor welke termijnen;

boetes en voor welke bedragen,

vervallenverklaringen van het recht tot sturen en voor welke termijnen

verbeurdverklaringen?

3.Hoeveel verzoeken werden tijdens de onder vraag 1 vermelde jaren, opgedeeld per gerechtelijk arrondissement, en met de opsplitsing vermeld onder vraag 2., ingewilligd?

4.In welke mate doorkruist de systematiek van de genadeverzoeken de efficiŽntie van de bestraffing niet? Getuigt het wel van een transparant en correct strafbeleid wanneer de Koning de mogelijkheid heeft om beslissingen van de rechterlijke macht ongedaan te maken? Wat is het standpunt van de minister dienaangaande?

Antwoord ontvangen op 25 november 2010 :

1, 2 en 3: zie tabel in bijlage

Ik beschik niet over statistische gegevens van de genadeverzoeken, opgesplitst per gerechtelijk arrondissement én opgesplitst per gevangenisstraffen, boetes, vervallen-verklaringen en verbeurdverklaringen.

Voor de jaren 2007, 2008, 2009 en 2010 beschik ik over statistische totaalcijfers, opgesplitst per hof van beroep.

4. Het genaderecht dient begrepen te worden als een bijsturinginstrument dat kan worden aangewend om onbillijke of ongewenste gevolgen van de toepassing van de straffen, op gerichte wijze, ongedaan te maken of te verlichten.

Het genaderecht laat toe rekening te houden met uitzonderlijke, bijzondere omstandigheden die, op het ogenblik van de rechterlijke beslissing, niet waren gekend of konden worden voorzien.

Voor de toekenning van een genade wordt dus, onder meer, rekening gehouden met het geheel aan uitzonderlijke elementen, zoals nieuwe elementen die zijn tussengekomen sinds het vonnis en die, indien ze waren gekend, de rechter ertoe hadden aangezet een andere straf op te leggen.

Daarnaast wordt de zwaarwichtigheid der feiten, eventuele gerechtelijke voorgaande, de actuele sociale, familiale en professionele situatie alsmede het actueel gedrag van verzoeker en geleverde inspanningen ten aanzien van eventuele slachtoffers in overweging genomen.

Het genaderecht mag dus niet beschouwd worden als een beroepsmogelijkheid na een gemotiveerde rechterlijke beslissing, waarbij met de argumenten van de verzoeker reeds werd rekening gehouden bij de strafmaat-bepaling.

De genademaatregel kan zowel volledig als gedeeltelijk worden toegekend, er kunnen voorwaarden aan verbonden zijn of toegekend na een in acht te nemen proeftermijn.

Een genademaatregel tempert dus enkel de strengheid van de rechterlijke beslissing en de toekenning ervan heeft alleen uitwerking op de strafuitvoering.

Iedere genademaatregel, toegekend bij koninklijk besluit, wordt vermeld op het strafregister van betrokkene.

Het recht van genade, aldus opgevat, belemmert geenszins de efficiëntie van de rechtspraak en de strafuitvoering, maar draagt integendeel bij tot een humane, billijke en accurate strafuitvoering en correct strafbeleid.

1-2-3

AANTAL GENADE ADVIEZEN per HOF VAN BEROEP

2007

2008

2009

2010 *

GENT

389

325

312

196

ANTWERPEN

299

291

269

163

BRUSSEL

83

72

89

50

 
 

LIÈGE

391

388

321

231

MONS

214

181

181

103

BRUXELLES

219

223

232

103

 
 

FEDERAAL1

 

 
 

TOTAAL

1 595

1 480

1405

846

Bron : GRADATA op 21 september 2010

*gedeeltelijke gegevens

OPMERKINGEN

  1. Gelet op de tijdsduur van de procedure, stemmen het aantal ingewilligde verzoeken van één jaar niet noodzakelijk overeen met het aantal genadeverzoekschriften van datzelfde jaar.

  2. Een genadeverzoek kan betrekking hebben op meerdere straffen en verzonden worden aan meerdere hoven van beroep.

AANTAL BIJ KONINKLIJK BESLUIT INGEWILLIGDE GENADEVERZOEKEN2007

2008

2009

2010 *

NEDERLANDS

63

17

23

24

FRANS

232

139

73

52

 

TOTAAL

295

156

96

76