BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2013-2014
________
26 februari 2014
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11195

de Yoeri Vastersavendts (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Binnenlandse Zaken en Gelijke Kansen
________
Vacaturefraude - Fraude met sollicitatiecursussen - Stand van zaken - Aanpak
________
fraude
zoeken naar een baan
economisch delict
witwassen van geld
werkloze
thuiswerk
________
26/2/2014 Verzending vraag
17/4/2014 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 5-11196
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-11195 d.d. 26 februari 2014 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Ik verwijs naar mijn eerdere vragen betreffende vacaturefraude (stukken nr. 5-8510 en 5-8744).

Steeds meer werklozen worden slachtoffer van vacaturefraude, aldus een Nederlands onderzoeksbureau gespecialiseerd in fraudebestrijding. Internetcriminelen boeken toenemend succes met het misbruiken van werkzoekenden voor witwaspraktijken.

Criminele organisaties boren steeds actiever een nieuwe markt aan, namelijk de werkzoekenden. Op verscheidene grote vacaturesites op internet proberen zij werkzoekenden te lokken met lucratief thuiswerk. Zij moeten dan hun eigen bankrekening ter beschikking stellen, waarmee vervolgens grote winsten uit criminele activiteiten worden witgewassen en naar rekeningen in het buitenland worden doorgesluisd. Zonder het zelf te weten, maken deze werklozen zich medeplichtig aan strafbare feiten.

Veel slachtoffers durven zich uit schaamte niet bekend te maken; de politie kan niet veel met aangiftes.

In Nederland blijkt dit fenomeen wederom te zijn toegenomen (http://www.fraudehelpdesk.nl).

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen voor de geachte minister:

1) Hoe groot is naar uw mening dit probleem? Bent u er van op de hoogte dat vacaturefraude in Nederland al twee jaar opeen de snelst stijgende oplichtingsvorm is? Zo neen, hoe verklaart u dit gezien de vele klachten in onze buurlanden? Zo ja, kan dit cijfermatig worden toegelicht en dit voor respectievelijk de laatste drie jaar?

2) Welke maatregelen heeft u al genomen om deze fraude effectief te bestrijden en welke maatregelen bent u nog voornemens hier tegen te nemen?

3) Bent u bereid samen te zitten met de website uitbaters die vacatures publiceren om hen te attenderen op deze fraude en aldus de malafide aankondigingen eruit te filteren? Kan u uitgebreid toelichten naar timing en inhoud toe? Zo neen, waarom niet?

4) Hoeveel netwerken en/of daders die deze fraude opzetten zijn reeds aangepakt? Kunt u uw antwoord toelichten? Welke problemen doen zich voor in deze aanpak?

5) Is de geachte minister het met me eens dat deze fraude kan worden geremedieerd met preventie die dan het best verloopt via de VDAB en dus in samenwerking met de Gewesten? Bent u bereid dit concreet aan te kaarten gezien dit fenomeen verder blijft woekeren en kan dit worden toegelicht naar timing en budget toe?

6) Kan zeer gedetailleerd worden opgelijst naar inhoud en timing toe welke concrete stappen worden genomen om deze bijzonder perfide vorm van fraude de wacht aan te zeggen en de daders achter deze websites effectief aan te pakken?

Antwoord ontvangen op 17 april 2014 :

1), 2) en 4) Ik verwijs u naar mijn antwoord op uw schriftelijke parlementaire vraag nummer 5-8744 van 19 april 2013.

3), 5) en 6) Via de nieuwe strategische veiligheids- en preventieplannen 2014-2017 wordt lokale overheden een kader geboden in het kader van de aanpak van dergelijke fraude.

Voor meer informatie over de aanpak van deze fraude, kan ik u ook doorverwijzen naar de bevoegde federale minister van Werk en Fraudebestrijding en de bevoegde ministers van de Vlaamse, Brusselse en Waalse regering.