BELGISCHE SENAAT
________
Buitengewone zitting 2010
________
1 september 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-100

de Alexander De Croo (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Bruggepensioneerden en werklozen - Vakbondsbijdrage - Aftrekbare beroepskosten - Kosten gemaakt voor een sollicitatie
________
werkloze
vervroegd pensioen
belasting van natuurlijke personen
belastingaftrek
zoeken naar een baan
vakbond
________
1/9/2010Verzending vraag
6/12/2010Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 5-100 d.d. 1 september 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Vakbondsbijdragen die door werklozen en bruggepensioneerden worden betaald, worden op grond van artikel 49, Wetboek van de Inkomstenbelastingen 1992 (WIB 92), beschouwd als beroepskosten en kunnen dus van de werkloosheidsvergoedingen worden afgetrokken. De fiscus neemt immers aan dat deze bijdrage gestort wordt met het oog op het behoud van een uitkering, in casu de werkloosheidsuitkering.

Die fiscale logica komt bijzonder wereldvreemd over, daar het toch de bedoeling zou moeten zijn de kosten gemaakt voor het solliciteren aftrekbaar te maken en niet de kosten gemaakt om een uitkering te behouden. Niets is minder waar. Kosten die een werkloze maakt om een baan te vinden, zijn volgens de belastingadministratie in principe persoonlijke uitgaven en vormen geen aftrekbare beroepskosten.

Graag kreeg ik een antwoord op de volgende vragen:

1) Kan de minister aangeven, respectievelijk voor de laatste drie jaren, hoeveel belastingplichtige werklozen en bruggepensioneerden hun vakbondsbijdrage op hun belastingaangifte hebben ingebracht als beroepskosten?

2) Kan hij aangeven hoeveel het totale kostenplaatje bedraagt van de door werklozen en bruggepensioneerden ingebrachte beroepskosten en dit op jaarbasis?

3) Meent hij niet dat het onlogisch is dat een werkloze of een bruggepensioneerde wel de vakbondspremie als beroepskosten kan inbrengen, maar dat diezelfde werkloze of bruggepensioneerde volgens de administratie de kosten gemaakt om te solliciteren in principe niet als beroepskosten kan inbrengen aangezien het gaat om persoonlijke uitgaven? Kan hij zijn standpunt hieromtrent uitvoerig toelichten?

Antwoord ontvangen op 6 december 2010 :

1. – 2. Bij het invullen van hun aangifte in de personenbelasting brengen de werklozen en de bruggepensioneerden hun reële beroepskosten onmiddellijk in mindering van hun werkloosheidsuitkeringen en brugpensioenen. Er is dus geen afzonderlijke rubriek in de aangifte van de personenbelasting voorzien om deze beroepskosten afzonderlijk te vermelden.

Dit geldt trouwens niet enkel voor de werklozen en bruggepensioneerden. Ook voor verschillende andere categorieën van inkomsten (ziekte- en invaliditeitsuitkeringen, pensioenen en andere vervangingsinkomsten) is een dergelijke rubriek niet weerhouden in de aangifte.

Dit zou immers als gevolg hebben dat de huidige aangifte in de personenbelasting nog complexer wordt, wat niet strookt met het permanente streven naar administratieve vereenvoudiging.

Uit wat voorafgaat, blijkt dat bij gebrek aan statistische gegevens het niet mogelijk is een budgettaire impact van de door u bedoelde kosten in te schatten.

3. Het standpunt van mijn administratie werd reeds uiteengezet in antwoorden op eerdere parlementaire vragen. Ik veroorloof mij dan ook het geachte lid te verwijzen naar de antwoorden verstrekt op de volgende vragen:

  • de vraag nr. 696 van de heer Guy D’haeseleer van 14 maart 2005 (Vragen en Antwoorden, Kamer, 2004-2005, nr. 88, blz. 15451-15453);

  • mondelinge vraag nr. 5003 van de heer Jean Cornil van 29 april 2008 (Kamer, CRIV 52 COM 213, blz. 3-5).