BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
8 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7472

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Orgaan voor de Co÷rdinatie van de Analyse van de Dreiging (OCAD) - Parallelle informatie en cross-checks - Vrijgemaakt budget
________
terrorisme
Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse
informatieanalyse
________
8/4/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Einde zittingsperiode
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7473
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7472 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In hun vergadering van 7 januari 2008 hebben de vaste comitÚs van toezicht op de politiediensten en de inlichtingendiensten (Vast ComitÚ P en Vast ComitÚ I) beslist een toezichtonderzoek te openen naar "de wijze waarop het OCAD de terreurbedreigingen tijdens de jaarwisseling 2007-2008 heeft geanalyseerd". Tijdens de eindejaarsperiode van 2007 was namelijk niveau "4" van dreiging afgekondigd. De vaste comitÚs besloten dat er geen disfuncties in de werking van het OCAD dienden te worden gemeld.

Gezien de inhoud van de aan het OCAD meegedeelde informatie kwam het de vaste comitÚs niet onredelijk voor dat hierdoor punctuele dreigingevaluaties werden opgemaakt met als niveau "4" of "zeer ernstig". De comitÚs wensten zich vanuit de actuele wetenschap dat er geen aanslag heeft plaatsgevonden, niet te bezondigen aan "hineininterpretieren". Naar hun aanvoelen kon van elk redelijk persoon in dezelfde omstandigheden een gelijkaardige beslissing worden verwacht. De comitÚs hebben evenmin vastgesteld dat het afgekondigde niveau van terreurdreiging ingegeven, of minstens be´nvloed, was door een politieke agenda. Evenmin is er ook maar de minste indicatie dat het OCAD zijn analyses en de ermee corresponderende evaluaties in functie van politieke of andere desiderata zou hebben doorgevoerd.

De vaste comitÚs wijzen er wel op dat het OCAD in deze zaak een oordeel moest vellen zonder te beschikken over enige parallelle informatie, met andere woorden zonder inlichtingen afkomstig vanuit andere diverse ondersteunende diensten die vervolgens door het OCAD tegen elkaar en tegen het licht worden gehouden om van daaruit tot een multidisciplinaire analyse te komen. Het materiaal werd "single authority" aangeleverd. Dit is zonder meer significant, want een pertinentietoetsing door middel van een cross-check van de gegevens werd daardoor onmogelijk.

Dit probleem overstijgt uiteraard de discussie over de invoering van niveau "4" van dreiging eind december 2007. Dit wijst op een lacune in de werking van OCAD, meer in het bijzonder in de beschikbaarheid of te toelevering van parallelle informatie. Dat kan nefaste gevolgen hebben voor het tijdig ontdekken van een terreurdreiging, en dat kan mogelijk mensenlevens kosten.

1. Welke maatregelen heeft de minister reeds genomen om ervoor te zorgen dat OCAD zoveel als mogelijk kan beschikken over parallelle informatie, en over de capaciteiten om toetsingen met cross-checks te doen?

2. Welke budgetten zijn hiervoor vrijgemaakt? Hoeveel extra personeelsleden werden eventueel ter beschikking gesteld van OCAD?