BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
8 april 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7452

de Yves Buysse (Vlaams Belang)

aan de minister van Justitie
________
Verkeersveiligheid - Drugsgebruik - Controles - Speekseltest - Invoering
________
verkeersveiligheid
politiecontrole
drugverslaving
________
8/4/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7453
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1644
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7452 d.d. 8 april 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Stellen dat de huidige controle op het gebruik van drugs in het verkeer voor de politie een tijdrovende en omslachtige procedure is, is een open deur intrappen. De toepassing van deze procedure, bestaande uit een gestandaardiseerde testbatterij, een urinetest en vervolgens een bloedproef, is dan ook dringend aan vervanging toe, temeer omdat de bestaande kritische argumenten steeds meer worden aangegrepen om minder of zelfs helemaal niet meer over te gaan tot drugscontroles in het verkeer. Zo blijkt bijvoorbeeld dat op het grondgebied van de politiezone Vlas al meer dan twee jaar geen enkele drugscontrole in het verkeer meer plaatsvond en dat het politiecollege er wacht op de aangekondigde, meer gebruiksvriendelijke speekseltests.

Nochtans blijkt uit tal van studies dat rijden onder invloed van drugs de verkeersveiligheid in het gedrang brengt en dat het effect van alcohol in combinatie met drugs het negatieve effect op de rijvaardigheid nog versterkt.

Intussen werden, in het kader van de wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer, een aantal tests door het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie en door de lokale en federale politie geŽvalueerd op betrouwbaarheid. Er wordt gewerkt aan een koninklijk besluit aangaande de invoering van een checklist waarin expliciete aanwijzingen worden opgenomen wanneer er drugs zouden gebruikt zijn.

De speekseltest wordt naar alle waarschijnlijkheid operationeel tegen 1 oktober 2010.

1. Hoe staat de minister tegenover de beslissing van sommige zones om geen drugstesten meer uit te voeren, zolang de nieuwe speekseltest niet wordt ingevoerd? Is de minister niet van mening dat hierdoor strafbare feiten ongemoeid worden gelaten en de verkeersveiligheid in gevaar wordt gebracht? Bestaan daaromtrent richtlijnen aan de politiezones?

2. Is de minister van oordeel dat de speekseltest "op schema" zit? Bestaat de kans dat de test reeds vroeger wordt ingevoerd dan oktober 2010, gezien de wet hiervoor een opening maakt?

a. Hoever staat het met de homologatie van de speekseltest? Is de evaluatie van de verschillende tests al afgerond en werd al een keuze gemaakt? Zo ja, wat is het resultaat?

b. Zijn reeds afspraken gemaakt met de parketten, gezien de invoering van de tests ongetwijfeld tot een merkbare stijging van het aantal vastgestelde overtredingen zal leiden?

c. Hoever staat het met het opstellen van de gestandaardiseerde checklist met indicatoren die wijzen op druggebruik?

d. Hoever staat het met de opleiding van de agenten in dit kader?

3. In hoeverre werd er al overleg gepleegd met de verschillende bevoegde ministers om in de BOB-campagne, die op alcohol gericht is, voortaan ook de aandacht op druggebruik te vestigen?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

1. Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken.

2. a) Een homologatie van de “eventuele randapparatuur” is niet noodzakelijk gezien het lastenboek voor deze apparatuur een CE-markering zal eisen.

De redactie van het ontwerp van lastenboek was in zijn eindfase toen er zich midden februari 2010 een wijziging van de wet van 24 december 1993 en het Koninklijk besluit van 8 januari 1996 met betrekking tot de overheidsopdrachten aandiende.

In het kader van voornoemde wijzigingen moet bijkomende informatie ingewonnen waarna het lastenboek pas definitief kan worden.

2. b) Inmiddels werkt het College van Procureurs-generaal aan een aanpassing van de Coll 8/2006 en Coll 9/2006 om rekening te houden met de wet van 31 juli 2009 tot invoering van speekseltesten op drugs in het verkeer.

2. c) Volgens de informatie die ik ontving van het NICC zou de checklist worden opgesteld door de politie.

2. d) Deze vraag valt onder de bevoegdheid van mijn collega de minister van Binnenlandse Zaken.

3. Tot op heden is er nog geen overleg gebeurd met betrekking tot de BOB-campagne, doch het spreekt voor zich dat naar aanleiding hiervan het druggebruik ook ter sprake moet worden gebracht.