BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
12 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7187

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Ziekenvervoer - Vervoer naar een privé-praktijk - Gebrek aan tussenkomst door het ziekenfonds - Maatregelen
________
ziekentransport
ziekteverzekering
remgeld
________
12/3/2010 Verzending vraag
6/5/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7187 d.d. 12 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Onlangs werd ik gecontacteerd door artsen in verband met de terugbetaling van het ziekenvervoer. Volgens de betrokkenen wordt het vervoer van en naar ziekenhuizen door het ziekenfonds terugbetaald. Dat geldt echter niet voor vervoer van en naar de privé-praktijk van een arts. Naar mijn gevoel betreft het hier een ongerijmdheid.

Daarom wil ik de volgende vragen stellen:

1. Klopt de informatie die mij werd toegespeeld?

2. Welke oplossingen zal de minister aanreiken om deze ongerijmdheid weg te werken?

Antwoord ontvangen op 6 mei 2010 :

In antwoord op uw vraag kan ik u meedelen dat de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging momenteel in een aantal welbepaalde gevallen een tegemoetkoming toekent in de vervoerskosten van de rechthebbenden. Het betreft onder meer de vervoerskosten van kankerpatiënten die ambulant een chemotherapeutische behandeling of een behandeling met stralingen moeten krijgen, dialysepatiënten en patiënten die een revalidatiebehandeling volgen. In al deze situaties wordt een tegemoetkoming voorzien in de vervoerskosten tussen de verblijfplaats van de rechthebbende en het gespecialiseerde centrum waar hij in behandeling is. Het gaat telkens om patiënten met een ernstige aandoening die voor hun behandeling talrijke verplaatsingen moeten maken.

Ik ben me ervan bewust dat vervoerskosten ook voor andere patiënten een belangrijke uitgavenpost kunnen vormen. In het plan voor de verbetering van de levenskwaliteit van personen met chronische ziekten is om die reden voorzien dat de bestaande tegemoetkomingen in de vervoerskosten geleidelijk uitgebreid worden tot andere chronische ziekten. Aan het Comité voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van de chronische ziekten en specifieke aandoeningen werd gevraagd voorstellen te doen.

Een eerste voorstel bestaat erin een tegemoetkoming te voorzien voor de vervoerskosten van kinderen jonger dan 18 jaar.

Het voorstel omvat twee luiken:

  • een tussenkomst in de verplaatsingskosten van de kinderen die behandeld worden in een specifiek revalidatiecentrum (centra voor zware en chronische pathologie);

  • een tussenkomst in de verplaatsingskosten van kinderen die aan een zeldzame ziekte lijden en aan wie geregeld een weesgeneesmiddel moet worden toegediend in een ziekenhuis.

Om te verzekeren dat de behandeling onder de voor de patiënt optimale voorwaarden gebeurt, wordt in het algemeen vereist dat de behandeling plaatsvindt in een ziekenhuis of in een gespecialiseerd centrum dat voldoet aan bepaalde normen inzake infrastructuur en personeel. Indien zou blijken dat de betrokken behandelingen onder dezelfde voorwaarden in een privé-praktijk kunnen gebeuren, ben ik uiteraard bereid de mogelijkheid en de noodzakelijke voorwaarden voor een uitbreiding van de tegemoetkomingen tot verplaatsingen naar een privé-praktijk te onderzoeken.

Ik zou u dank weten mocht u mij kunnen meedelen over welke situaties het precies gaat.