BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
2 maart 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7033

de Ann Somers (Open Vld)

aan de vice-eersteminister en minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, belast met Maatschappelijke Integratie
________
Plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) - Verplichte investering van winst in opleiding - Controle - Stand van zaken
________
dienst voor arbeidsbemiddeling
Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening
beroepsopleiding
________
2/3/2010Verzending vraag
15/4/2010Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-7034
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-7033 d.d. 2 maart 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De plaatselijke werkgelegenheidsagentschappen (PWA) worden volgens de reglementering verplicht om 25 % van hun winst te investeren in opleiding. Gezien er heel wat jaren onduidelijkheid is geweest of ze dat ook effectief deden, wordt dit sinds 2005 gecontroleerd door een werkgroep van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA). Het beheerscomité van de RVA krijgt naar verluidt een verslag over het aantal PWA's dat in orde is inzake de vormingsinitiatieven en het aantal PWA's dat in gebreke blijft.

Indien PWA's inderdaad hun vooropgestelde bedragen niet investeren in opleidingen, gaat het saldo rechtstreeks naar de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ). Het betreft hier alleen de inkomsten uit de klassieke PWA-chequeverkoop en dus niet de opbrengsten van de PWA sui generis-afdeling die fungeert als dienstenchequeonderneming.

1. Hoeveel heeft de RSZ in de periode van 2005 tot 2009 jaarlijks ontvangen van PWA's die niet voldeden aan hun verplichte investeringen voor opleiding en het saldo aan de RSZ moesten doorstorten?

2. Over welke PWA's en welke bedragen ging het telkens?

3. Hebben alle PWA's hun verschuldigde saldo's steeds op tijd betaald?

4. Welke PWA's hebben nog een betalingsachterstand en over welke bedragen gaat het?

Antwoord ontvangen op 15 april 2010 :

1. Er moet allereerst worden opgemerkt dat het beheer van de dossiers (staat van de reserves, uitgaven voor opleiding, …) integraal bij de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening (RVA) gebeurt, aan wie de Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ) periodiek de stand van de uitgevoerde stortingen meldt. De RSZ kan op geen enkele wijze controleren of de door de PWA’s gestorte bedragen werkelijk verschuldigd zijn en waarmee zij overeenstemmen. Enkel de RVA kan dit verifiëren en is dus beter geplaatst om dit type van gegevens mede te delen.

In de onderstaande tabel vindt u de bedragen die de RSZ ontvangen heeft voor de verschillende jaren.

Jaren

Bedragen in euro

2005

199 405,45

2006

158 083,91

2007

191 220,17

2008

201 043,60

2009

260 121,34

2, 3 en 4. Deze vragen behoren tot de bevoegdheid van mijn collega, de minister van Werk, aan wie de vraag eveneens werd gesteld (vraag nr. 4-7034 van 2 maart 2010).