BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
12 februari 2010
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6973

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van FinanciŽn en Institutionele Hervormingen
________
Domein Mockenbergbos (Tervuren) - Eventuele verkoop - Bestemming van het domein - Beheer
________
Koning en Koninklijke familie
publiek eigendom
groenvoorzieningen
________
12/2/2010 Verzending vraag
5/3/2010 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6973 d.d. 12 februari 2010 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Recent werd ik aangeschreven door de natuurvereniging " Natura ZoniŽn " die zich inzet voor de natuur in en rond het ZoniŽnwoud.

Die vereniging maakt zich zorgen over het beheer van het domein Mockenbergbos. Het Mockenbergbos, beter gekend onder de naam Berg van Termunt, behoort toe aan het patrimonium van de Koninklijke Schenking.

Het domein, gelegen tussen de Oppemstraat en de Leuvensesteenweg in Tervuren, staat ingekleurd als een parkzone. Het domein bestaat uit een bosgebied met deels een recreatieve functie (voetbalveld en speelterreinen), deels een functie van openbaar nut (tramlijn 44) en deels een functie als rustgebied en groene buffer.

Tengevolge van een overeenkomst tussen de Koninklijke Schenking en het departement Openbare Werken, viel het domein vroeger onder het toezicht van de dienst Groenplan. Door de overheveling van de bevoegdheid "openbare werken " naar de deelstaten werd die overeenkomst echter opgezegd. De jongste jaren ligt het domein er jammer genoeg verwaarloosd en onbeheerd bij.

De Koninklijke Schenking werd opgericht als een zelfstandige openbare instelling van de Staat, onder het toezicht van de minister van FinanciŽn (koninklijk besluit van 9 april 1930 dat betrekking heeft op de nieuwe inrichting en het juridisch statuut van het beheer van de Koninklijke Schenking). De Koninklijke Schenking wordt bestuurd door een Beheerraad. In de Beheerraad van de Koninklijke Schenking zetelt ook een vertegenwoordiger van de Federale Overheidsdienst (FOD) FinanciŽn als afgevaardigd beheerder.

Gelet op de onbeheerde staat van het domein en de rijzende geruchten over een nakende verkoop van het domein, had ik van de geachte minister graag een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. Is hij op de hoogte van een nakende verkoop of enig andere plan met betrekking tot het hoger vermelde domein?

2. Indien er sprake is van een nakende verkoop, is er dan ook voorzien in een wijziging van de bestemming van het domein?

3. Is hij op de hoogte van een oplossing voor het beheer van het domein?

4. Indien er nog geen oplossing voor het beheer in zicht is, is hij dan bereid om eventueel, in samenwerking met andere departementen en diensten, mee te werken om op korte termijn een oplossing te vinden voor het beheer van het domein?

5. Is hij bereid om via zijn vertegenwoordiger in de Beheerraad te pleiten voor een behoud van het domein als groengebied?

Antwoord ontvangen op 5 maart 2010 :

1 en 2. De verkoop door de Koninklijke Schenking van haar eigendom gelegen tussen de Oppemstraat en de Leuvensesteenweg in Tervuren is niet aan de orde.

3,4 en 5. Het gedeelte van de site gelegen tussen de tramlijn 44 en de Tervurenlaan is sinds 1947 ter beschikking gesteld van de gemeente Tervuren, die er een sportterrein met bijhorende infrastructuur aangelegd heeft.

De Koninklijke Schenking heeft onlangs aan de gemeente haar principieel akkoord betuigd met de vestiging van een zakelijk recht, dat een grotere rechtszekerheid biedt dan de huidige vergunning. Bovendien heeft de gemeente haar bereidheid bevestigd om het beheer van het meer noordelijk gelegen parkgebied eveneens op zich te nemen.