BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2009-2010
________
29 december 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6356

de Nahima Lanjri (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Begroting, Migratie- en asielbeleid, Gezinsbeleid en Federale Culturele Instellingen
________
Commissie van advies voor vreemdelingen - Mandaten - Oproep tot kandidaatstelling - Fout betreffende de vereise nationaliteit van de kandidaten
________
asielzoeker
buitenlandse staatsburger
politiek asiel
________
29/12/2009Verzending vraag
24/2/2010Antwoord
________
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-1259
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-6356 d.d. 29 december 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In het Belgisch Staatsblad van 21 oktober 2009 stond er een oproep tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van advies voor vreemdelingen. Deze Commissie heeft als doelstelling de bevoegde minister of staatssecretaris advies te verlenen over themaĺs die in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen. (Vreemdelingenwet) worden behandeld. De minister of staatssecretaris kan ook het advies van de Commissie inwinnen alvorens om het even welke beslissing te treffen nopens een vreemdeling.

Artikel 33 van de Vreemdelingenwet bepaalt de samenstelling van de Commissie en de voorwaarden waaraan de leden moeten voldoen. Zo is de Commissie samengesteld uit twee magistraten, twee advocaten en personen die de belangen van de vreemdelingen verdedigen in een instelling voor bijstand, een groepering, een beweging of een organisatie. Artikel 33 bepaalt voorts dat de leden worden verkozen voor drie jaar en dat hun mandaat kan worden vernieuwd. De huidige mandaten van de leden, die benoemd werden bij koninklijk besluit van 14 december 2006, lopen op 31 december 2009 af.

Tot voor kort moesten de leden van de Commissie ook de Belgische nationaliteit bezitten. Deze voorwaarde werd echter door artikel 185 van de wet houdende diverse bepalingen van 6 mei 2009 afgeschaft zodat ook personen met een andere dan de Belgische nationaliteit in aanmerking kunnen komen. In de oproep tot kandidaatstelling staat dus een belangrijke fout.

Ge´nteresseerden konden evenwel maar tot twee weken na de publicatie via een aangetekend schrijven hun kandidatuur stellen, dit was dus maar tot 4 november 2009. Door deze fout zijn er waarschijnlijk een heel aantal personen die hun kandidatuur niet hebben gesteld omdat ze geen Belg zijn, hoewel dit wettelijk niet meer vereist is. Daarom lijkt het mij wenselijk om de oproep opnieuw te lanceren.

Graag had ik hieromtrent de volgende vragen aan de geachte staatssecretaris gesteld:

1) Is hij op de hoogte van de fout in de oproep tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van advies voor vreemdelingen die in de publicatie van 21 oktober 2009 van het Belgisch Staatsblad verscheen?

2) Is hij bereid een nieuwe oproep tot kandidaatstelling te publiceren zodat de ge´nteresseerden die niet in het bezit zijn van de Belgische nationaliteit alsnog hun kandidatuur kunnen stellen? Wanneer zal deze verschijnen?

Antwoord ontvangen op 24 februari 2010 :

1. U stelt terecht dat er een fout is geslopen in de eerste oproep van 21 oktober 2009 tot kandidaatstelling voor mandaten bij de Commissie van Advies voor Vreemdelingen. De leden van deze Commissie dienen inderdaad niet langer Belg te zijn.

2. Door de Dienst Vreemdelingenzaken werd dan ook een nieuwe oproep tot kandidaatstelling uitgewerkt. Deze oproep werd reeds op 27 november 2009 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad (editie 4, pagina 74.281).

Tenslotte verwijs ik ook naar het ministerieel besluit van 24 december 2009 houdende benoeming van de secretarissen en de adjunct-secretarissen van de Commissie van advies voor vreemdelingen. Dit besluit werd op 8 januari 2010 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.