BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
30 september 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4630

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de vice-eersteminister en minister van Financiën en Institutionele Hervormingen
________
Vergrijzingsproblematiek - Kosten - Inhoud van het zilverfonds
________
vergrijzing van de bevolking
Zilverfonds
________
30/9/2009 Verzending vraag
13/10/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4630 d.d. 30 september 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

In 2001 werd - zoals u weet - de wet van 5 september ‘tot waarborging van een voortdurende vermindering van de overheidsschuld en tot oprichting van een zilverfonds’ goedgekeurd. In de schoot van die wet werd een democratische reserve opgericht die de stijgende kosten van de vergrijzing tussen 2010 en 2030 moet dekken.

Men kan ten vroegste vanaf 2010 aanspraak maken op de middelen van het Zilverfonds en dit op voorwaarde dat de schuldgraad van de Belgische overheid minder dan 60 provent van het Bruto binnenlands product bedraagt.

Maar zelfs als de schuldgraad de vooropgestelde grens heeft bereikt, blijft het nog maar de vraag of het Zilverfonds voldoende werd gefinancierd om de kosten van de vergrijzing te dekken. Sinds het ontstaan van het Zilverfonds werden de targets van entiteit 1 en entiteit 2 nauwelijks gehaald. Nu al is duidelijk dat er tegen 2011, 50 miljard euro minder opzij zal gezet zijn dan nodig.

Daarom wil ik de volgende vraag stellen:

Wat is momenteel de inhoud van het zilverfonds?

Antwoord ontvangen op 13 oktober 2009 :

Ik heb de eer het geachte lid mede te delen dat op 30 september 2009 de reserves van het Zilverfonds 16 717,4 miljoen euro bedroegen.