BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
14 augustus 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4084

de Anke Van dermeersch (Vlaams Belang)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Fonds voor de analyse van aardolieproducten
________
begrotingsfonds
begrotingscontrole
aardolieproduct
________
14/8/2009Verzending vraag
14/10/2009Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-4084 d.d. 14 augustus 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan u mij voor het Fonds voor de analyse van aardolieproducten het volgende meedelen:

1. Welk is de reglementaire of wetgevende basis?

2. Wat is het opzet ervan?

3. Wie of welke instantie beheert het fonds?

4. Op welke wijze is het fonds verplicht te rapporteren over zijn activiteiten? Is deze rapportage openbaar?

5. Op welke wijze oefent de overheid controle uit op dit fonds?

6. Met welke bijdragen wordt het gespijsd?

7. Hoe groot was het bedrag in dit fonds op 1 januari 2008, op 1 januari 2009 en op dit ogenblik?

8. Worden deze gelden belegd en zo ja via welke beleggingen?

9. Welke zijn in dat geval de eventuele verliezen die werden geboekt ingevolge de banken- en financiŽle crisis van het afgelopen jaar?

10. Welke begunstigden kunnen desgevallend van dit fonds gebruik maken?

11. Hoeveel begunstigden/instellingen/projectenÖ kregen desgevallend in 2009 een uitkering uit dit fonds en welk was het totaalbedrag aan uitkeringen? Graag een opsplitsing per gewest.

Antwoord ontvangen op 14 oktober 2009 :

1. Het Fonds voor de analyse van aardolieproducten (Fapetro) is ingesteld bij de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen (en de wet van 24 december 1993 tot oprichting van begrotingsfondsen en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen).

De algemene werking van het Fonds wordt bepaald door het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten en door het ministerieel besluit van 5 augustus 1996 houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van het Beheerscomité van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten, ingesteld bij artikel 5 van het koninklijk besluit van 8 februari 1995 tot vaststelling van de modaliteiten voor de werking van het Fonds voor de analyse van aardolieproducten.

2. Het Fonds waakt over de kwaliteit van de aardolieproducten die in België op de markt worden gebracht.

Het Fonds controleert :

 de kwaliteit van de motorbrandstoffen bij publieke verdeelpunten (benzinestations);

 de kwaliteit van de motorbrandstoffen bij de pompen voor eigen gebruik;

 de kwaliteit van de gasolie verwarming bij de verdeelpunten;

 de kwaliteit van de gasolie verwarming bij levering.

De controle gebeurt door stalen te nemen op de diverse distributiepunten.

Daarnaast fungeert het Fonds ook als uniek loket voor alle heffingen. In het bijzonder staat het Fonds in voor alle inningen van bijdragen door accijnsplichtige bedrijven in de aardoliesector, ook voor het Sociaal Verwarmingsfonds en het Bodemsaneringsfonds voor tankstations (BOFAS).

3. Het Fonds wordt beheerd door de overheid.

4. Het Fonds is wettelijk niet verplicht haar activiteiten te rapporteren, doch stelt ze een jaarlijks activiteitenrapport op dat via internet voor iedereen toegankelijk is (http://www.economie.fgov.be /energy/fapetro/home_nl.htm).

5. De overheid oefent controle uit op het Fonds via het Rekenhof.

6. De werking van Fapetro wordt gefinancierd door heffingen op in verbruik uitgeslagen aardolieproducten.

Elk erkend bedrijf, houder van een belastingentrepot, elk geregistreerd bedrijf (beiden houder van een accijnsnummer), evenals de niet-geregistreerde bedrijven die aardolieproducten op de markt brengen, zijn de vastgestelde bijdrage verschuldigd.

De heffingen worden geïnd bij de maatschappijen die op de lijst van de accijnsnummers voorkomen. Deze lijst wordt door de Federale Overheidsdienst (FOD) Financiën, Administratie der douane en accijnzen, opgesteld. Zij wordt op continue basis bijgewerkt.

7. Op 1 januari 2008 bedroeg het bedrag 8 146 000 euro. Op 1 januari 2009 was dit 8 922 000 euro en op dit ogenblik wordt dit bedrag geschat op 9 200 000 euro.

8. en 9. Het is wettelijk verboden de bijdragen waarmee het Fonds wordt gespijsd te beleggen, bijgevolg werden dus geen verliezen geleden tengevolge van de financiële crisis.

10. en 11. Er zijn geen begunstigden die van het Fonds gebruik maken, bijgevolg werden geen uitkeringen toegekend. De gelden dienen evenwel voor het betalen van de werking van het Fonds en omvatten alle kosten die voortvloeien uit de controle van de benamingen, de kenmerken en het gehalte van chemische elementen van de aardolieproducten, hierin inbegrepen de kosten voor analyse in geaccrediteerde laboratoria.