BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2007-2008
________
20 februari 2008
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-367

de Nahima Lanjri (CD&V N-VA)

aan de minister van Buitenlandse Zaken
________
Asiel- en migratiebeleid - Europese richtlijnen - Omzetting in de Belgische wetgeving
________
richtlijn (EU)
nationale uitvoeringsmaatregel
Raad voor Vreemdelingenbetwistingen
migratie
politiek asiel
asielzoeker
________
20/2/2008 Verzending vraag
3/3/2008 Antwoord
________
Ook gesteld aan : schriftelijke vraag 4-366
Herkwalificatie van : vraag om uitleg 4-91
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-367 d.d. 20 februari 2008 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

De huidige Belgische wetgeving met betrekking tot asiel en migratie schendt op een aantal vlakken bepaalde Europese richtlijnen. Het gaat om maatregelen of om de uitvoering van genomen wetten die niet kunnen uitgesteld worden omdat ons land anders veroordelingen riskeert.

Graag had ik van de geachte minister een antwoord gekregen op de volgende vragen:

1. De huidige Belgische regelgeving schendt de procedurerichtlijn 2005/85 (die tegen 1 december 2007 diende omgezet te worden) doordat tot op heden nog geen volle rechtsmacht is toegekend aan de Raad voor Vreemdelingen en doordat een asielaanvraag nog steeds kan afgewezen worden op louter formele gronden.

Welke maatregelen stelt hij voorop om de Belgische regelgeving in overeenstemming te brengen met de procedurerichtlijn 2005/85?

Welke termijn stelt u voorop om deze maatregelen uit te voeren?

2. De richtlijn 2004/38 betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de unie en hun familieleden diende tegen 30 april 2006 omgezet te worden. De richtlijn 2003/109 betreffende de status van langdurig ingezeten onderdanen van derde landen moest tegen 23 januari 2006 omgezet worden.

Inzake beide richtlijnen stemde het Belgische parlement op 25 april 2007 een wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen.

Om de richtlijn 2004/38 niet te schenden moet naast de uitvoering van de wet van 25 april 2007 ook nog volle rechtsmacht worden toegekend aan de Raad voor Vreemdelingen.

Bereid de geachte minister de uitvoering van deze wet voor?

Welke maatregelen stelt hij voorop om de Belgische regelgeving volledig in overeenstemming te brengen met de richtlijn 2004/38 en binnen welke termijn?

3. Welke Europese richtlijnen in het kader van asiel- en migratiebeleid moeten nog volledig of gedeeltelijk omgezet worden in Belgische regelgeving?

Antwoord ontvangen op 3 maart 2008 :

In antwoord op haar vraag, kan ik het geachte lid meedelen dat deze vraag niet behoort tot mijn bevoegdheden, maar tot die van mijn collega, de minister van Binnenlandse Zaken, Patrick Dewael (schriftelijke vraag nr. 4-366).