BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
27 mei 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3509

de Pol Van Den Driessche (CD&V)

aan de staatssecretaris voor Begroting, voor Migratie- en asielbeleid, voor Gezinsbeleid, en voor de Federale Culturele Instellingen
________
Rijksarchief in Brugge - Uitbreiding - Negatief advies van de Inspectie FinanciŽn - Financiering in het kader van het herstelplan
________
ministerie
archief
Regie der Gebouwen
openbare aanbesteding
openbaar gebouw
stadsvernieuwing
advies
overheidsopdrachten
________
27/5/2009 Verzending vraag
10/7/2009 Antwoord
________
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-3509 d.d. 27 mei 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Tijdens de vergadering van 8 januari 2009 antwoordde de geachte minister van FinanciŽn, de heer Reynders - via staatssecretaris Clerfayt - op mijn vraag om uitleg nr. 4-624 (Handelingen nr. 4-57, blz. 31) over het uitblijven van de bouw van een nieuw Rijksarchief in Brugge. Uit het antwoord bleek dat een negatief advies van de Inspectie FinanciŽn inzake de prijs van de voorliggende offerte aan de basis lag van de vertraging in het dossier. Om een oplossing te bekomen, werd mij beloofd dat de minister van FinanciŽn bij zijn collega van Begroting een beroep zou aantekenen tegen het negatieve advies van de Inspectie FinanciŽn.

Even ter herinnering:

Het dossier voor de bouw van een nieuw Rijksarchief te Brugge sleept aan sinds 1999. In het centrum van Brugge (Predikherenrei) zou de oude Rijkswachtkazerne worden gerenoveerd en een nieuwbouw worden gerealiseerd als nieuwe vestigingsplaats voor het Rijksarchief. Hieraan is nog een ander dossier gekoppeld, namelijk de bouw van een ondergrondse parking, die garant moet staan voor een betere ontsluiting en ontwikkeling van deze stadsbuurt.

Het Brugse Rijksarchief heeft een saturatiepunt bereikt en is niet verder in staat zijn wettelijke opdrachten te vervullen. De plannen, die zorgvuldig werden voorbereid in samenwerking met de Regie der Gebouwen, zouden minstens een verdrievoudiging betekenen van de opbergcapaciteit van het Rijksarchief.

De financieringswijze via een promotieopdracht werd door de regering beslist op 16 februari 2007. Er werd een wedstrijd uitgeschreven waaruit een laureaat naar voor kwam met een project dat aan alle verwachtingen van het Rijksarchief beantwoordt. Het dossier staat, samen met dat van Namen en Gent, ingeschreven in het herstelplan van de regering en de aannemer is bereid de geldigheid van zijn offerte te behouden tot juni 2009.

Tot op heden echter is er geen verdere vooruitgang in dit dossier, omwille van het negatief advies van de Inspectie FinanciŽn.

Ik wil hierover volgende vragen stellen:

1. Heeft de minister van FinanciŽn beroep ingediend tegen het negatief advies van de dienst FinanciŽn? Zo ja, welke beslissing werd inzake het beroep door de geachte staatssecretaris genomen?

2. Is hij het er mee eens dat de werkzaamheden voor een nieuw Rijksarchief te Brugge kunnen worden uitgevoerd in het kader van het herstelplan van de regering? Op welke termijn ziet hij deze realisatie, rekening houdend met de geldigheidsduur van de offerte?

Antwoord ontvangen op 10 juli 2009 :

1. Ja. Op 12 december 2008 heeft de minister van Financiën beroep aangetekend tegen het negatief advies van de Inspectie van Financiën.

Op 15 december 2008 heb ik, overeenkomstig de bepaling voorzien in artikel 6 van het koninklijk besluit van 8 april 1954 ter regeling van de modaliteiten van controle vanwege de inspecteurs van financiën op sommige instellingen van openbaar nut, het dossier met betrekking tot het beroep overgemaakt aan mijn administratie opdat het zo snel mogelijk behandeld zou worden.

Op 2 maart 2009 heeft mijn administratie mij een verslag overgemaakt, en op 11 maart 2009 werd mijn antwoord dat zowel op het vlak van reglementering op de overheidsopdrachten als op financieel vlak negatief was, naar mijn collega van Financiën gestuurd.

2. De werkgroep van 12 maart 2009 heeft het project “Brugge Rijksarchief” voor een bedrag van 900 000 euro betreffende outsourcing opgenomen in de projectenlijst ingeschreven in het economisch relanceplan voor 2009. Daarentegen zal het bouwplan, overeenkomstig de beslissing van de Ministerraad van 16 februari 2007, het voorwerp uitmaken van een alternatieve financiering via een promotieopdracht (huurcontract van vijfentwintig jaar dat eventueel verlengbaar is met mogelijkheid tot koopoptie). Op 28 april 2009 vond trouwens een IKW (inter kabinetten werkgroep) plaats waarbij in fine aan de Regie gevraagd werd om volledige alternatieve oplossingen voor te leggen en het dossier ter arbitrage aan de Ministerraad voor te leggen.