BELGISCHE SENAAT
________
Zitting 2008-2009
________
12 januari 2009
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2639

de Nele Jansegers (Vlaams Belang)

aan de minister van Klimaat en Energie
________
Jaarverslagen - Verplichting - Informatie
________
ministerie
verslag over de werkzaamheden
kostprijs
________
12/1/2009Verzending vraag
21/1/2009Antwoord
________
Herindiening van : schriftelijke vraag 4-1839
________
SENAAT Schriftelijke vraag nr. 4-2639 d.d. 12 januari 2009 : (Vraag gesteld in het Nederlands)

Kan de volgende informatie mij voor elke instelling die onder uw voogdij staat meegedeeld worden :

1) Is deze instelling verplicht een jaarverslag op te stellen en zo ja, krachtens welke regeling ?

2) Voor wat de jaren van 2005 tot en met 2007 betreft :

- Wat is de kostprijs per jaarverslag ?

- Hoeveel bladzijden telt elk jaarverslag ?

- Hoeveel exemplaren werden ervan aangemaakt ?

- Is dit ook elektronisch beschikbaar ?

Antwoord ontvangen op 21 januari 2009 :

Wat mijn bevoegdheid duurzame ontwikkeling aangaat:

1. Twee jaarverslagen worden opgesteld: het jaarverslag van de Interdepartementale Commissie Duurzame Ontwikkeling (ICDO) in uitvoering van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling en het jaarverslag van de Programmatorische Federale Overheidsdienst (POD) Duurzame Ontwikkeling.

2. Enkel het jaarverslag van de ICDO wordt gedrukt. Per jaar betrof het een oplage van ongeveer 400 exemplaren (200 exemplaren in het Nederlands en 200 exemplaren in het Frans). Voor het jaarverslag 2005 viel de kostprijs ten laste van het Federaal Plan-bureau dat niet onder mijn bevoegdheden ressorteert. Het bestond uit 672 pagina’s.

Voor 2006 bedroeg het aantal bladzijden 262, de technische bijlagen werden op Cd-rom bijgevoegd. Voor de druk, de vertaling en de realisatie van de Cd-rom was de kostprijs 5 972,89 euro (de lay-out werd nog voorzien door het Federaal Planbureau). Het aantal bladzijden in 2007 was 80 en de realisatiekosten (lay-out, druk) samen met de vertaling liep op tot 10 452,26 euro. Er moet wel vermeld worden dat alleen in 2007 het rapport van ICDO en de leden gedrukt is geweest. De bijlagen zijn enkel nog in een databank beschikbaar onder elektronische vorm.

Voor de POD Duurzame Ontwikkeling wordt geen enkel jaarverslag gedrukt. Ze zijn alleen onder elektronische vorm beschikbaar. Voor het jaarverslag van 2005 (75 pagina’s) bedroeg de kostprijs voor de opmaak en de vertaling 7 007,10 euro. Voor het jaarverslag 2006 (99 pagina’s) was de kostprijs van de uitwerking 5 832,19 euro, waar de vertaling inbegrepen was. In 2007 (77 pagina’s) bedroeg de kostprijs voor opmaak en vertaling 2 870,75 euro.

Beide jaarverslagen worden elektronisch aangeboden op de respectievelijke websites van de ICDO (www.icdo.be) en de POD Duurzame Ontwikkeling (www.poddo.be).

Met betrekking tot de diensten van de Federale Overheidsdienst (FOD) Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu die onder mijn bevoegdheid vallen, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord van mijn collega, de minister voor Sociale Zaken en Volksgezondheid op vraag nr. 4-1831 over hetzelfde onderwerp.

Met betrekking tot de diensten van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie die onder mijn bevoegdheid vallen, heb ik de eer te verwijzen naar het antwoord dat gegeven werd door mijn collega, de minister voor Ondernemen en Vereenvoudiging op vraag nr. 4-1842 over hetzelfde onderwerp.