Auteurs- en sprekersregister betreffende "Seminara Franco" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De administratieve problemen bij het aanvragen van een toelage voor gehandicapten (3-2105)      
  Vraag om uitleg van de heer Seminara aan de heer Demotte, minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-203
p. 40-41 3-203 p. 40-41 (PDF)
De bezoldiging van gehandicapte personen (Problematiek van vrouwen met een handicap en hun integratie op de arbeidsmarkt) (3-1374)      
  Mondelinge vraag van de heer Seminara aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-200
p. 28-30 3-200 p. 28-30 (PDF)
De strijd tegen discriminatie bij aanwervingen (Gelijkheids- en diversiteitslabel voor de ondernemingen) (3-1431)      
  Mondelinge vraag van de heer Seminara aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk
3-205
p. 24-25 3-205 p. 24-25 (PDF)
De toegankelijkheid van het internet voor gehandicapte personen (Problematiek van de digitale kloof) (3-1463)      
  Mondelinge vraag van de heer Seminara aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid, aan de heer Dupont, minister van Ambtenarenzaken, Maatschappelijke Integratie, Grootstedenbeleid en Gelijke Kansen, aan de heer Vanvelthoven, minister van Werk en aan mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
   Antwoord gegeven door mevrouw Mandaila Malamba, staatssecretaris voor het Gezin en Personen met een handicap, toegevoegd aan de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid
3-210
p. 33-35 3-210 p. 33-35 (PDF)
De toegankelijkheid van vliegtuigen (Gehandicapte personen) (3-1452)      
  Mondelinge vraag van de heer Seminara aan de heer Landuyt, minister van Mobiliteit
3-208
p. 19-20 3-208 p. 19-20 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Seminara, senator-opvolger gekozen door het Franse kiescollege
3-198
p. 5 3-198 p. 5 (PDF)
Het uitwerken van een gedetailleerd kadaster van de ondergrond na de ramp in Gellingen (Cartografie van de ondergrond van Belgi - Kabels en leidingen) (3-1408)      
  Mondelinge vraag van de heer Seminara aan de heer Dewael, vice-eerste minister en minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
3-204
p. 18-19 3-204 p. 18-19 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de hervorming van de echtscheiding (En enkele echtscheidingsgrond : duurzame ontwrichting tussen de echtgenoten - Alimentatiegeld - Echtscheiding door onderlinge toestemming - Versoepelde en menselijkere procedure - Rechtsmiddelen) (3-2068)      
  Amendement nr 65 van de heren Mahoux en Seminara
3-2068/2
p. 49 3-2068/2 p. 49 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord tussen de Federale Overheid, het Waalse Gewest, het Vlaamse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest inzake de uitvoering van sommige bepalingen van het protocol van Kyoto, afgesloten te Brussel, op 19 februari 2007 (alsook de akkoorden van Marrakech en inzake de omzetting van richtlijn 2004/101/EG) (3-2411)      
  Verslag van de heer Seminara
3-2411/2
p. 1-6 3-2411/2 p. 1-6 (PDF)
  Algemene bespreking
3-214
p. 57-60 3-214 p. 57-60 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmilieu en de volksgezondheid (Omzetting richtlijn 2005/32/EG betreffende de totstandbrenging van een kader voor het vaststellen van eisen inzake ecologisch ontwerp voor energieverbruikende producten : wijziging wet 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van leefmilieu en volksgezondheid) (3-2437)      
  Verslag van de heer Seminara
3-2437/2
p. 1-3 3-2437/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek ter bevordering van de erfrechtelijke bescherming van buitenhuwelijkse kinderen (Artikelen 295 en 1465) (3-2392)      
  Verslag van de heer Seminara
3-2392/2
p. 1-4 3-2392/2 p. 1-4 (PDF)
  Algemene bespreking
3-216
p. 119-120 3-216 p. 119-120 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling) (Derde opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1, 35 en 39 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren teneinde de strafmaat te verhogen in geval van dierenmishandeling en seks met dieren te verbieden) (3-1146)      
  Verslag van mevrouw De Roeck en de heer Seminara
3-1146/7
p. 1-2 3-1146/7 p. 1-2 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999