Auteurs- en sprekersregister betreffende "Guilbert Michel" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De problematiek van de megadancings (Hinder - Sluitingstijd) (2-914)      
  Vraag om uitleg van de heer Guilbert aan de heer Duquesne, minister van Binnenlandse Zaken en aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 54-56 2-249 p. 54-56 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Guilbert, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
2-235
p. 6-7 2-235 p. 6-7 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1566)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1566/4
p. 1-32 2-1566/4 p. 1-32 (PDF)
   Administratief toezicht op het Nationaal Orkest van BelgiŽ, de Koninklijke Muntschouwburg en het Paleis voor Schone Kunsten - Regeringscommissarissen - Wijziging wet 7 mei 1999 (PSK)
2-1566/4
p. 22 2-1566/4 p. 22 (PDF)
   Bedrijfsvervoerplannen
2-1566/4
p. 23-24 2-1566/4 p. 23-24 (PDF)
  2-1566/4
p. 27-28 2-1566/4 p. 27-28 (PDF)
   Begrotingsfonds voor het prefinancieren van uitgaven verbonden aan grote catastrofen
2-1566/4
p. 15 2-1566/4 p. 15 (PDF)
   Bevordering van de opvang van kinderen van minder dan 3 jaar : aftrekbare beroepskosten (Wijziging WIB 1992)
2-1566/4
p. 14 2-1566/4 p. 14 (PDF)
   Bevordering van sociaal verantwoorde productie - Financieringswijze van de controle (Wijziging wet 27 februari 2002)
2-1566/4
p. 21 2-1566/4 p. 21 (PDF)
   Kringloopfonds
2-1566/4
p. 11-14 2-1566/4 p. 11-14 (PDF)
   Milieuheffingen en ecobonussen : verpakkingen van melk en van melk afgeleide producten
2-1566/4
p. 14 2-1566/4 p. 14 (PDF)
   Overheveling van goederen en personeel naar het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika
2-1566/4
p. 21-22 2-1566/4 p. 21-22 (PDF)
  2-1566/4
p. 23 2-1566/4 p. 23 (PDF)
   Participatiefonds : oprichting van het Startersfonds voor het verstrekken van leningen aan zelfstandigen
2-1566/4
p. 2-3 2-1566/4 p. 2-3 (PDF)
  2-1566/4
p. 3-4 2-1566/4 p. 3-4 (PDF)
   Sociaal statuut van de meewerkende echtgenoot
2-1566/4
p. 2 2-1566/4 p. 2 (PDF)
  2-1566/4
p. 3 2-1566/4 p. 3 (PDF)
  2-1566/4
p. 4 2-1566/4 p. 4 (PDF)
   Verhoogde investeringsaftrek voor investeringen in beveiliging (Wijziging artt. 69 en 201 WIB 1992)
2-1566/4
p. 14 2-1566/4 p. 14 (PDF)
   Verlaging van de bedrijfsvoorheffing op de bezoldigingen van wetenschappelijke onderzoekers (Wijziging art. 385 van de programmawet (I) van 24 december 2002)
2-1566/4
p. 14 2-1566/4 p. 14 (PDF)
   Verzamelen van gegevens over de grote verkeersstromen van het woon- werkverkeer : mobiliteitsbeleid
2-1566/4
p. 23-29 2-1566/4 p. 23-29 (PDF)
   Wettelijke basis van het statuut van de ambtenaren van het BIPT (Wijziging wet van 17 januari 2003 m.b.t. het statuut van de regulator van de post- en telecommunicatiesector)
2-1566/4
p. 20 2-1566/4 p. 20 (PDF)
   Wijziging Wetboek van vennootschappen : sancties bij niet- of laattijdige neerlegging van de jaarrekening (Administratieve geldboete)
2-1566/4
p. 31-32 2-1566/4 p. 31-32 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de bijzondere opsporingsmethoden en enige andere onderzoeksmethoden (Bijzondere opsporingsmethoden : observatie, infiltratie en informantenwerking - Andere onderzoeksmethoden : onderscheppen van post, inkijkoperatie, direct afluisteren, uitgestelde tussenkomst en inwinning van gegevens over bankrekeningen en banktransacties) (2-1260)      
  Amendementen nrs 9 tot 35 van de heer Guilbert
2-1260/3
p. 1-17 2-1260/3 p. 1-17 (PDF)
  Algemene bespreking
2-250
p. 4-27 2-250 p. 4-27 (PDF)
  Aangehouden stemmingen en stemverklaring van de heer Guilbert
2-251
p. 79-80 2-251 p. 79-80 (PDF)
  2-251
p. 113-115 2-251 p. 113-115 (PDF)
  Stemming en stemverklaring van de heer Guilbert
2-251
p. 80 2-251 p. 80 (PDF)
  2-251
p. 115 2-251 p. 115 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales (2-1564)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1564/2
p. 1-5 2-1564/2 p. 1-5 (PDF)
Wetsontwerp houdende de geleidelijke uitstap uit kernenergie voor industriŽle elektriciteitsproductie (2-1376)      
  Algemene bespreking
2-261
p. 4-51 2-261 p. 4-51 (PDF)
Wetsontwerp houdende diverse fiscale bepalingen op het stuk van milieutaksen en ecobonussen (Drankverpakkingen - Wegwerpfototoestellen - Batterijen - IndustriŽle verpakkingen - Notificatie bij de Europese Commissie - Wijziging van de wet van 7 januari 1998 betreffende de structuur en de accijnstarieven op alcohol en alcoholhoudende dranken, de wet van 13 februari 1995 betreffende het accijnsstelsel van niet-alcoholische dranken en de gewone wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur - Verpakkingsheffing) (2-1395)      
  Algemene bespreking
2-254
p. 48-58 2-254 p. 48-58 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Verdrag met betrekking tot de maatregelen die moeten worden genomen om de ongeoorloofde invoer, uitvoer en overdracht van eigendom van cultuurgoederen te voorkomen, aangenomen te Parijs op 14 november 1970 (2-1469)      
  Algemene bespreking
2-277
p. 36-38 2-277 p. 36-38 (PDF)
Wetsontwerp houdende verschillende bepalingen inzake verkeersveiligheid (Classificatie en onderscheiden aanpak van de verkeersovertredingen - Controles - Procedures voor de behandeling van inbreuken - Parkeerovertredingen - Boetefonds en politiezones - Invoering van het rijbewijs in stappen en rol van de bijscholingscentra - Goedkeuring van bijkomende gemeentelijke reglementen - Wijzigingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, van het Strafwetboek [invoeging artt. 419bis en 420bis : verkeersongeval], van de wet van 5 maart 1952 betreffende de opdeciemen op de strafrechtelijke geldboetes, van de wet van 22 februari 1965 waarbij aan de gemeenten wordt toegestaan parkeergeld op motorrijtuigen in te voeren, van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geÔntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen en van het Wetboek van Strafvordering [artt. 138, 6įbis, 163 en 590]) (2-1402)      
  Algemene bespreking
2-264
p. 26-64 2-264 p. 26-64 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Oprichting van een Compensatiefonds) (2-1379)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1379/3
p. 1-12 2-1379/3 p. 1-12 (PDF)
  Algemene bespreking
2-270
p. 24-31 2-270 p. 24-31 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening, teneinde een verplichte sluitingstijd voor dancings in te stellen (Antwoord op de veelvuldige hinder van megadancings zowel voor de levenskwaliteit van de omwonenden als voor de verkeersveiligheid) (2-1567)      
  Algemene bespreking
2-288
p. 14-20 2-288 p. 14-20 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 3 mei 1999 betreffende het vervoer van zaken over de weg en de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument (Grotere transparantie van de opleidingsstelsels die toegang verlenen tot het beroep - Instellen van doeltreffender controles en daaruit voortvloeiende vervolging - Rol en bevoegdheden van de met de controles belaste ambtenaren en hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie - Bevoegdheid politierechtbank - Medeverantwoordelijkheid en strafsancties - Vereenvoudiging van de vervoersdocumenten - Adviescommissie van de sector - Vordering tot staking vůůr de rechtbank van koophandel) (2-1498)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1498/2
p. 1-4 2-1498/2 p. 1-4 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 4 december 1990 op de financiŽle transacties en de financiŽle markten met het oog op de oprichting van een nieuwe categorie van instellingen voor collectieve belegging, private privak genaamd, en houdende diverse fiscale bepalingen (Instrument waarmee de financiering van de KMO's aanzienlijk zal worden verbeterd) (2-1587)      
  Verslag van de heer Guilbert
2-1587/2
p. 1-5 2-1587/2 p. 1-5 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-288
p. 8-10 2-288 p. 8-10 (PDF)
Wetsvoorstel houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens (Omzetting richtlijn 91/477/EEG van de Raad van 18 juni 1991 - Indeling van de wapens - Erkenning van wapenhandelaars - Handelingen met wapens - Verbodsbepalingen - Schietstanden - Vervoer van vuurwapens - Munitie - Federale wapendienst) (2-1158)      
  Stemming over het geamendeerde artikel
2-288
p. 49-52 2-288 p. 49-52 (PDF)
  2-288
p. 90-91 2-288 p. 90-91 (PDF)
Wetsvoorstel tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het personeel van de buitendiensten van de Veiligheid van de Staat (Enige dienst waarvan de personeelsvertegenwoordiging voor statutaire en geldelijke zaken niet bij wet geregeld is) (2-1545)      
  Voorstel van de dames Lizin en Leduc en de heren Monfils, Guilbert en Mahoux
2-1545/1
p. 1-9 2-1545/1 p. 1-9 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten in de context van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij (Omzetting van een EG-richtlijn in Belgisch recht - Aanpassing wet van 1994 aan de specifieke vereisten van de informatiemaatschappij op 4 essentiŽle punten : het recht op mededeling, de uitzonderingen op het auteursrecht [reproductie voor privť-gebruik] [openbare ontlening - mediatheek], technische maatregelen en informatie over het beheer van rechten) (2-704)      
  Amendement nr 78 van de heer Guilbert
2-704/8
p. 20 2-704/8 p. 20 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999