Auteurs- en sprekersregister betreffende "De Grauwe Paul" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
Aandelen - Certificatie (Fiscale gevolgen) (2-1589)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Grauwe aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-44
p. 2242-2243 2-44 p. 2242-2243 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-61
p. 3428 2-61 p. 3428 (PDF)
Aandelen - Certificering - Controlebegrip - Controlewijziging (Omruiling van aandelen tegen certificaten zou geen wijziging van controle inhouden - Art. 207 WIB 1992 : aftrek van vorige verliezen en investeringsaftrek (2-638)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Grauwe aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-18
p. 798 2-18 p. 798 (PDF)
  Bul. 2-22
p. 1012-1013 2-22 p. 1012-1013 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-25
p. 1171-1172 2-25 p. 1171-1172 (PDF)
De mogelijke overname van 10 % van het kapitaal van de "Société publique de production d'électricité" door "Électricité de France" (Liberaliseringsproces van de elektriciteitsmarkt) (2-707)      
  Mondelinge vraag van de heer De Grauwe aan de heer Picqué, minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het Grootstedenbeleid en aan de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
   Antwoord gegeven door de heer Deleuze, staatssecretaris voor Energie en Duurzame Ontwikkeling, toegevoegd aan de minister van Mobiliteit en Vervoer
2-144
p. 25-27 2-144 p. 25-27 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer De Grauwe, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
2-1
p. 10 2-1 p. 10 (PDF)
Niet-rijksinwoners - Overlijden - Erfenisrechten (2-1231)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Grauwe aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-35
p. 1694 2-35 p. 1694 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-46
p. 2409-2409 2-46 p. 2409-2409 (PDF)
Vennootschapsbelasting - Moeder-dochterrichtlijn 90/435EEG - Bronbelasting - Dividenduitkeringen (Interpretatie van het Hof van Justitie in haar arrest inzake Amstel) (2-2366)      
  Schriftelijke vraag van de heer De Grauwe aan de heer Reynders, minister van Financiën
   Vraag zonder antwoord
Bul. 2-61
p. 3394-3395 2-61 p. 3394-3395 (PDF)
   Antwoord
Bul. 2-62
p. 3500-3502 2-62 p. 3500-3502 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen (Tobin-heffing) (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie betreffende de maatregelen die moeten worden genomen om destabiliserende kapitaalstromen te verminderen en om middelen te genereren ter aanwending van ontwikkelingsprojecten) (2-574)      
  Bespreking
2-82
p. 4-31 2-82 p. 4-31 (PDF)
Wetsontwerp houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten (Digitale handtekening - EG-richtlijn) (2-662)      
  Amendementen nrs 12 tot 14 van de heer De Grauwe
2-662/3
p. 1-3 2-662/3 p. 1-3 (PDF)
Wetsontwerp houdende wijziging van het Wetboek van vennootschappen alsook van de wet van 2 maart 1989 op de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en tot reglementering van de openbare overnameaanbiedingen (Wettelijk statuut van het directiecomité - Regeling van de belangenconflicten - Vertegenwoordiging van een rechtspersoon-bestuurder - Onafhankelijkheid van de commissaris-revisor - Sanctie voor niet-naleving van de openbaarmakingsplicht - Werking van de algemene vergadering) (2-1107)      
  Amendement nr 23 van de heer De Grauwe, ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-1107/8
p. 2 2-1107/8 p. 2 (PDF)
Wetsontwerp tot instelling van een basis-bankdienst (Oprichting van een Compensatiefonds) (2-1379)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van mevrouw Kestelijn-Sierens en de heer De Grauwe
2-1379/2
p. 1-2 2-1379/2 p. 1-2 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 maart 1989 betreffende de openbaarmaking van belangrijke deelnemingen in ter beurze genoteerde vennootschappen en van artikel 96 van het Wetboek van vennootschappen (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot openbaarmaking van de deelnemingen en de individuele bezoldigingen van de leiders van genoteerde vennootschappen) (Toepassing van de regels van deugdelijk bestuur (corporate governance) op de beursgenoteerde ondernemingen, alsook de dochtervennootschappen, verbonden vennootschappen en geassocieerde vennootschappen : invoering van een openbaarmakingplicht voor de leden van de raad van bestuur en directieleden van de hun rechtstreeks en onrechtstreeks toegekende bezoldigingen, aandelenopties en tantièmes alsook de door hen aangehouden aandelen in de betrokken vennootschappen) (2-714)      
  Voorstel van de heren Van Quickenborne, Moens, De Grauwe, Istasse, Morael en Maertens
2-714/1
p. 1-13 2-714/1 p. 1-13 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 juli 1973 tot instelling van een verplichte avondsluiting in handel, ambacht en dienstverlening (Maximale openingsduur van 15 uur per dag - Versoepeling van de regeling) (2-413)      
  Amendement nr 2 van mevrouw Kestelijn-Sierens en de heer De Grauwe
2-413/3
p. 1 2-413/3 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagenchauffeurs te verbeteren ("Dode hoek") (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, om de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers voor vrachtwagen- en autocarchauffeurs te verbeteren) (2-630)      
  Aanvullend verslag van de heer De Grauwe na terugzending door de plenaire vergadering
2-630/4
p. 1-2 2-630/4 p. 1-2 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-142
p. 68 2-142 p. 68 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999