Auteurs- en sprekersregister betreffende "Poty Francis" (Legislatuur 2003-2007)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De ethische beleggingen (BEVEK's : criteria) (3-237)      
  Mondelinge vraag van de heer Poty aan de heer Reynders, minister van FinanciŽn en aan mevrouw Moerman, minister van Economie, Energie, Buitenlandse Handel en Wetenschapsbeleid
   Antwoord gegeven door de heer Reynders, minister van FinanciŽn
3-46
p. 23-25 3-46 p. 23-25 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 18 mei 2003)      
  de heer Poty, senator aangewezen door de Raad van de Franse Gemeenschap
3-2
p. 5 3-2 p. 5 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de onvatbaarheid voor beslag en de onoverdraagbaarheid van de bedragen waarvan sprake is in de artikelen 1409, 1409bis en 1410 van het Gerechtelijk Wetboek wanneer die bedragen op een zichtrekening gecrediteerd zijn (Lonen, vervangingsinkomens, onderhoudsgelden, sociale uitkeringen - Verhindering van schuldvergelijkingsmechanismen) (3-586)      
  Amendementen nrs 1 en 2 van de heer Poty c.s.
3-586/2
p. 1-2 3-586/2 p. 1-2 (PDF)
  Algemene bespreking (Tweede behandeling)
3-52
p. 28-29 3-52 p. 28-29 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorvoertuigen (Vergoeding van de bestuurder van een voertuig aangereden bij een verkeersongeval terwijl hij niet de minste aansprakelijkheid heeft) (3-17)      
  Voorstel van de heer Poty
3-17/1
p. 1-3 3-17/1 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met een hoofdstuk over doodslag en lichamelijk letsel door toedoen van gezelschapsdieren (3-126)      
  Voorstel van de heer Poty
3-126/1
p. 1-5 3-126/1 p. 1-5 (PDF)
  Amendement nr 3 van de heer Poty
3-126/3
p. 1 3-126/3 p. 1 (PDF)
  Amendementen nrs 7 tot 11 van de heer Poty
3-126/4
p. 3-4 3-126/4 p. 3-4 (PDF)
Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen (BA-autoverzekering, brandverzekering, levensverzekering in het kader van een hypothecaire lening, familiale verzekering) (3-125)      
  Voorstel van de heren Poty en Mahoux
3-125/1
p. 1-4 3-125/1 p. 1-4 (PDF)
  Amendementen nrs 1 tot 3 van de heer Poty
3-125/2
p. 1-3 3-125/2 p. 1-3 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21, 5į, van het Wetboek van inkomstenbelasting 1992, teneinde de berekening van aangroei- en getrouwheidspremies verbonden aan spaarrekeningen transparanter te maken (Verschillende berekeningen aan de hand van valutadata) (3-669)      
  Voorstel van de heer Poty en mevrouw Vienne
3-669/1
p. 1-6 3-669/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn om de fundamentele rechten te waarborgen van personen die hulp krijgen van een openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn, met name daklozen (Leefloon - Maatschappelijke dienstverlening - Territoriale bevoegdheid van OCMW's - Staatssubsidie) (3-71)      
  Voorstel van de heren Cornil en Poty
3-71/1
p. 1-10 3-71/1 p. 1-10 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt (Verbruikerskrediet) (3-75)      
  Voorstel van de heren Poty en Siquet
3-75/1
p. 1-6 3-75/1 p. 1-6 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van artikel 162 van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten, wat betreft de procedure voor het verlenen van betalingsfaciliteiten inzake consumentenkrediet (Wijziging van de procedureregels teneinde de indiening van een vordering tot het verkrijgen van betalingsfaciliteiten te vergemakkelijken) (3-128)      
  Voorstel van mevrouw Laloy en de heer Poty
3-128/1
p. 1-5 3-128/1 p. 1-5 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2024-....
Legislatuur 2019-2024
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999