Auteurs- en sprekersregister betreffende "Van den Brande Luc" (Legislatuur 1999-2003)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
De nieuwe Senaat (Toekomst van de Senaat en nieuwe kieskringen) (2-784)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-206
p. 26-45 2-206 p. 26-45 (PDF)
De volgende fase in de staatshervorming (Verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet) (2-1195)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Vande Lanotte, vice-eerste minister en minister van Begroting, Maatschappelijke Integratie en Sociale Economie
2-260
p. 12-17 2-260 p. 12-17 (PDF)
De voorgenomen afbouw van de postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen (Centralisatie van de distributie te Jemelle - Toekomstperspectieven inzake werkgelegenheid) (2-708)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Antwoord gegeven door de heer Verwilghen, minister van Justitie
2-144
p. 14-17 2-144 p. 14-17 (PDF)
De voorgenomen reorganisatie van de sorteercentra bij De Post (2-753)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-159
p. 22-23 2-159 p. 22-23 (PDF)
  2-159
p. 31-32 2-159 p. 31-32 (PDF)
Debat over het faillissement van Sabena (Sociaal akkoord voor het personeel - Politieke verantwoordelijkheid - Oprichting van een nieuwe luchtvaartmaatschappij - DAT)      
  Debat
2-157
p. 13-46 2-157 p. 13-46 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 13 juni 1999)      
  de heer Van den Brande, senator aangewezen door de Vlaamse Raad
2-6
p. 5 2-6 p. 5 (PDF)
Europese Conventie over de toekomst van Europa : aanwijzing van de leden die de Senaat vertegenwoordigen      
  Bespreking en stemming over de gewone motie
2-182
p. 49-55 2-182 p. 49-55 (PDF)
  2-182
p. 83 2-182 p. 83 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet [vreemdelingenstemrecht] en provinciekieswet - Overdacht van financiŽle middelen en fiscale autonomie [o.a. kijk-en luistergeld] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand) (Omzendbrief-Peeters over gebruik der talen in faciliteitengemeenten - Noordzuidtransfers - Communautarisering sociale zekerheid - Plantentuin te Meise) (2-337)      
  Vraag om uitleg van de heer Van Hauthem aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het Lambermont-akkoord (Staatshervorming - Overdracht van bevoegdheden naar gewesten en gemeenschappen : landbouw, buitenlandse handel, gemeentewet en provinciewet, gemeentekieswet en provinciekieswet - Overdracht van financiŽle middelen [o.a. trekkingsrechten, tewerkstellingsprogramma's, winsten Nationale Loterij] en fiscale autonomie [o.a. verkeersbelasting] - Vlaamse Brusselaars en Franstaligen in de Brusselse rand - Duitstaligen - Herfinanciering Franstalig onderwijs) (Communautarisering sociale zekerheid) (2-336)      
  Vraag om uitleg van de heer Caluwť aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-90
p. 6-22 2-90 p. 6-22 (PDF)
Het akkoord over de Grondwetsherziening (Hervorming van het tweekamerstelsel - Termijnen van bijeenkomst en ontbinding van Kamer en Senaat - Verlaging van de leeftijd voor verkiesbaarheid tot 18 jaar - Gewestelijk referendum - Districtsraden - Versterking van het toezicht op het bestuur - Toekenning van de constitutieve autonomie aan het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en aan de Duitstalige Gemeenschap - Bijkomende bijzondere meerderheid voor grondwetswijzigingen) (2-1287)      
  Mondelinge vraag van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door mevrouw Neyts-Uyttebroeck, minister toegevoegd aan de minister van Buitenlandse Zaken, belast met Landbouw
2-277
p. 13-16 2-277 p. 13-16 (PDF)
Het ontwerp van resolutie van mevrouw Nabholz-Haidegger betreffende de bescherming van de minderheden in BelgiŽ, in bespreking bij de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa (Raamverdrag over de minderheden) (2-854)      
  Vraag om uitleg van de heer Van den Brande aan de heer Verhofstadt, eerste minister
2-8 COM
p. 4-28 2-8 COM p. 4-28 (PDF)
   Stemming over de gewone motie en stemverklaringen van de heren Thissen en Van den Brande
2-231
p. 43-45 2-231 p. 43-45 (PDF)
  2-231
p. 55 2-231 p. 55 (PDF)
Het toekennen van bestuursmandaten op politieke gronden (2-916)      
  Vraag om uitleg van de heer Vandenberghe aan de heer Verhofstadt, eerste minister
   Antwoord gegeven door de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
2-249
p. 41-45 2-249 p. 41-45 (PDF)
Hulde (2001-2002)      
  Huldebetoon aan de heren Tobback en Van den Brande, voor hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Colla, De Decker en Kelchtermans naar aanleiding van hun twintigjarig ambtsjubileum
2-189
p. 4-25 2-189 p. 4-25 (PDF)
Ontslag van senatoren (1999-2000)      
  de heer Decaluwe (Vervangen door de heer Van den Brande)
2-5
p. 9 2-5 p. 9 (PDF)
Ontwerp van bijzondere wet houdende overdracht van diverse bevoegdheden aan de gewesten en de gemeenschappen (2-709)      
  Algemene bespreking
   FinanciŽle impact van de bevoegdheidsoverdracht - Fiscale autonomie
2-116
p. 64-67 2-116 p. 64-67 (PDF)
   Hervorming van de Belgische Staat
2-116
p. 63-68 2-116 p. 63-68 (PDF)
   Waarborgen voor de Franstalingen in de faciliteitengemeenten en voor de Vlamingen in Brussel
2-116
p. 67-68 2-116 p. 67-68 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-117
p. 4-6 2-117 p. 4-6 (PDF)
  2-117
p. 6-36 2-117 p. 6-36 (PDF)
  2-118
p. 4-48 2-118 p. 4-48 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-1248)      
  Algemene bespreking (Vierde deel)
   Economisch beleid
2-226
p. 19-21 2-226 p. 19-21 (PDF)
   Fonds bestemd voor de financiering van informatie- en communicatieopdrachten ontwikkeld door de Algemene Directie Externe Communicatie
2-226
p. 57 2-226 p. 57 (PDF)
   Politiehervorming - Hervorming op het terrein
2-226
p. 56-57 2-226 p. 56-57 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-227
p. 5-37 2-227 p. 5-37 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-800)      
  Aangehouden stemmingen en stemverklaringen van de heren Van den Brande en Thissen
2-137
p. 108-109 2-137 p. 108-109 (PDF)
  2-137
p. 130-132 2-137 p. 130-132 (PDF)
  Artikelsgewijze bespreking
2-137
p. 74-103 2-137 p. 74-103 (PDF)
Ontwerp van programmawet (2-989)      
  Stemming en stemverklaring van de heer Van den Brande
2-171
p. 21-22 2-171 p. 21-22 (PDF)
  2-171
p. 29-30 2-171 p. 29-30 (PDF)
Ontwerp van programmawet 1 (2-1390)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Institutionele Aangelegenheden
   Financiering Duitstalige Gemeenschap : wijziging artikel 58sexies, ß2, wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Verduidelijking van de berekeningswijze van de bijkomende forfaitaire middelen in uitvoering van het Lambermontakkoord)
2-256
p. 48 2-256 p. 48 (PDF)
Ontwerp van programmawet 2 (2-1391) (2-1390)      
  Algemene bespreking van het onderdeel Institutionele Aangelegenheden
   Financiering Duitstalige Gemeenschap : wijziging artikel 58sexies, ß2, wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap (Verduidelijking van de berekeningswijze van de bijkomende forfaitaire middelen in uitvoering van het Lambermontakkoord)
2-256
p. 48 2-256 p. 48 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Vele artikelen, o.a. : Duurzame ontwikkeling - Bescherming rechten en vrijheden gewaarborgd door Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Waarborgen van het genot van de rechten en vrijheden van de gehandicapten - Rechten van het kind - Universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Uitbreiding van de waarborgen van de drukpers tot de oudere informatiemiddelen - Aannemen van wetten na 2de lezing - Exclusieve bevoegdheden Kamer van volksvertegenwoordigers - Dienstgewijze decentralisatie - Gewestelijk referendum - Hervorming Senaat - Fiscaliteit van gemeenschappen en gewesten - Afwijking op integrale voorlezing van vonnissen - Internationale rechtscolleges - Bevoegdheid van Senaat inzake instemming met verdragen die niet uitsluitend betrekking hebben op aangelegenheden waarvoor de gemeenschappen en gewesten bevoegd zijn ; evocatierecht van de Kamer - Rekenhof) (2-1549)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
  Puntsgewijze bespreking
2-287
p. 37-47 2-287 p. 37-47 (PDF)
Postzegeldrukkerij "Het Zegel" te Mechelen - Voorgenomen afbouw (Centralisering in Jemelle) (2-1571)      
  Schriftelijke vraag van de heer Van den Brande aan de heer Daems, minister van Telecommunicatie en Overheidsbedrijven en Participaties, belast met Middenstand
   Vraag met antwoord
Bul. 2-43
p. 2214-2215 2-43 p. 2214-2215 (PDF)
Protest tegen het feit dat een minister namens een andere minister antwoordt op een mondelinge vraag      
  2-159
p. 22-23 2-159 p. 22-23 (PDF)
Regeringsverklaring (8 oktober 2002 - Regering-Verhofstadt)      
  Bespreking (Eerste deel)
   Fiscale druk
2-232
p. 4-5 2-232 p. 4-5 (PDF)
   Schuldbeleid
2-232
p. 6-10 2-232 p. 6-10 (PDF)
  Bespreking (Tweede deel)
   Begroting in evenwicht
2-233
p. 40 2-233 p. 40 (PDF)
  2-233
p. 41-44 2-233 p. 41-44 (PDF)
Regionalisering ontwikkelingssamenwerking      
  2-90
p. 21 2-90 p. 21 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (2002-2003)      
  Beroep op het reglement (Procedurekwestie wat betreft de manier waarop het debat, i.v.m. een eventuele herziening van artikel 195 van de Grondwet, wordt gevoerd)
2-260
p. 16-17 2-260 p. 16-17 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 5, ß 1, I en II, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Overheveling van de socialezekerheidsaspecten van het gezondheids- en gezinsbeleid van het federale naar het gemeenschapsniveau, met uitzondering van de financiering van deze) (2-1305)      
  Voorstel van de heer Van den Brande
2-1305/1
p. 1-10 2-1305/1 p. 1-10 (PDF)
Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen (Overdracht van de bevoegdheden m.b.t. de gemeentelijke en provinciale instellingen aan de gewesten [inclusief OCMW's] - Binnengemeentelijke territoriale organen - Overdracht van de provinciale en gemeentelijke bevoegdheden in het Duitse taalgebied aan de Duitstalige Gemeenschap - Bijzondere regeling voor Brussel) (2-150)      
  Voorstel van de heren Caluwť en Van den Brande
2-150/1
p. 1-4 2-150/1 p. 1-4 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 113 van de Grondwet (Adeldom) (Zie ook doc. Senaat 2-1009 en 2-1010) (2-1008)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 142 van de Grondwet, om een paragraaf toe te voegen waarbij het Arbitragehof bevoegd wordt gemaakt om uitspraak te doen over de andere bij de Grondwet bepaalde gevallen (Uitsluiting van organisaties die de vrijheden met voeten treden, van subsidies, middelen en mandaten toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties - Zie ook doc. nr. 2-870) (2-871)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 151 van de Grondwet (Politieke benoemingen) (2-63)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195, tweede tot vijfde lid, van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Referendum) (2-1546)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 59 van de Grondwet, teneinde de senatoren van rechtswege niet langer te onttrekken aan de gewone rechtsgang (2-1383)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 72 van de Grondwet, om het op te heffen (Senatoren van rechtswege) (2-454)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Maatschappelijke relevantie en stabiliteit verzoenen - Naar een confederaal model - Toewijzing van bevoegdheden aan de deelstaten : gezins- en gezondheidsbeleid, werkgelegenheid, CAO's, fiscaliteit, veiligheid en justitie, huurwetgeving, mobiliteit, wetenschapsbeleid, verkeersreglementering, Fonds voor Collectieve Uitrustingen en Diensten, Rampenfonds, lokale besturen - Statuut van Brussel - Vlaamse rand rond Brussel - Splitsing kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde - Overlegmechanisme inzake buitenlands beleid - Grondrechten - Afschaffing van de bepaling luidens dewelke de familie Oranje-Nassau uit elke macht in BelgiŽ wordt ontzet) (2-1547)      
  Voorstel van de heer Van den Brande c.s.
2-1547/1
p. 1-13 2-1547/1 p. 1-13 (PDF)
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 76 en 142 van de Grondwet, teneinde de Belgen het recht te waarborgen op een behoorlijke en democratish getoetste totstandkoming van de wetgeving (Wetsontwerpen dienen een inhoudelijk samenhangend geheel te vormen : bannen van "programmawetten", "programmadecreten" en wetten of decreten "houdende diverse bepalingen" - Toetsing door het Arbitragehof) (2-1541)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (2-250)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van decreet nr. 5 van 24 november 1830 betreffende de eeuwige uitsluiting van de familie Oranje-Nassau van enige macht in BelgiŽ (2-1382)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet om een artikel in te voegen dat het mogelijk maakt organisaties die de vrijheden fnuiken uit te sluiten van de subsidies, middelen en mandaten die worden toegekend aan politieke, economische, sociale of culturele organisaties op grond van hun diensten aan de gemeenschap (Arbitragehof - Zie ook doc. nr. 2-871) (2-870)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de rechten van het kind (2-327)      
  Bespreking
2-286
p. 6-34 2-286 p. 6-34 (PDF)
  2-287
p. 5-37 2-287 p. 5-37 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen (2-522)      
  Amendementen nrs 88 en 89 van de heren Caluwť en Van den Brande
   Wijziging wet van 24 december 1993 betreffende de overheidsopdrachten : EG/internationale samenwerking/militaire opdrachten - Internationale samenwerkingsprogramma's
2-522/2
p. 33 2-522/2 p. 33 (PDF)
  Amendementen nrs 88 en 89 van de heren Caluwť en Van den Brande, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag door de heer Vandenberghe c.s.
2-522/6
p. 9-9 2-522/6 p. 9-9 (PDF)
  Algemene bespreking
   Tekortkomingen van juridisch-technische aard in het door de Kamer overgezonden wetsontwerp : foutieve hernummering van artikelen - MateriŽle fout - Rechtzetting door de Senaat onder vorm van tekstcorrectie, zonder amendering, versus rechten van de oppositie
2-68
p. 15-30 2-68 p. 15-30 (PDF)
Wetsontwerp inzake informaticacriminaliteit (2-392)      
  Stemming en stemverklaringen van de heer Van Quickenborne, mevrouw KaÁar, mevrouw Nyssens, de heer Istasse en de heer Van den Brande
2-63
p. 42-44 2-63 p. 42-44 (PDF)
  2-63
p. 68 2-63 p. 68 (PDF)
Wetsontwerp tot geleidelijke afschaffing van de aanvullende crisisbijdrage op de inkomsten van de natuurlijke personen (2-508)      
  Amendement nr 1 van de heren Caluwť en Van den Brande
2-508/3
p. 1-2 2-508/3 p. 1-2 (PDF)
  Amendement nr 1 van de heren Caluwť en Van den Brande, opnieuw ingediend na de goedkeuring van het verslag
2-508/6
p. 1 2-508/6 p. 1 (PDF)
Wetsvoorstel betreffende de uitbreiding van het gemeentelijk stemrecht en het recht om verkozen te worden tot de niet-Europese onderdanen die in BelgiŽ verblijven (2-548)      
  Stemverklaringen van de heren Van den Brande, Moureaux, Verreycken, Thissen, Vankrunkelsven, Mahoux en Monfils en van mevrouw Nagy en verwerping
2-196
p. 64-70 2-196 p. 64-70 (PDF)
  2-196
p. 77 2-196 p. 77 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 279 en 280 van de nieuwe gemeentewet (Minimumaantal Nederlandstalige gemeenteraadsleden en schepenen in de gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest) (2-149)      
  Voorstel van de heren Caluwť en Van den Brande
2-149/1
p. 1-4 2-149/1 p. 1-4 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999