Auteurs- en sprekersregister betreffende "Swaelen Frank" (Legislatuur 1995-1999)

 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999
  Parlementaire documenten Handelingen Schriftelijke vragen
AFCEA-wapenbeurs in het Congressenpaleis te Brussel      
  Ordemotie van de heer Anciaux
1-135
p. 3618 1-135 p. 3618 (PDF)
  1-135
p. 3640 1-135 p. 3640 (PDF)
Afwezigheid in openbare vergadering van de eerste minister tijdens de uiteenzetting van een mondelinge vraag      
  Ordemotie van de heer Devolder
1-151
p. 3985 1-151 p. 3985 (PDF)
Afwezigheid in openbare vergadering van de verantwoordelijke minister tijdens de uiteenzetting van mondelinge vragen      
  1-4
p. 47-48 1-4 p. 47-48 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en de Kamer van volksvertegenwoordigers inzake het bij de Kamer van volksvertegenwoordigers ingediende wetsontwerp tot wijziging van de wet van 16 juli 1948 tot oprichting van de Belgische Dienst voor de Buitenlandse Handel (1-468)      
  Stemming over de consideransen, stemming over het amendement en stemming over het voorstel van gemotiveerd advies van de commissie
1-73
p. 1970-1972 1-73 p. 1970-1972 (PDF)
Belangenconflict tussen het Vlaams Parlement en het Parlement van de Franse Gemeenschap ten gevolge van de goedkeuring door de Commissie voor Welzijn, Gezondheid en Gezin van het Vlaams Parlement van het voorstel van decreet van de heer Herman Suykerbuyk c.s. houdende vaststelling van de voorwaarden voor getroffenen van repressie en epuratie, en voor oorlogsslachtoffers, om in aanmerking te komen voor een financiŽle tegemoetkoming (1-923)      
  Verzoek tot indiening van beroep tot vernietiging bij het Arbitragehof
1-201
p. 5782-5783 1-201 p. 5782-5783 (PDF)
Benoeming van de griffier      
  1-263
p. 7687 1-263 p. 7687 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995 BZ)      
  Benoeming van de heer Swaelen tot voorzitter van de Senaat
1-3
p. 28 1-3 p. 28 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1995-1996)      
  Benoeming van de heer Swaelen tot voorzitter van de Senaat
1-5
p. 77-78 1-5 p. 77-78 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1996-1997)      
  Benoeming van de heer Swaelen tot voorzitter van de Senaat
1-68
p. 1744-1745 1-68 p. 1744-1745 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1997-1998)      
  Benoeming van de heer Swaelen tot voorzitter van de Senaat
1-132
p. 3539-3540 1-132 p. 3539-3540 (PDF)
Benoeming van het Vast Bureau van de Senaat (1998-1999)      
  Benoeming van de heer Swaelen tot voorzitter van de Senaat
1-212
p. 6182-6183 1-212 p. 6182-6183 (PDF)
Benoeming van leden van het Wervingscollege der magistraten (art. 259bis van het Gerechtelijk Wetboek) (Dossier nr 1) (1-113)      
  Benoeming van een plaatsvervangend lid
   Geheime stemming en uitslag
1-7
p. 156 1-7 p. 156 (PDF)
  1-7
p. 158 1-7 p. 158 (PDF)
Beperking van het aantal mondelinge vragen      
  Ordemotie van de heer Verreycken
1-7
p. 147 1-7 p. 147 (PDF)
Beschouwingen over de uitslag van een geheime stemming over de aanwijzing van een kandidaat voor het Arbitragehof      
  1-82
p. 2189 1-82 p. 2189 (PDF)
Commissies van de Senaat (1995 BZ)      
  Over de benoeming van de commissies
1-4
p. 43 1-4 p. 43 (PDF)
  Samenstelling van de bureaus van de commissies
   Commissie voor de Binnenlandse Aangelegenheden
1-4
p. 54 1-4 p. 54 (PDF)
Dankwoord van de heer Swaelen n.a.v. het huldebetoon aan de heren Swaelen en Nothomb voor hun dertigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Urbain en Bourgeois n.a.v. hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum      
  1-199
p. 5741 1-199 p. 5741 (PDF)
Dankwoorden van de heer Frank Swaelen naar aanleiding van de hulde voor zijn tienjarig voorzitterschap van de Senaat      
  1-217
p. 6316-6317 1-217 p. 6316-6317 (PDF)
De activiteiten van de Belgische ereconsul in Marokko en de landgenoten in Marokkaanse gevangenissen      
  Mondelinge vraag van de heer Verreycken aan de heer Derycke, minister van Buitenlandse Zaken
1-30
p. 684-685 1-30 p. 684-685 (PDF)
De belemmering van het onderzoek van het OSI-team (Fraude en corruptie bij het ABOS)      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer Moreels, staatssecretaris voor Ontwikkelingssamenwerking
   Stemverklaringen van de heren Anciaux, Vautmans, Loones, Erdman, Swaelen en Verreycken en van mevrouw Lizin en stemming over de gewone motie
1-8
p. 182-184 1-8 p. 182-184 (PDF)
De bespreking in commissie van een ontwerp kan worden aangevat zodra het Kamerverslag is bekend en verpreid      
  1-52
p. 1208 1-52 p. 1208 (PDF)
De inbraak in het munitiedepot van Houthulst en de structurele hervormingen die zich opdringen binnen het leger (1-412)      
  Vraag om uitleg van de heer Hostekint aan de heer Poncelet, minister van Landsverdediging
1-156
p. 4155-4158 1-156 p. 4155-4158 (PDF)
De inhoud en de omvang van de maatregelen aangekondigd door de minister op 20 november 1995 in verband met het onderzoek naar de bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Coveliers aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
De nieuwe conventie van de Europese Unie inzake uitlevering (Besluitvorming op Europees vlak - Problematiek van de verdragen - Basken : ETA-militanten)      
  Verzoek om de vraag op de agenda van de plenaire vergadering te zetten - Federale minister bevoegd voor de Europese Aangelegenheden
1-69
p. 1802 1-69 p. 1802 (PDF)
Eedaflegging (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  de heer Swaelen, senator gekozen door het Nederlandse kiescollege
1-1
p. 7 1-1 p. 7 (PDF)
Euthanasiedebat      
  Opening van de vergadering door de heer Frank Swaelen, voorzitter
1-146
p. 3893 1-146 p. 3893 (PDF)
Evaluatie van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen (Tweede verslag) (1-768)      
  Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming - Artikel 27 van het Reglement van de Senaat : toepassing van het artikel - Termijn voor de ronddeling van het verslag - Stemming
1-270
p. 7825 1-270 p. 7825 (PDF)
  1-270
p. 7827 1-270 p. 7827 (PDF)
Gelijktijdige vergaderingen van Senaat en Gewest- of Gemeenschapsraden      
  1-128
p. 3383 1-128 p. 3383 (PDF)
Hervormingen inzake justitie en politiediensten - Bespreking van de commissieverslagen in openbare vergadering van de Senaat - Regeling van werkzaamheden      
  1-128
p. 3384-3387 1-128 p. 3384-3387 (PDF)
Herziening van artikel 103 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van ministers) (1-964)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Rechtspositie van leden van een Gewest- of Gemeenschapsregering) (1-493)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Herziening van artikel 125 van de Grondwet (Strafrechtelijke aansprakelijkheid van de leden van een Gemeenschaps- of Gewestregering) (1-899)      
  Algemene beraadslaging
1-195
p. 5635-5645 1-195 p. 5635-5645 (PDF)
Het is niet gebruikelijk dat er op maandag in de Senaat plenaire vergaderingen plaatsvinden      
  1-125
p. 3305-3306 1-125 p. 3305-3306 (PDF)
Het onderzoek en eventuele boycot ervan, naar de bende van Nijvel en nieuwe onthullingen ter zake      
  Vraag om uitleg van de heer Anciaux aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Het onderzoek naar de Bende van Nijvel      
  Vraag om uitleg van de heer Bourgeois aan de heer De Clerck, minister van Justitie
1-9 COM
p. 62-72 1-9 COM p. 62-72 (PDF)
Hulde (1995 BZ)      
  Personeelsleden van de Senaat
   De heer. L. Rodenbach, directeur-revisor van de Compte rendu analytique naar aanleiding van zijn overlijden
1-1
p. 9 1-1 p. 9 (PDF)
   De heer G. Bosteels, bestuursdirecteur van de dienst Vergadering naar aanleiding van zijn oppensioenstelling
1-4
p. 57 1-4 p. 57 (PDF)
Hulde (1995-1996)      
  aan de nagedachtenis van de heer Jean Gol, minister van Staat
1-5
p. 79-80 1-5 p. 79-80 (PDF)
  ter nagedachtenis van Yitzhak Rabin, eerste minister van IsraŽl
1-8
p. 168-169 1-8 p. 168-169 (PDF)
  aan de slachtoffers van het verkeersongeval van 27 februari 1996 op de E-17 autosnelweg ter hoogte van Deinze
1-27
p. 600 1-27 p. 600 (PDF)
  Welkom aan een delegatie uit OekraÔne
1-46
p. 1084 1-46 p. 1084 (PDF)
  aan de slachtoffers van de luchtramp nabij Eindhoven (C130)
1-59
p. 1441 1-59 p. 1441 (PDF)
Hulde (1996-1997)      
  Welkom aan de heer Amable-Aristi de Castro, voorzitter van de Senaat van de Dominicaanse Republiek
1-75
p. 2004 1-75 p. 2004 (PDF)
  ter nagedachtenis van Loubna BenaÔssa, kind vermoord door een pedofiel
1-97
p. 2578-2579 1-97 p. 2578-2579 (PDF)
  Welkom aan een delegatie van Gabonese parlementsleden
1-116
p. 3099 1-116 p. 3099 (PDF)
  aan de nagedachtenis van de heer Edmond Leburton, minister van Staat
1-118
p. 3172-3173 1-118 p. 3172-3173 (PDF)
  aan de nagedachtenis van de heer Robert Henrion, minister van Staat
1-123
p. 3264-3265 1-123 p. 3264-3265 (PDF)
Hulde (1997-1998)      
  aan de nagedachtenis van de heer Frans Van der Elst, minister van Staat
1-132
p. 3542-3543 1-132 p. 3542-3543 (PDF)
  aan mevrouw Bribosia-Picard, ontslagnemend senator
1-149
p. 3954-3955 1-149 p. 3954-3955 (PDF)
  aan de nagedachtenis van de heer Jos De Saeger, minister van Staat
1-180
p. 5292-5293 1-180 p. 5292-5293 (PDF)
  aan de heren Swaelen en Nothomb voor hun dertigjarig ambtsjubileum, evenals aan de heren Urbain en Bourgeois n.a.v. hun vijfentwintigjarig ambtsjubileum
1-199
p. 5735-5736 1-199 p. 5735-5736 (PDF)
  1-199
p. 5736-5738 1-199 p. 5736-5738 (PDF)
  1-199
p. 5738 1-199 p. 5738 (PDF)
  1-199
p. 5738-5740 1-199 p. 5738-5740 (PDF)
  1-199
p. 5740-5741 1-199 p. 5740-5741 (PDF)
  aan het personeel van de Senaat
1-211
p. 6165-6166 1-211 p. 6165-6166 (PDF)
Hulde (1998-1999)      
  aan de nagedachtenis van de heer Edward Leemans, erevoorzitter van de Senaat en minister van Staat
1-212
p. 6184-6186 1-212 p. 6184-6186 (PDF)
  aan mevrouw Maximus, ontslagnemend senator
1-236
p. 6893-6894 1-236 p. 6893-6894 (PDF)
  Rouwhulde voor Zijne Majesteit Koning Hoessein van JordaniŽ
1-245
p. 7127-7128 1-245 p. 7127-7128 (PDF)
  ter nagedachtenis aan de heer Frans Grootjans, minister van Staat
1-247
p. 7173-7174 1-247 p. 7173-7174 (PDF)
  aan de heer Olivier voor zijn vijfentwintigjarig ambtsjubileum, evenals aan mevrouw Mayence-Goossens en aan de heren Lallemand en Busquin n.a.v. hun twintigjarig ambtsjubileum
1-253
p. 7337-7342 1-253 p. 7337-7342 (PDF)
  aan de nagedachtenis van de heer Califice, minister van Staat
1-256
p. 7408-7409 1-256 p. 7408-7409 (PDF)
Interpellatie van de voorzitter over de beslissing van het Bureau om het voorstel van resolutie betreffende de rol van TaÔwan in de internationale organisaties, niet op de agenda te plaatsen (Doc. nr 1-603)      
  1-268
p. 7759-7760 1-268 p. 7759-7760 (PDF)
Inwerkingtreding van het Verdrag van Ottawa betreffende het verbod op antipersoonsmijnen      
  1-250
p. 7229 1-250 p. 7229 (PDF)
Mededeling van de Voorzitter van de Senaat (1995-1996)      
  Verontwaardiging van het Bureau van de Senaat over het feit dat de heer Colla, minister van Volksgezondheid en Pensioenen een persconferentie heeft gegeven terwijl de heer Weyts een mondelinge vraag over hetzelfde onderwerp zou stellen (Instituut voor veterinaire keuring)
1-25
p. 559 1-25 p. 559 (PDF)
  1-25
p. 560 1-25 p. 560 (PDF)
Mogelijkheid om mondelinge vragen te laten volgen door een debat - Wijziging van het reglement van de Senaat      
  Ordemotie van de heer Anciaux
1-139
p. 3731 1-139 p. 3731 (PDF)
Nog onbeantwoorde schriftelijke vragen      
  1-46
p. 1075-1076 1-46 p. 1075-1076 (PDF)
  1-46
p. 1077 1-46 p. 1077 (PDF)
Onaanvaardbaarheid van het feit dat ministers antwoorden op mondelinge vragen in naam van andere ministers      
  Ordemotie van de heer Van Hauthem
1-135
p. 3640 1-135 p. 3640 (PDF)
Onderzoek van de geloofsbrieven (Verkiezingen van 21 mei 1995)      
  Senatoren-titularissen en senatoren-opvolgers gekozen door het Nederlandse kiescollege
   Bezwaarschriften van de heren Coveliers (VLD), Loones (VU) en Anciaux (VU) tegen de regelmatigheid van de stemopnemingen - Door de Senaat voorgeschreven hertelling
1-1
p. 6-7 1-1 p. 6-7 (PDF)
Onontvankelijkheid van een mondelinge vraag van de heer Anciaux over het KB-Lux-dossier (Gerechtelijk onderzoek fiscale fraude) - Artikel 66 van het Reglement van de Senaat      
  Ordemotie van de heer Anciaux
1-77
p. 2065-2066 1-77 p. 2065-2066 (PDF)
Ontwerp van faillissementswet      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3218-3235 1-121 p. 3218-3235 (PDF)
Ontwerp van verklaring tot herziening van de Grondwet (Titel II : rechten en vrijheden; openbare omroepdienst; rechten van het kind; gelijkheid man-vrouw - Art. 23 : recht op minimale dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit - Art. 25 : uitbreiden van het briefgeheim tot de nieuwe vormen van communicatie en uitbreiden van de waarborgen van de drukpers tot andere informatiemiddelen - Art. 110 : koninklijk genaderecht - Art. 149 : afwijking op de verplichte integrale voorlezing van vonnissen - Art. 152, 2į lid : tuchtrecht voor magistraten - Art. 157 : afschaffing militaire rechtbanken en oprichting arrondissementsrechtbank - Art. 10, 2į lid, 2į zindsdeel, artt. 28, 29 en 111, art. 147, 2į lid, art. 148, 2į lid, art. 150, art. 152, 3į lid, en art. 184 - Titel IX om de inwerkingtredings- en overgangsbepalingen II, IV, V en VI, ßß 1, 2, 4 en 5 op te heffen) (1-1374)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Ontwerp van wet houdende instemming met het Akkoord over het wegvervoer tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ en de regering van de Republiek Belarus, ondertekend te Brussel op 7 maart 1995 (1-459)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-81
p. 2176-2177 1-81 p. 2176-2177 (PDF)
Oprichting van een Centrum voor Vermiste Kinderen - Uitleg van de eerste minister in plenaire vergadering of in commissievergadering      
  1-71
p. 1859-1861 1-71 p. 1859-1861 (PDF)
Over de aanwezigheid van ministers in plenaire vergadering van de Senaat om te antwoorden op mondelinge vragen      
  1-46
p. 1074-1075 1-46 p. 1074-1075 (PDF)
Over de graad van oplettendheid van senatoren en ministers      
  Ordemotie van de heer Verreycken
1-53
p. 1227 1-53 p. 1227 (PDF)
Over het probleem van de aanwezigheid in plenaire vergadering van senatoren met dubbel mandaat      
  1-47
p. 1113 1-47 p. 1113 (PDF)
Periodieke verslagen over de werkzaamheden van de parlementaire overlegcommissie namens de commissie uitgebracht door de voorzitters van de Kamer van volksvertegenwoordigers en de Senaat (1-83)      
  BZ 1995 en 1995-1996 (Bevoegdheidsconflicten Kamer-Senaat - Termijnen)
1-83/1
p. 1-44 1-83/1 p. 1-44 (PDF)
  1996-1997 (Bevoegdheidsconflicten Kamer-Senaat - Termijnen - Bevordering van de werking van de nieuwe wetgevingsprocedure)
1-83/2
p. 1-39 1-83/2 p. 1-39 (PDF)
  1997-1998 (Bevoegdheidsconflicten Kamer-Senaat - Termijnen - Opschorting evocatie- en onderzoekstermijnen - Probleempunten aangaande toepassing art. 82 Grondwet)
1-83/3
p. 1 1-83/3 p. 1 (PDF)
Problematiek van de aanwezigheid van gemeenschapssenatoren      
  1-88
p. 2337 1-88 p. 2337 (PDF)
Protest tegen het feit dat vijf vragen om uitleg die de heer Anciaux heeft ingediend worden herleid tot ťťn vraag, dewelke dan nog dient aan te sluiten bij de vragen van mevrouw Dardenne en de heer Mahoux over de normen inzake het dioxinegehalte van melk      
  Ordemotie van de heer Anciaux
1-169
p. 5023-5024 1-169 p. 5023-5024 (PDF)
Raadgevende Interparlementaire Beneluxraad (1996-1997)      
  Benoeming van een plaatsvervangend lid
   Bespreking en stemming
1-100
p. 2691-2694 1-100 p. 2691-2694 (PDF)
  1-100
p. 2696 1-100 p. 2696 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1995 BZ)      
  Verzoek van de heer Monfils om de eerste minister uit te nodigen in de Senaat voorlezing te houden van de regeringsverklaring
1-3
p. 30 1-3 p. 30 (PDF)
  1-3
p. 31 1-3 p. 31 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1995-1996)      
  Bespreking in een commissie van de Senaat van een wetsvoorstel dat nog niet in overweging werd genomen
1-5
p. 81-82 1-5 p. 81-82 (PDF)
  Openbare commissievergaderingen
1-5
p. 82 1-5 p. 82 (PDF)
  De heer Hatry verlangt de aanwezigheid in openbare vergadering van een minister tijdens het debat over het wetsontwerp houdende sociale bepalingen
1-36
p. 833 1-36 p. 833 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (1998-1999)      
  Over de regeling van werkzaamheden : modus vivendi tussen de verschillende wetgevende vergaderingen luidens dewelke ze niet op een zelfde dag stemmingen mogen houden
1-263
p. 7671-7672 1-263 p. 7671-7672 (PDF)
Regeling van werkzaamheden (Ontsnapping van Marc Dutroux)      
  Ordemotie van de heer Goovaerts
1-180
p. 5305 1-180 p. 5305 (PDF)
Regeling van werkzaamheden bij de stemming over een motie      
  1-151
p. 3986 1-151 p. 3986 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1995-1996)      
  Toepassing artikel 66 (Vragen die betrekking hebben op een persoonlijk geval zijn onontvankelijk)
1-30
p. 685 1-30 p. 685 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1996-1997)      
  Beroep op artikel 67(Een mondelinge vraag mag geen individueel geval betreffen - Vraag van de heer Anciaux over een benoeming bij het ministerie van FinanciŽn)
1-102
p. 2762-2763 1-102 p. 2762-2763 (PDF)
Toepassing artikelen van het Reglement van de Senaat (1997-1998)      
  Toepassing artikel 27 (Ronddeling van een commissieverslag minder dan 24 uur voor de algemene beraadslaging van een ontwerp)
1-145
p. 3852-3856 1-145 p. 3852-3856 (PDF)
  Toepassing artikel 68, ß 1(Nota die nauwkeurig het punt of de feiten vermeldt waarover opheldering wordt gevraagd)
1-156
p. 4157-4158 1-156 p. 4157-4158 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1995 BZ)      
  Rol van de Senaat in het nieuw staatsbestel
1-3
p. 29 1-3 p. 29 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1995-1996)      
  Rol van de nieuwe Senaat op het vlak van het internationaal beleid (UNO - EU - Adviescomitť belast met Europese Aangelegenheden)
1-5
p. 78-79 1-5 p. 78-79 (PDF)
  Vakantiewensen - Hulde aan het instituut Senaat
1-67
p. 1730-1731 1-67 p. 1730-1731 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1996-1997)      
  Zaak Dutroux, Nihoul en consoorten - Gebrekkige werking van de instellingen - Scheiding der machten : taak van het Parlement (Senaat)
1-68
p. 1745-1746 1-68 p. 1745-1746 (PDF)
  Toespraak bij de eedaflegging van H.K.H. Prinses Astrid als senator van rechtswege
1-74
p. 1989 1-74 p. 1989 (PDF)
  8 mei, herdenking van het einde van Wereldoorlog II - Dag van de democratie
1-108
p. 2930 1-108 p. 2930 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1997-1998)      
  Stijgende complexiteit van de wetgeving - Wetgevingsinflatie - Wetgevingstechniek - Rol van de Senaat bij het evaluatieproces van de wetgeving - Legistiek
1-132
p. 3540-3542 1-132 p. 3540-3542 (PDF)
Toespraak van de voorzitter van de Senaat (1998-1999)      
  Balans van de werking van de nieuwe Senaat - Noodzaak om het aantal senatoren op te voeren - Ondoelmatigheid van het "dubbelmandaat" van gemeenschapssenatoren - Complexiteit van de regels betreffende de bevoegdheidsverdeling tussen Kamer en Senaat [artikelen 77 en 78 van de Grondwet] - Evocatierecht - De Senaat als reflectiekamer - Evaluatie van de wetgeving - Belangenconflicten en bevoegdheidsconflicten tussen de assemblees - Inschrijving van het principe van federale loyauteit in de Grondwet - Rol van de Senaat op internationaal vlak - Versnelde procedure voor de bekrachtiging van verdragen - Federaal Adviescomitť voor Europese Aangelegenheden
1-212
p. 6183-6184 1-212 p. 6183-6184 (PDF)
  Rol van de nieuwe Senaat
1-270
p. 7881-7882 1-270 p. 7881-7882 (PDF)
Vertraging bij het beantwoorden van schriftelijke vragen      
  1-51
p. 1186-1187 1-51 p. 1186-1187 (PDF)
Verzoek om schorsing van de vergadering (Ontsnapping van Marc Dutroux)      
  Ordemotie van de heer Anciaux
1-180
p. 5297 1-180 p. 5297 (PDF)
Voordracht van kandidaten voor vier van de acht vacante ambten van Staatsraad (Dossier nr 2) (1-625)      
  Annulering en verdaging van de stemming
1-108
p. 2935 1-108 p. 2935 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek betreffende de gebeurtenissen in Rwanda (1-611)      
  Voorstel van de heer Swaelen
1-611/1
p. 1-2 1-611/1 p. 1-2 (PDF)
  Voorstel van de voorzitter van de Senaat aangenomen in plenaire vergadering
1-611/6
p. 1 1-611/6 p. 1 (PDF)
  Voorstel van beslissing van de Senaat : verlenging van het mandaat van de commissie
1-123
p. 3277-3279 1-123 p. 3277-3279 (PDF)
Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de georganiseerde criminaliteit in BelgiŽ (1-326)      
  Overhandigen van documenten aan de leden van de commissie
   Ordemotie van de heer Loones
1-73
p. 1956-1958 1-73 p. 1956-1958 (PDF)
Voorstel van het Bureau (Beperking van het aantal mondelinge vragen)      
  Beraadslaging en stemming
1-8
p. 178-179 1-8 p. 178-179 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de delokalisatie en het verlies aan banen binnen de Europese Unie, meer bepaald inzake Renault-Vilvoorde (Nieuw opschrift : Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde) (1-560)      
  Inoverwegingneming - Verzoek om spoedprocedure
1-97
p. 2567 1-97 p. 2567 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de goedkeuring van het Verdrag van Amsterdam (Intergouvernementele Conferentie) (1-974)      
  Procedureprobleem bij de stemming over het voorstel van resolutie
1-192
p. 5554 1-192 p. 5554 (PDF)
Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder (1-466)      
  Schrapping door de hoofdindiener van de handtekening van een medeondertekenaar in commissie, in casu de handtekening van een Vlaams-Blok-lid - Begrip "hoofdindiener"
1-73
p. 1943-1947 1-73 p. 1943-1947 (PDF)
Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl      
  Indiening, onmiddellijke inoverwegingneming en beraadslaging zonder voorafgaande verwijzing naar de bevoegde commissie
1-28
p. 621 1-28 p. 621 (PDF)
Voorstel van resolutie over de rol van Taiwan in internationale organisaties (1-603)      
  Regeling van werkzaamheden
1-268
p. 7759-7760 1-268 p. 7759-7760 (PDF)
  1-268
p. 7768 1-268 p. 7768 (PDF)
  1-269
p. 7778-7779 1-269 p. 7778-7779 (PDF)
  1-269
p. 7787 1-269 p. 7787 (PDF)
Voorstel van resolutie over de situatie van het milieu en de mensenrechten in Nigeria (1-194)      
  Motie tot verdaging
1-38
p. 877 1-38 p. 877 (PDF)
Voorstel van resolutie over de toelating van Taiwan tot de Verenigde Naties (1-43)      
  Verzoek om het voorstel op de agenda te plaatsen
1-30
p. 695 1-30 p. 695 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 10 van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende het recht op gelijkheid van vrouwen en mannen (1-584)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167 van de Grondwet, om de verdragen van de Europese Unie bij referendum te laten bekrachtigen (1-161)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 195 van de Grondwet (Procedure tot herziening van de Grondwet - Invoering van de volksraadpleging) (1-593)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 88 van de Grondwet (Onschendbaarheid van de persoon van de Koning, de leden van de koninklijke familie en de medewerkers van het Hof : parlementair controlerecht) (1-1198)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Alle grondwetsartikelen) (1-1325)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (1-1238)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet (Meerdere artikelen) (Evenwicht man-vrouw op alle bestuursniveaus - Rechten van het kind : VN-conventie - Rechten van de mens en fundamentele vrijheden - Afschaffing doodstraf - Gewetensbezwaar - Referendum - Verhouding nationaal recht/internationaal recht - Vreemdelingen : politieke rechten en toegang tot het openbaar ambt - Stemrecht : verlaging leeftijdsgrens tot 16 jaar - Universele dienstverlening - Persvrijheid : audiovisuele media - Uitbreiding briefgeheim tot moderne communicatiemiddelen - Schadevergoeding bij onteigening - Petitierecht - Ombudsman - Gratierecht en executierechtbanken - Afschaffing militaire rechtbanken - Verhouding parlement/regering - Politieke benoemingen - Bevoegdheden van de Koning inzake bekrachtiging en afkondiging van wetten - Sturen van strijdkrachten naar het buitenland - Financiering erediensten en vrijzinnigheid) (1-1299)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 99 en 104 van de Grondwet om nieuwe bepalingen in te voegen betreffende de gelijke vertegenwoordiging van vrouwen en mannen (1-657)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Voorstel van verklaring tot herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming van de rechten van het kind verzekeren (1-496)      
  Algemene beraadslaging
1-266
p. 7731-7741 1-266 p. 7731-7741 (PDF)
Wensen (1995 BZ)      
  Eindejaarswensen
1-4
p. 57 1-4 p. 57 (PDF)
Wensen (1996-1997)      
  Eindejaarswensen
1-82
p. 2194-2195 1-82 p. 2194-2195 (PDF)
  Einde-zittingswensen
1-131
p. 3528-3529 1-131 p. 3528-3529 (PDF)
Wensen (1997-1998)      
  Eindejaarswensen
1-155
p. 4119 1-155 p. 4119 (PDF)
  Einde-zittingswensen
1-211
p. 6165-6166 1-211 p. 6165-6166 (PDF)
Wensen (1998-1999)      
  Eindejaarswensen
1-235
p. 6884 1-235 p. 6884 (PDF)
Werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting (1-631)      
  Opening van de vergadering door de heer Frank Swaelen, voorzitter
1-110
p. 2981-2982 1-110 p. 2981-2982 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de classificatie en de veiligheidsmachtigingen (Onderzoeken ingesteld voor het afgeven van een officiŽle machtiging welke toegang verleent tot geheime gegevens) (1-1011)      
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
Wetsontwerp betreffende de collectieve schuldenregeling en de mogelijkheid van verkoop uit de hand van de in beslag genomen onroerende goederen (Overmatige schuldenlast van particulieren : Gerechtelijk Wetboek - Burgerlijk Wetboek, Wetboek der Registratierechten, hypotheekwet - Centrale voor kredieten Nationale Bank) (1-929)      
  Algemene beraadslaging : de heer Hatry eist de aanwezigheid van de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunciatie bij de bespreking van het ontwerp
1-194
p. 5578 1-194 p. 5578 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het gerechtelijk akkoord      
  Algemene beraadslaging
1-121
p. 3219-3235 1-121 p. 3219-3235 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het herstel van de oorlogsschade 40-45 in toepassing van de wet van 6 juli 1948 waarbij het herstel van de oorlogsschade aan de goederen noodzakelijk voor een openbare dienst of voor het nastreven van een doel van algemeen nut ten laste van de Staat wordt gelegd (Vergoeding) (1-1421)      
  Mondeling verslag van de heer Bock, algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-270
p. 7812-7815 1-270 p. 7812-7815 (PDF)
Wetsontwerp betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk (Vervanging door een nieuwe wet van de wet van 10 juni 1952 betreffende de gezondheid en de veiligheid van de werknemers, alsmede de salubriteit van het werk en van de werkplaatsen) (1-318)      
  Algemene beraadslaging, onderzoek van artikelen en amendementen
1-50
p. 1153-1175 1-50 p. 1153-1175 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met : 1. de Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland met betrekking tot het treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 2. het Protocol inzake het doorgaand treinverkeer tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 3. de bijzondere Overeenkomst tussen de regering van het Koninkrijk BelgiŽ, de regering van de Franse Republiek en de regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-BrittanniŽ en Noord-Ierland inzake veiligheidsvraagstukken met betrekking tot de treinen tussen BelgiŽ en het Verenigd Koninkrijk via de vaste kanaalverbinding; 4. het Protocol inzake de oprichting van een tripartiet intergouvernementeel comitť, ondertekend te Brussel op 15 december 1993 (1-396)      
  Algemene beraadslaging
1-81
p. 2170-2173 1-81 p. 2170-2173 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Aanvullende Overeenkomst ondertekend te Brussel op 20 april 1994, tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen de Republiek Korea en het Koninkrijk BelgiŽ tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, ondertekend te Brussel op 29 augustus 1977 (1-286)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-42
p. 980-982 1-42 p. 980-982 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst nr. 128 betreffende uitkeringen inzake invaliditeit, ouderdom en nagelaten betrekkingen, aangenomen te GenŤve op 29 juni 1967 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenenvijftigste zitting (1-519)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-108
p. 2931-2932 1-108 p. 2931-2932 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Venezuela tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen, en met het Protocol, ondertekend te Brussel op 22 april 1993 (1-296)      
  Stemverklaring van de heer Loones en eindstemming
1-42
p. 980-982 1-42 p. 980-982 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Aanvullend Akkoord, ondertekend te Brussel op 13 maart 1991, tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Republiek Finland tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van ontduiking van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het vermogen, ondertekend te Brussel op 18 mei 1976) (1-365)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-58
p. 1413 1-58 p. 1413 (PDF)
Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Cooperation Council of the Arab States of the Gulf, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993 (Nieuw opschrift : Wetsontwerp houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk BelgiŽ en de Raad voor Samenwerking van de Arabische-Golfstaten, ondertekend te Brussel op 11 mei 1993) (1-1086)      
  Algemene beraadslaging en bespreking van de artikelen
1-220
p. 6386-6388 1-220 p. 6386-6388 (PDF)
  Bespreking van de artikelen
1-222
p. 6434 1-222 p. 6434 (PDF)
Wetsontwerp houdende maatregelen teneinde de gerechtelijke achterstand weg te werken bij de hoven van beroep (MagistraatcoŲrdinator - Plaatsvervangend raadsheren - Aanvullende kamers - Toewijzing aan een raadsheer van het beroep tegen een vonnis van de rechtbank van koophandel - Voorzitter van een assisenzaak - Uitwerken van een meerjarenplan) (1-490)      
  Bespreking van de artikelen
1-103
p. 2813-2820 1-103 p. 2813-2820 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-188)      
  Aangehouden stemmingen
1-16
p. 381-383 1-16 p. 381-383 (PDF)
  Voorstel van de heer Coveliers om onmiddellijk over te gaan tot de stemming over het geheel
1-16
p. 381-381 1-16 p. 381-381 (PDF)
Wetsontwerp houdende sociale bepalingen (1-297)      
  Belangenconflictprocedure : motie waarin het Vlaams Parlement verklaart dat door art. 153 van het ontwerp (tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden onder vorm van dienstencheques) zijn belangen ernstig worden geschaad - Verslag van het overlegcomitť Senaat-Vlaams Parlement
1-37
p. 835-839 1-37 p. 835-839 (PDF)
  Toepassing van artikel 63 van het Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter)
1-37
p. 839 1-37 p. 839 (PDF)
Wetsontwerp houdende toekenning van de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie aan de ambtenaren van de fiscale administraties ter beschikking gesteld van de procureur des Konings en van de arbeidsauditeur (1-619)      
  Verzoek tot verdaging van de bespreking (Verzenden van een commissieverslag via de post - Termijn - Art. 27, 4į van het Reglement van de Senaat)
1-109
p. 2952 1-109 p. 2952 (PDF)
Wetsontwerp tot invoeging van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de op 12 januari 1973 gecoŲrdineerde wetten op de Raad van State (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot invoering van een artikel 15ter in de wet van 4 juli 1989 betreffende de beperking en de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezingen van de federale Kamers, de financiering en de open boekhouding van de politieke partijen en van een artikel 16bis in de wetten op de Raad van State, gecoŲrdineerd op 12 januari 1973) (Partij die aantoont dat ze vijandig staat tegenover de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens - Vermindering van de dotatie - Raad van State en Hof van Cassatie - Racisme) (1-1197)      
  Algemene beraadslaging - Advies van de Raad van State - Verzoek aan de Voorzitter van de Senaat om advies van de Raad van State (Art. 63-2 Reglement van de Senaat)
1-240
p. 7024-7025 1-240 p. 7024-7025 (PDF)
  Algemene beraadslaging - Interpretatie art. 63 Reglement van de Senaat (Verzoek om advies van de Raad van State door de Voorzitter van de Senaat)
1-240
p. 7025-7026 1-240 p. 7025-7026 (PDF)
Wetsontwerp tot oprichting van een beroepsorgaan inzake veiligheidsmachtigingen (1-1012)      
  Algemene beraadslaging en terugzending naar de commissie
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 628 en 1395 van het Gerechtelijk Wetboek (Overmatige schuldenlast van gezinnen) (1-915)      
  Algemene beraadslaging : de heer Hatry eist de aanwezigheid van de vice-eerste minister en minister van Economie en Telecommunciatie bij de bespreking van het ontwerp
1-194
p. 5578 1-194 p. 5578 (PDF)
Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden alsmede van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd (Ontzetting uit een aantal politieke rechten) (1-1381)      
  Regeling van werkzaamheden
1-269
p. 7789-7790 1-269 p. 7789-7790 (PDF)
Wetsvoorstel houdende de invoering van een terugkeerregeling voor personen van vreemde nationaliteit (1-936)      
  Stemming over de inoverwegingneming (Naamstemming alhoewel er in principe wordt gestemd bij zitten en opstaan)
1-189
p. 5478 1-189 p. 5478 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 309bis in het Gerechtelijk Wetboek en wijziging van artikel 20 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Leden van de Raad voor de Mededinging - Voltijdse uitoefening van het ambt van voorzitter van de Raad) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 17 en 18 van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van sommige artikelen van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-417)      
  Terugzending naar de commissie
1-237
p. 6923-6924 1-237 p. 6923-6924 (PDF)
  Verzoek, door de Voorzitter van de Senaat, om advies van de Raad van State, op vraag van ten minste ťťn derde van de senatoren (Art. 63-2 Reglement van de Senaat)
1-240
p. 7021 1-240 p. 7021 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke aansprakelijkheid van rechtspersonen (Wijziging Strafwetboek, Wetboek van strafvordering en wet van 7 april 1878 houdende voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering) (Nieuw opschrift : Wetsvoorstel tot invoering van de strafrechtelijke verantwoordelijkheid van rechtspersonen) (1-1217)      
  Terugzending naar de commissie van het amendement van de heer Boutmans (Artikel 21 nieuw)
1-254
p. 7360 1-254 p. 7360 (PDF)
Wetsvoorstel tot invoering van een basisdienstverlening door banken op grond waarvan elke burger het recht op een bankrekening gewaarborgd wordt (1-517)      
  Over de inoverwegingneming
1-86
p. 2288 1-86 p. 2288 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van de provinciewet (Grondige hervorming van de provincies) (Nieuw opschrift : Wetsontwerp tot wijziging van de provinciewet, de wet van 1 juli 1860 tot wijziging van de provinciewet en de gemeentewet wat betreft de eedaflegging en de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen) (1-236)      
  Het beroep op het Overlegcomitť is niet opschortend voor de Senaat - Voorstel tot terugzending naar de commissie
1-93
p. 2473-2474 1-93 p. 2473-2474 (PDF)
  Voorstel tot opschorting van de procedure n.a.v. het beroep op het Overlegcomitť wegens bevoegdheidsoverschrijding
1-93
p. 2473-2474 1-93 p. 2473-2474 (PDF)
  Voorstel tot terugzending naar de commissie teneinde nieuwe amendementen te bespreken
1-93
p. 2473-2474 1-93 p. 2473-2474 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging (Raad voor de Mededinging en Dienst voor de Mededinging) (Tweede opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (Derde opschrift : Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 augustus 1991 tot bescherming van de economische mededinging) (1-614)      
  Terugzending naar de commissie
1-237
p. 6923-6924 1-237 p. 6923-6924 (PDF)
  Verzoek door de Voorzitter van de Senaat om advies van de Raad van State, op vraag van ten minste ťťn derde van de senatoren (Art. 63-2 Reglement van de Senaat)
1-240
p. 7021 1-240 p. 7021 (PDF)
  Late ronddeling van het verslag
1-251
p. 7245-7246 1-251 p. 7245-7246 (PDF)
  1-251
p. 7246 1-251 p. 7246 (PDF)
Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven (Verlaagd BTW-tarief van 12 % in de bouwsector : uitbreiding van de maatregel) (1-308)      
  Terugzending naar de commissie
1-75
p. 2007-2008 1-75 p. 2007-2008 (PDF)
Wijze van stemming over een voorstel van resolutie : stemming over het geheel versus stemming per paragraaf (1-1055)      
  1-208
p. 5994-5995 1-208 p. 5994-5995 (PDF)
Wijziging door de rapporteur van de tekst van een wetsontwerp na de goedkeuring ervan door de commissie van de Senaat : louter technische correcties of amendement ?      
  NULL
1-222
p. 6429-6432 1-222 p. 6429-6432 (PDF)
 
Alles van 1995 tot nu
Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003
Legislatuur 1995-1999