Voorstellen van Jacques Brotchi (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007

66 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
S. 5-197 Voorstel van resolutie over internationale kinderontvoeringen door een ouder 30/9/2010
S. 5-282 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 12/10/2010
S. 5-283 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen 12/10/2010
S. 5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
S. 5-391 Wetsvoorstel teneinde de schorsing van de politieke rechten automatisch uit te spreken als bijkomende straf bij een veroordeling op grond van de wet van 30 juli 1981 tot bestraffing van bepaalde door racisme of xenofobie ingegeven daden, van de wet van 23 maart 1995 tot bestraffing van het ontkennen, minimaliseren, rechtvaardigen of goedkeuren van de genocide die tijdens de tweede wereldoorlog door het Duitse nationaal-socialistische regime is gepleegd en van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van bepaalde vormen van discriminatie 27/10/2010
S. 5-448 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 9/11/2010
S. 5-450 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 1956 tot vaststelling van het statuut der personeelsleden van het ministerie van Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel, teneinde de Duitstalige kandidaten de mogelijkheid te bieden het schriftelijke gedeelte van het examen in hun moedertaal af te leggen 9/11/2010
S. 5-451 Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk 9/11/2010
S. 5-452 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 185, ß 1, van het Wetboek van strafvordering, teneinde de aanwezigheid van politie op de terechtzittingen in de correctionele rechtbanken verplicht te maken 9/11/2010
S. 5-499 Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
18/11/2010
S. 5-500 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 18/11/2010
S. 5-502 Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen 18/11/2010
S. 5-540 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met het oog op een nieuwe bevoegdheidsverdeling inzake jeugdbescherming 29/11/2010
S. 5-675 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd dat BelgiŽ een grotere financiŽle bijdrage levert aan het museum van Auschwitz-Birkenau in Polen 24/1/2011
S. 5-686 Voorstel van resolutie betreffende het vrouwelijk ondernemerschap 25/1/2011
S. 5-687 Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof 25/1/2011
S. 5-688 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 12, ß 1, van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde de inhouding op de integratietegemoetkoming van een persoon met een handicap die in een instelling wordt opgenomen, op te heffen 25/1/2011
S. 5-689 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de wet van 27 februari 1987 betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap, teneinde alle beperkingen op de cumulatie tussen tegemoetkomingen en beroepsinkomsten weg te werken 25/1/2011
S. 5-696 Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
26/1/2011
S. 5-700 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Eruopese Unie 26/1/2011
S. 5-701 Wetsvoorstel tot efficiŽntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning 26/1/2011
S. 5-705 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade, teneinde te voorzien in de verplichte onttrekking van de zaak aan de jeugdrechtbank in geval van herhaling van zware misdrijven door een minderjarige van meer dan 16 jaar 26/1/2011
S. 5-706 Wetsvoostel teneinde bij de berechting van zware feiten gepleegd door een minderjairge ouder dan zestien jaar, de publicatie en verspreiding toe te staan van het verslag van de debatten voor de rechtbank 26/1/2011
S. 5-710 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitťs, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel 26/1/2011
S. 5-717 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 27/1/2011
S. 5-718 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 104 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde de aftrek van giften in natura aan sociale, milieu- en gezondheidsinstellingen mogelijk te maken 27/1/2011
S. 5-719 Wetsvoorstel tot bescherming van de uitoefening van de door de Grondwet en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en van de fundamentele vrijheden gewaarborgde rechten 27/1/2011
S. 5-739 Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen 28/1/2011
S. 5-740 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 2005 tot aanwijzing van de overtredingen per graad van de algemene reglementen genomen ter uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, om het niet toegestaan gebruik van parkeerplaatsen voor personen met een handicap tot een overtreding van de derde graad te maken 28/1/2011
S. 5-743 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de kunstenaars betreft, van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering 28/1/2011
S. 5-904 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, teneinde de selectie van het geslacht van het toekomstige embryo te verbieden 28/3/2011
S. 5-983 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de leeftijdsgrens voor bloeddonatie 29/4/2011
S. 5-1024 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6, ß 2, van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 11/5/2011
S. 5-1037 Wetsvoorstel tot het verbieden van bisphenol A in kassabonnen en in ontvangstbewijzen van kredietkaarten 19/5/2011
S. 5-1103 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten teneinde een uitbreiding van het toepassingsgebied van de pre-implantatiediagnostiek mogelijk te maken 21/6/2011
S. 5-1111 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong met het oog op de verhoging van de maximumleeftijd voor de donatie van bloed en bloedderivaten 22/6/2011
S. 5-1137 Voorstel van resolutie met betrekking tot de vrijlating van Sergeant Gilad Shalit 30/6/2011
S. 5-1203 Wetsvoorstel tot beperking van het maximale gehalte aan transvetzuren en palmolie 17/8/2011
S. 5-1240 Voorstel van resolutie teneinde het normatieve kader voor alle personeelsleden van een federale overheidsdienst die bij de uitoefening van hun functie moeten reizen en in het buitenland verblijven, te verstrengen 3/10/2011
S. 5-1242 Voorstel van resolutie om systematisch testen van fysieke fitheid in te voeren in de scholen van de Vlaamse, Franse en Duitstalige Gemeenschap in de loop van het jaar waarin het getuigschrift van lager onderwijs wordt uitgereikt 3/10/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1370 Resolutie strekkende om de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat te erkennen voor de Jodenvervolging in BelgiŽ tijdens de Tweede Wereldoorlog 30/11/2011
S. 5-1518 Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde 2/3/2012
S. 5-1540 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 16/3/2012
S. 5-1544 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen tot invoering van de donorkaart in afwachting van de volledige digitalisering van het donorschap via de e-ID 21/3/2012
S. 5-1881 Wetsontwerp tot aanvulling van de artikelen 43bis, 382ter en 433novies van het Strafwetboek, en van artikel 77sexies van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met betrekking tot de bijzondere verbeurdverklaring 7/12/2012
S. 5-1933 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie " Belgisch Staatsblad " nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde een artikel 10bis in te voegen tot vaststelling van de neutraliteit van de Staat en de onpartijdigheid van zijn optreden
17/1/2013
S. 5-1934 Herziening van titel II van de Grondwet, om nieuwe bepalingen in te voegen die de bescherming moeten verzekeren van de rechten en vrijheden gewaarborgd door het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, tweede uitgave, van 7 mei 2010)
Voorstel tot herziening van de Grondwet teneinde artikel 30 van de Universele Verklaring van de rechten van de mens in aangepaste vorm op te nemen in artikel 11
17/1/2013
S. 5-1941 Voorstel van resolutie tot invoering van de automatische toekenning van gratis juridische bijstand en rechtsbijstand aan iemand die als "slachtoffer van mensenhandel" wordt erkend 23/1/2013
S. 5-1959 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieŽn van artsen 4/2/2013
S. 5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
S. 5-1988 Voorstel van resolutie teneinde de democratische controle bij de tenuitvoerlegging van het Begrotingspact aan te scherpen 27/2/2013
S. 5-2003 Wetsvoorstel om de consument beter te beschermen in het kader van een minnelijke invordering van schulden 6/3/2013
S. 5-2036 Voorstel van resolutie inzake een multidisciplinaire aanpak van CVS/ME 18/4/2013
S. 5-2115 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, met het oog op het invoeren van een verzwarende omstandigheid voor wie een schijnliefdeshuwelijk aangaat 29/5/2013
S. 5-2172 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiŽnt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen 26/6/2013
S. 5-2173 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoŲrdineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen 26/6/2013
S. 5-2184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie 4/7/2013
S. 5-2201 Voorstel van resolutie betreffende de opvang van personen met een handicap met een bijkomende psychische stoornis of ernstige gedragsstoornis, in het bijzonder, voor deze voor wie een ziekenhuisopname is vereist 11/7/2013
S. 5-2253 Wetsontwerp tot wijziging van het Strafwetboek teneinde kinderen te beschermen tegen cyberlokkers 13/9/2013
S. 5-2324 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft 6/11/2013
S. 5-2474 Wetsvoorstel teneinde de studiejaren in aanmerking te nemen bij de cumulatie van het pensioen met een toegelaten activiteit 5/2/2014
S. 5-2480 Wetsvoorstel ter aanvulling van de wet van 22 december 2009 betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook, teneinde roken te verbieden in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan zestien jaar aanwezig zijn 12/2/2014

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007