Voorstellen van Jacques Brotchi (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007

29 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-56 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 12/7/2007
S. 4-164 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 28/8/2007
S. 4-165 Voorstel van resolutie inzake het opsporen en behandelen van aids 28/8/2007
S. 4-166 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 180bis van het Kieswetboek betreffende de mogelijkheid voor Belgen die in buitenland verblijven, om hun stemrecht uit te oefenen 28/8/2007
S. 4-167 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 1983 tot vaststelling van de nadere regelen voor erkenning van geneesheren-specialisten en van huisartsen, teneinde criteria in te voeren waaraan een tegensprekelijk debat tussen de kamers van de erkenningscommissies van geneesheren-specialisten en de Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen moet voldoen 28/8/2007
S. 4-168 Wetsvoorstel tot versoepeling van de verblijfsvoorwaarden voor hooggekwalificeerde vorsers 28/8/2007
S. 4-169 Wetsvoorsel teneinde het elktronische toezicht op en de hormonale farmacologische behandeling van in vrijheid gestelde seksuele delinquenten mogelijk te maken 28/8/2007
S. 4-172 Voorstel van resolutie strekkende tot een curatieve, interdisciplinaire aanpak van overgewicht bij kinderen en zwaarlijvigheid bij volwassenen, alsook van de eraan verbonden risico's 30/8/2007
S. 4-337 Wetsvoorstel tot reglementering van de navelstrengbloedbanken 25/10/2007
S. 4-368 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 6/11/2007
S. 4-373 Voorstel van resolutie betreffende de urgentie van een nationaal kankerplan, om inzake kankerbestrijding een structureel beheer en een langetermijnplanning uit te bouwen 8/11/2007
S. 4-388 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen 13/11/2007
S. 4-432 Voorstel van resolutie om te komen tot een nauwkeurig kadaster van de activiteit die daadwerkelijk wordt uitgeoefend door huisartsen en geneesheren-specialisten 28/11/2007
S. 4-463 Wetsvoorstel tot uitstelling van de inwerkingtreding van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 13/12/2007
S. 4-525 Wetsvoorstel tot oprichting van een federale commissie voor de analyse en de evaluatie van kanker in BelgiŽ 25/1/2008
S. 4-562 Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek 13/2/2008
S. 4-655 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen 19/3/2008
S. 4-656 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 mei 2007 betreffende de vergoeding van schade als gevolg van gezondheidszorg 19/3/2008
S. 4-753 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 79 van 10 november 1967 betreffende de Orde der geneesheren 14/5/2008
S. 4-786 Voorstel van resolutie betreffende de instelling van een verbod op het gebruik van systemen van het type "Mosquito" om hangjongeren te verjagen 28/5/2008
S. 4-803 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 11/6/2008
S. 4-829 Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 26/6/2008
S. 4-970 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur 17/10/2008
S. 4-991 Wetsvoorstel tot wijziging -wat het rouwverlof betreft- van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 5/11/2008
S. 4-1123 Voorstel van resolutie om de strijd tegen tuberculose op te voeren 19/1/2009
S. 4-1144 Voorstel van resolutie tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 juli 2006 tot vastlegging van de gecombineerde waarschuwingen voor alle in de handel gebrachte verpakkingseenheden van sigaretten, teneinde de verplichting erin op te nemen om het nummer van de Tabak Stop Lijn (0800 111 00) te vermelden op alle sigarettenpakjes 26/1/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
S. 4-1348 Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken 29/5/2009
S. 4-1365 Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in kort circuit vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde en het percentage van de belasting over de toegevoegde waarde op bepaalde voedingsmiddelen waarvan vooraf wordt vastgesteld dat ze geen deel uitmaken van een gezonde en evenwichtige dagelijkse voeding, te verhogen 19/6/2009

Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014
Legislatuur 2003-2007