Voorstellen van Dominique Tilmans (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

88 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-61 Wetsontwerp tot instelling van een verbod op reclame voor ingrepen van medische esthetiek en tot regeling van de informatie over dergelijke ingrepen 1/9/2010
S. 5-62 Wetsontwerp tot regeling van de vereiste kwalificaties om ingrepen van niet-heelkundige esthetische geneeskunde en esthetische heelkunde uit te voeren 1/9/2010
S. 5-63 Wetsvoorstel tot regeling van de instellingen buiten het ziekenhuis waar invasieve esthetische ingrepen worden uitgevoerd 1/9/2010
S. 5-282 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van kinesitherapeuten 12/10/2010
S. 5-283 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van verpleegkundigen 12/10/2010
S. 5-356 Wetsvoorstel tot vergoeding van patiŽnten die met hiv werden besmet als gevolg van een bloedtransfusie of van een toediening van bloedderivaten die vůůr 1 augustus 1985 in BelgiŽ werd uitgevoerd 19/10/2010
S. 5-357 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden 19/10/2010
S. 5-358 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 19/10/2010
S. 5-375 Voorstel van resolutie betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs 22/10/2010
S. 5-376 Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling of de aantasting van het milieu 22/10/2010
S. 5-377 Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik 22/10/2010
S. 5-378 Voorstel van resolutie betreffende permanente make-up 22/10/2010
S. 5-379 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30/1 in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 22/10/2010
S. 5-380 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners 22/10/2010
S. 5-381 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof 22/10/2010
S. 5-383 Wetsvoorstel tot regeling van de invasieve medische cosmetiek 22/10/2010
S. 5-442 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt 8/11/2010
S. 5-443 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen teneinde de bijzondere verzorging als gevolg van zelfredzaamheidverlies te waarborgen 8/11/2010
S. 5-444 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoŲrdineerd op 16 maart 1968, met het oog op de invoering van een speciale opleiding voor het verlenen van eerste hulp, in het kader van de proeven voor het behalen van het rijbewijs 8/11/2010
S. 5-445 Voorstel van resolutie over het strategisch concept van de Atlantische Alliantie 9/11/2010
S. 5-451 Wetsvoorstel tot legalisering van de aanschaf, het bezit, het dragen en het gebruik van pepperspray door particulieren en ambtenaren van een uitbater van een openbaar vervoernetwerk 9/11/2010
S. 5-475 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 22/10/2010
S. 5-481 Wetsvoorstel houdende wijziging van de Arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, teneinde de bevallingsrust bij meerlinggeboorte uit te breiden 16/11/2010
S. 5-482 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 16/11/2010
S. 5-483 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 66 van de wet betreffende de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, gecoŲrdineerd op 10 juli 2008, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen 16/11/2010
S. 5-484 Voorstel van resolutie betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet 16/11/2010
S. 5-485 Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 16/11/2010
S. 5-486 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 16/11/2010
S. 5-487 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 348-11 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot landelijke adoptie 16/11/2010
S. 5-488 Wetsvoorstel houdende oprichting van een strafuitvoeringsrechtbank bij de rechtbank van eerste aanleg te Eupen 16/11/2010
S. 5-489 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 31 december 1851 betreffende de consulaten en de consulaire rechtsmacht 16/11/2010
S. 5-490 Wetsvoorstel betreffende de harmonisatie van de pensioenen van burgerlijke en militaire oorlogsslachtoffers 16/11/2010
S. 5-491 Wetsvoorstel tot invoering van bindende normen inzake radon 16/11/2010
S. 5-492 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende de studentenarbeid 16/11/2010
S. 5-496 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal vervoeren 16/11/2010
S. 5-497 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 16/11/2010
S. 5-499 Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
18/11/2010
S. 5-500 Wetsvoorstel tot oprichting van een Fonds voor het vergoeden van slachtoffers van een besmetting als gevolg van een bloedtransfusie 18/11/2010
S. 5-501 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ß 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen 18/11/2010
S. 5-502 Wetsvoorstel betreffende anoniem bevallen 18/11/2010
S. 5-526 Voorstel van resolutie betreffende de rechten van trein- en luchtvaartpassagiers 23/11/2010
S. 5-541 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 2 juli 1975 tot vaststelling van de personeelsformatie van de rechtbanken van eerste aanleg 29/10/2010
S. 5-549 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, wat betreft het aankoopbewijs 1/12/2010
S. 5-557 Wetsvoorstel tot wijziging van de bijlage van de wet van 3 april 1953 betreffende de rechterlijke inrichting, teneinde de personeelsformaties van het gerechtelijk arrondissement Eupen aan te passen aan de werkelijke behoeften 29/11/2010
S. 5-558 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 53, ß 4, eerste lid, van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken en tot invoeging van een artikel 54quater in dezelfde wet 29/11/2010
S. 5-597 Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van de religieuze en levensbeschouwelijke minderheden in het Nabije Oosten en het Midden-Oosten 10/12/2010
S. 5-638 Voorstel van resolutie over het houden van een referendum in januari 2011 in Zuid-Soedan 22/12/2010
S. 5-675 Voorstel van resolutie waarbij wordt gevraagd dat BelgiŽ een grotere financiŽle bijdrage levert aan het museum van Auschwitz-Birkenau in Polen 24/1/2011
S. 5-676 Voorstel van resolutie over de oprichting in de Europese Unie van een snel inzetbaar civiel en militair humanitair korps 24/1/2011
S. 5-686 Voorstel van resolutie betreffende het vrouwelijk ondernemerschap 25/1/2011
S. 5-687 Wetsvoorstel tot afschaffing van de beperkingen op de leeftijd van het gehandicapte kind inzake ouderschapsverlof 25/1/2011
S. 5-696 Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
26/1/2011
S. 5-697 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 31 van de wet van 15 juni 1935 op het gebruik der talen in gerechtszaken 26/1/2011
S. 5-698 Voorstel van resolutie betreffende de hervorming van de werkloosheidsverzekering 26/1/2011
S. 5-699 Voorstel van resolutie om aan de federale regering te vragen de deelname van vrouwen aan formele processen van conflictbemiddeling en vredeshandhaving te steunen op grond van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties 26/1/2011
S. 5-700 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde de voorwaarden inzake gezinshereniging te wijzigen voor de onderdanen van landen die geen lid zijn van de Eruopese Unie 26/1/2011
S. 5-701 Wetsvoorstel tot efficiŽntere bestrijding van schijnhuwelijken en ter bestrijding van schijnwettelijke samenwoning 26/1/2011
S. 5-702 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 342 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 26/1/2011
S. 5-703 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering in te stellen voor de begunstigden van de diensten voor gezinszorg en bejaardenhulp 26/1/2011
S. 5-709 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten, betreffende het verbod op reclame waarin naar een drug verwezen wordt 26/1/2011
S. 5-710 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comitťs, met het oog op de erkenning van de representatieve vakbondsorganisaties van het kaderpersoneel 26/1/2011
S. 5-733 Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 28/1/2011
S. 5-739 Wetsvoorstel teneinde jongeren financieringssteun te verstrekken om hun rijopleiding te helpen betalen 28/1/2011
S. 5-867 Voorstel van resolutie voor een gendervriendelijk beleid in de buitencarriŤres van de FOD Buitenlandse Zaken 18/3/2011
S. 5-1037 Wetsvoorstel tot het verbieden van bisphenol A in kassabonnen en in ontvangstbewijzen van kredietkaarten 19/5/2011
S. 5-1134 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 50 van 24 oktober 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen en de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, teneinde de beperkingen inzake toegestane arbeid voor de gepensioneerden af te
schaffen
29/6/2011
S. 5-1203 Wetsvoorstel tot beperking van het maximale gehalte aan transvetzuren en palmolie 17/8/2011
S. 5-1252 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking 11/10/2011
S. 5-1297 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 april 1958 betreffende de publiciteit inzake tandverzorging met het oog op een duidelijk verbod op reclame voor tandheelkundige esthetische ingrepen en met het oog op een aanpassing van de straffen aan de huidige normen 9/11/2011
S. 5-1332 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten met het oog op het beperken van de reclame voor alcohol en alcoholhoudende dranken 18/11/2011
S. 5-1333 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van een aangepast beleid in het raam van de strijd tegen alcoholmisbruik 18/11/2011
S. 5-1406 Voorstel van resolutie betreffende de ministeriŽle vergadering van de Wereldhandelsorganisatie (WTO) van 15 tot 17 december 2011 19/12/2011
S. 5-1414 Voorstel van resolutie betreffende het Belgische standpunt inzake het meerjarig financieel kader 2014-2020 van de Europese Unie 22/12/2011
S. 5-1415 Voorstel van resolutie om een Europese langetermijnstrategie te ontwikkelen voor zeldzame aardes en mineralen 22/12/2011
S. 5-1434 Voorstel van resolutie betreffende de rol van BelgiŽ in Afghanistan 12/1/2012
S. 5-1472 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op het reglementeren van dermopigmentatie 8/2/2012
S. 5-1518 Voorstel van resolutie teneinde fruit en groenten in korte ketensystemen vrij te stellen van de belasting over de toegevoegde waarde 2/3/2012
S. 5-1653 Voorstel van resolutie voor een hervorming van justitie gericht op een snelle, proportionele en geloofwaardige strafuitvoering, alsook op een verantwoordelijk penitentiair beleid 6/6/2012
S. 5-1959 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op een betere aanpak van de noden veroorzaakt door de specifieke pathologieŽn van artsen 4/2/2013
S. 5-1960 Wetsvoorstel teneinde de strijd tegen seksuele uitbuiting op te voeren, prostitutie te reglementeren en de omstandigheden waarin prostitutie wordt uitgeoefend humaner te maken 6/2/2013
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in SyriŽ en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-2119 Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp 29/5/2013
S. 5-2184 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met de bedoeling deze uit te breiden tot personen die getroffen zijn door een ongeneeslijke en onomkeerbare hersenaandoening, en die hun wil te kennen hebben gegeven in een vooraf opgemaakte wilsverklaring inzake euthanasie 4/7/2013
S. 5-2198 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 9/7/2013
S. 5-2279 Wetsontwerp houdende wijziging van de programmawet (I) van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds 9/10/2013
S. 5-2324 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers, wat de studieperioden betreft 6/11/2013
S. 5-2410 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 1649septies van het Burgerlijk Wetboek inzake de documenten betreffende de verkoop van consumptiegoederen 13/12/2013
S. 5-2474 Wetsvoorstel teneinde de studiejaren in aanmerking te nemen bij de cumulatie van het pensioen met een toegelaten activiteit 5/2/2014

Legislatuur 2007-2010