Voorstellen van Dominique Tilmans (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

41 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-177 Wetsvoorstel tot regeling van de reclame voor cosmetische ingrepen 10/9/2007
S. 4-346 Voorstel van resolutie betreffende het opvoeren van de luchtvaartveiligheid 6/11/2007
S. 4-347 Voorstel van resolutie om de consument beter te informeren over het type vliegtuig dat hem wordt voorgesteld als hij in een reisagentschap of bij een touroperator een reisovereenkomst sluit 6/11/2007
S. 4-348 Voorstel van resolutie betreffende de eerstehulpopleiding en de sensibilisering daarvoor in het kader van het rijbewijs en in het onderwijs 6/11/2007
S. 4-349 Voorstel van resolutie betreffende de aanpak van de gezondheidsproblemen als gevolg van de vervuiling of de aantasting van het milieu 6/11/2007
S. 4-350 Voorstel van resolutie betreffende het gsm-gebruik 6/11/2007
S. 4-352 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 10 van de wet van 10 mei 2007 ter bestrijding van discriminatie tussen vrouwen en mannen om de afwijking in te voeren die is toegestaan in artikel 5 van de richtlijn 2004/113/EG van de Raad 7/11/2007
S. 4-361 Wetsvoorstel tot wijziging van de arbeidswet van 16 maart 1971 en van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994, teneinde het zwangerschapsverlof te verlengen voor vrouwen die vroegtijdig van twee of meer kinderen bevallen 6/11/2007
S. 4-362 Voorstel van resolutie betreffende de voedingswaardeclaims 6/11/2007
S. 4-363 Voorstel van resolutie betreffende permanente make-up 6/11/2007
S. 4-364 Wetsvoorstel tot vergoeding van patiŰnten die met HIV werden besmet als gevolg van een bloedtranfusie of van een toediening van bloedderivaten die vˇˇr 1 augustus 1985 in BelgiŰ werden uitgevoerd 6/11/2007
S. 4-365 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 30bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 6/11/2007
S. 4-366 Wetsvoorstel teneinde in de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen opnieuw een artikel 34, eerste lid, 1░, b), in te voegen 6/11/2007
S. 4-368 Voorstel van resolutie betreffende hepatitis 6/11/2007
S. 4-370 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 16 februari 1994 tot regeling van het contract tot reisorganisatie en reisbemiddeling, met het oog op een betere informatieverstrekking aan de consumenten over het type vliegtuig dat hen zal vervoeren 7/11/2007
S. 4-377 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 8/11/2007
S. 4-388 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 68 van de ziekenhuiswet, geco÷rdineerd op 7 augustus 1987, teneinde de veiligheid van de goederen en de personen in de ziekenhuizen te verhogen 13/11/2007
S. 4-389 Voorstel van resolutie betreffende een ruimere toegang tot breedbandinternet 13/11/2007
S. 4-415 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7, ž 2, van het decreet van 28 juni 1957 houdende statuut van de Koloniale verzekeringskas, inzake de overlevingspensioenen van de uit de echt gescheiden weduwen van oud-kolonialen 23/11/2007
S. 4-779 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 46, ž 1, eerste lid, van de faillissementswet van 8 augustus 1997 26/5/2008
S. 4-831 Voorstel van resolutie met het oog op de afschaffing van de tegemoetkoming van de sociale zekerheid in de maagdenvliesreconstructie 26/6/2008
S. 4-840 Wetsontwerp tot het toegankelijk maken van vrijwilligerswerk voor vreemdelingen 1/7/2008
S. 4-1083 Voorstel van resolutie inzake preventie en behandeling van osteoporose bij patiŰnten 22/12/2008
S. 4-1084 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 594, 596, 621 en 626 van het Wetboek van Strafvordering, met het oog op de aanpassing van de procedure voor het herstel in eer en rechten voor veroordelingen wegens aanranding van de eerbaarheid of verkrachting van minderjarigen 23/12/2008
S. 4-1170 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer, om de rechter de mogelijkheid te geven een recidiverende overtreder in staat van alcoholopname of van dronkenschap de plaatsing van een alcoholslot op te leggen 6/2/2009
S. 4-1181 Voorstel van resolutie betreffende de schaarste aan huisartsen en de aantrekkelijkheid van het huisartsenberoep 13/2/2009
S. 4-1309 Wetsvoorstel houdende diverse bepalingen voor een grotere participatie van vrouwen aan de besluitvorming, met name bij de overheidsdiensten, de economische overheidsbedrijven, de rechterlijke macht en de sociale partners 5/5/2009
S. 4-1310 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, om een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen onder de leden van het Grondwettelijk Hof 5/5/2009
S. 4-1459 Voorstel van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 26 van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 15/10/2009
S. 4-1466 Voorstel van resolutie betreffende de investeringen in hernieuwbare energie en het afsluiten van een Europees verdrag van hernieuwbare energie "EURENEW" 20/10/2009
S. 4-1510 Voorstel van resolutie betreffende de Top Europese Unie-Afrika tijdens het Belgisch voorzitterschap van de Europese Unie 19/11/2009
S. 4-1514 Voorstel van resolutie betreffende het twintigjarig bestaan van het Verdrag inzake de rechten van het kind 25/11/2009
S. 4-1525 Voorstel van resolutie betreffende de politieke ontwikkelingen in TunesiŰ na de presidentsverkiezingen van 25 oktober 2009 3/12/2009
S. 4-1530 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juli 1964 betreffende de dringende medische hulpverlening, om in elk oproepteam een beherende huisarts en spoedarts op te nemen 7/12/2009
S. 4-1639 Voorstel van resolutie tot verbetering van het systeem dat IGO-gerechtigden toestaat in het buitenland te verblijven 4/2/2010
S. 4-1675 Voorstel van resolutie ter ondersteuning van de kiesverrichtingen in Burundi 24/2/2010
S. 4-1683 Voorstel van resolutie tot erkenning van de verantwoordelijkheid van de Belgische Staat in het Softenon-drama en tot het verkrijgen van schadeloosstelling van de slachtoffers, alsook van een aangepaste medische follow-up voor die slachtoffers 26/2/2010
S. 4-1703 Voorstel van resolutie over de politieke situatie in Iran na de presidentsverkiezingen 12/3/2010
S. 4-1746 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 82 van de wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming, om de verkoper de verplichting op te leggen de consument kennis te geven van de datum waarop de dienstenovereenkomst van bepaalde duur verstrijkt 20/4/2010
S. 4-1768 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 9 van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidsberoepen, teneinde tijdens wachtdiensten alleen wenselijke huisbezoeken te laten plaatsvinden 29/4/2010
S. 4-1785 Voorstel van resolutie over de begeleiding en de controle van werkzoekenden 5/5/2010

Legislatuur 2010-2014