Voorstellen van Paul Wille (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

31 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-244 Voorstel van resolutie tot inperking van de impact van zogenaamde "aasgierfondsen" op de schuldverlichting van landen uit de derde wereld 5/10/2007
S. 4-262 Wetsvoorstel betreffende de verrekening in de personenbelasting van een belastingkrediet van 20 euro bij het indienen van een elektronische aangifte 10/10/2007
S. 4-311 Herziening van artikel 23 van de Grondwet, om een lid toe te voegen betreffende het recht van de burger op een universele dienstverlening inzake post, communicatie en mobiliteit
-----
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 131, Ed. 2, van 2 mei 2007)
---------------
Voorstel tot herziening van artikel 23, derde lid, van de Grondwet, teneinde het aan te vullen met een 6░, ter vrijwaring van de vrijheid van handel en nijverheid
18/10/2007
S. 4-482 Wetsontwerp dat ertoe strekt de inbeslagneming of de overdracht te verhinderen van overheidsgeld bestemd voor de internationale samenwerking, met name via de techniek van de aasgierfondsen 9/1/2008
S. 4-502 Voorstel van resolutie betreffende het proces van Oslo en een verdrag over clustermunitie 24/12/2007
S. 4-575 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 316 van de programmawet van 27 december 2006, met het oog op de bestrijding van uitkeringsfraude 21/2/2008
S. 4-602 Voorstel van bijzondere wet houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-603 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap 5/3/2008
S. 4-604 Wetsvoorstel houdende institutionele maatregelen 5/3/2008
S. 4-830 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten op de Raad van State, geco÷rdineerd op 12 januari 1973 18/6/2008
S. 4-890 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 33 van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Co÷rdinatieorgaan voor de dreigingsanalyse 31/7/2008
S. 4-919 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/9/2008
S. 4-920 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/9/2008
S. 4-921 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/9/2008
S. 4-922 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/9/2008
S. 4-923 Voorstel van resolutie betreffende palliatieve zorg 16/9/2008
S. 4-927 Voorstel van resolutie betreffende de toestand in GeorgiŰ 26/9/2008
S. 4-965 Wetsvoorstel tot het verlenen van stemrecht aan jongeren vanaf zestien jaar 15/10/2008
S. 4-1008 Voorstel van resolutie betreffende het statuut van de werknemer en de afschaffing van het onderscheid tussen arbeider en bediende 17/11/2008
S. 4-1027 Voorstel van resolutie betreffende de concrete invulling en uitwerking van de "Global Green New Deal" 26/11/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1063 Voorstel van resolutie betreffende de activering van werklozen en de loonlastenverlaging 15/12/2008
S. 4-1076 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 39 van de Arbeidswet van 16 maart 1971 inzake het verplicht opnemen van moederschapsrust 16/12/2008
S. 4-1111 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) 13/1/2009
S. 4-1140 Voorstel van resolutie om door kwaliteitscontrole via drugstesten van verdovende middelen, inzonderheid van "partydrugs", de gebruiker te beschermen 22/1/2009
S. 4-1225 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap betreffende de onverenigbaarheden voor de leden van het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap 12/3/2009
S. 4-1290 Wetsvoorstel tot interpretatie van artikel 38, ž 4, 4░, van de wet van 25 vent˘se jaar XI op het notarisambt 23/4/2009
S. 4-1373 Voorstel van resolutie betreffende de viering van de Mandela-dag 25/6/2009
S. 4-1485 Voorstel van resolutie betreffende de prioriteit voor gezondheidszorg, inclusief seksuele en reproductieve gezondheid, tijdens het Belgisch EU-voorzitterschap 29/10/2009
S. 4-1541 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm 10/12/2009
S. 4-1696 Voorstel tot wijziging van artikel 86bis van het reglement van de Senaat 8/3/2010

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003