Voorstellen van Patrik Vankrunkelsven (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

78 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-48 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 12/7/2007
S. 4-49 Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 12/7/2007
S. 4-50 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 12/7/2007
S. 4-51 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 12/7/2007
S. 4-52 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 69 van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders 12/7/2007
S. 4-53 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof 12/7/2007
S. 4-159 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantie programma's in het buitenland voor jongeren 23/8/2007
S. 4-184 Wetsvoorstel tot regeling van het post-mortemonderzoek 19/9/2007
S. 4-185 Wetsvoorstel tot invoering van diverse bepalingen met het oog op de strijd tegen dopinggebruik 19/9/2007
S. 4-193 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 24/9/2007
S. 4-194 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 12/10/2007
S. 4-195 Wetsvoorstel tot invoering van een mobiliteitsvergoeding 24/9/2007
S. 4-339 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 79 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, met betrekking tot de informatieplicht door aanbieders van sms-diensten 25/10/2007
S. 4-387 Wetsvoorstel op de rechtspersoonlijkheid van vakorganisaties 12/11/2007
S. 4-394 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde de eerste vervangingsdag bij voorrang vast te stellen op een comunautaire feestdag 13/11/2007
S. 4-395 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 22 augustus 2002 betreffende de rechten van de patiŽnt 13/11/2007
S. 4-412 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, inzake de publicatieverplichting over de besteding van de gelden van organisaties die een beroep op giften doen 22/11/2007
S. 4-434 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 3/12/2007
S. 4-435 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 37 van het Veldwetboek 3/12/2007
S. 4-438 Wetsvoorstel inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijke cellen en weefsels met het oog op de toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek, en tot wijziging van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 5/12/2007
S. 4-530 Wetsontwerp tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 september 1999 betreffende de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen, om te wijzen op de gevaren van alcoholgebruik bij zwangere vrouwen 28/1/2008
S. 4-550 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van artsen 1/2/2008
S. 4-551 Wetsvoorstel tot oprichting van een Orde van apothekers 1/2/2008
S. 4-562 Wetsvoorstel tot regeling van het forensisch geneeskundig postmortaal onderzoek 13/2/2008
S. 4-589 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de termijnen voor hoger beroep en voorziening in cassatie 28/2/2008
S. 4-590 Wetsvoorstel tot wijziging van het Kieswetboek inzake het bewijs tot machtiging van een andere kiezer bij tijdelijk verblijf in het buitenland 28/2/2008
S. 4-591 Voorstel van resolutie teneinde delen van het Burgerlijk Wetboek te hercodificeren 28/2/2008
S. 4-607 Voorstel van resolutie tot het opstarten van een sensibiliseringscampagne die wijst op de gevaren van alcoholgebruik tijdens de zwangerschap 4/3/2008
S. 4-639 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, betreffende het versneld afhandelen van sommige cassatieberoepen 13/3/2008
S. 4-697 Wetsvoorstel houdende aanvulling van artikel 53 van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik, teneinde het dubbelgebruik van geneesmiddelen te vermijden 15/4/2008
S. 4-761 Wetsvoorstel tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 20/5/2008
S. 4-764 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 januari 2007 inzake de gerechtelijke opleiding en tot oprichting van het Instituut voor gerechtelijke opleiding 22/5/2008
S. 4-784 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie houdende invoering van het begrip "hulp bij zelfeuthanasie" 26/5/2008
S. 4-785 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 26/5/2008
S. 4-794 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie die ermee belast is de verantwoordelijkheden vast te stellen en duidelijkheid te scheppen omtrent de moord op volksvertegenwoordiger en voorzitter van de Kommunistische Partij van BelgiŽ Julien Lahaut, door onbekenden gepleegd op 18 augustus 1950 te Seraing 3/6/2008
S. 4-825 Wetsontwerp inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 24/6/2008
S. 4-829 Voorstel van resolutie over de universiteiten en hogescholen als actor en partner in de Belgische ontwikkelingssamenwerking 26/6/2008
S. 4-873 Voorstel van resolutie inzake de terugbetaling van het hormonaal spiraal 14/7/2008
S. 4-919 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake hulp bij zelfeuthanasie 16/9/2008
S. 4-920 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake euthanasie bij minderjarigen 16/9/2008
S. 4-921 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 3 en 14 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de doorverwijsplicht van de behandelende arts 16/9/2008
S. 4-922 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 4 van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, inzake de wilsbeschikking 16/9/2008
S. 4-961 Voorstel van resolutie betreffende betere verzekerbaarheid van chronische zieken, gehandicapten en definitief genezen zwaar zieken 14/10/2008
S. 4-970 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 2 september 1985 betreffende meel, met het oog op de verrijking ervan met foliumzuur 17/10/2008
S. 4-971 Wetsvoorstel ter beperking van het klankvolume van draagbare muziekspelers 17/10/2008
S. 4-974 Wetsvoorstel tot aanpassing van diverse wettelijke bepalingen met het oog op de invoering van de algemene term "geestesziekte" ter vervanging van de begrippen "krankzinnigheid", "onnozelheid", "abnormalen" en "achterlijkheid" 20/10/2008
S. 4-983 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 26 van de wet van 10 augustus 2001 betreffende de verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven 23/10/2008
S. 4-991 Wetsvoorstel tot wijziging -wat het rouwverlof betreft- van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normale loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten 5/11/2008
S. 4-993 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 augustus 1990 houdende oprichting van een commissie voor de evaluatie van de wet van 3 april 1990 betreffende de zwangerschapsafbreking, tot wijziging van de artikelen 348, 350, 351 en 352 van het Strafwetboek en tot opheffing van artikel 353 van hetzelfde Wetboek 5/11/2008
S. 4-1026 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft het discreet bevallen 26/11/2008
S. 4-1045 Voorstel van resolutie tot het geheel of gedeeltelijk omvormen van de opname van het verlof om dwingende redenen in uren in plaats van in dagen 4/12/2008
S. 4-1049 Voorstel van resolutie betreffende de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek naar de moord op Julien Lahaut 9/12/2008
S. 4-1053 Wetsontwerp betreffende de methoden voor het verzamelen van gegevens door de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 10/12/2008
S. 4-1091 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 189ter, 235ter, 335bis en 416 van het Wetboek van strafvordering 8/1/2009
S. 4-1107 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 18 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, wat het ritsen betreft 12/1/2009
S. 4-1110 Wetsvoorstel tot aanvulling van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd met het oog op de inperking van de uitreiking van ongecontroleerde reclameproducten aan patiŽnten in ziekenhuizen 13/1/2009
S. 4-1111 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie, nucleaire ontwapening en raketafweersystemen (missile defence) 13/1/2009
S. 4-1138 Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling 21/1/2009
S. 4-1228 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer met betrekking tot de toegelaten maximumsnelheid op secundaire wegen 17/3/2009
S. 4-1231 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wet van 5 juni 1928 houdende herziening van het Tucht- en Strafwetboek voor de koopvaardij en de zeevisserij aan de afschaffing van de doodstraf 17/3/2009
S. 4-1232 Wetsvoorstel betreffende de administratieve afdoening van bepaalde inbreuken op de wetgeving inzake het wegverkeer 17/3/2009
S. 4-1259 Voorstel van resolutie betreffende het negatieve effect op het hiv-/aidsbeleid in Afrika van de recente pauselijke uitspraken 31/3/2009
S. 4-1273 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 35bis, ß 5, van het Veldwetboek 2/4/2009
S. 4-1276 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 7 van de Pachtwet 2/4/2009
S. 4-1288 Wetsontwerp tot uitstel van de datum van inwerkingtreding van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek 22/4/2009
S. 4-1319 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 17/1 in de Hypotheekwet, betreffende een crisisvoorrecht 7/5/2009
S. 4-1320 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 171/1 in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, met het oog op de handhaving van een duurzaam en gematigd beloningsbeleid voor bedrijfsleiders van ondernemingen die overheidssteun hebben gekregen 7/5/2009
S. 4-1330 Voorstel van resolutie ter versterking van de positie van de vrouw en haar rechten in Afghanistan 14/5/2009
S. 4-1339 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Wetboek van strafvordering met een regeling voor het onderzoek naar de mogelijkheid van overbrenging van een ernstige besmettelijke ziekte bij gelegenheid van een strafbaar feit 25/5/2009
S. 4-1348 Wetsvoorstel tot invoering van een rookverbod in een voertuig waarin minderjarigen jonger dan 16 jaar aanwezig zijn, in het kader van de strijd tegen passief roken 29/5/2009
S. 4-1358 Voorstel van resolutie betreffende het effect van de pauselijke uitspraken van 17 maart 2009 op het hiv/aidsbeleid in Afrika 12/6/2009
S. 4-1376 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1377 Wetsontwerp tot gelijkstelling van de graad van master in de rechten, master in het notariaat en master in het sociaal recht met respectievelijk een licentiaat of doctor in de rechten, een licentiaat in het notariaat en een licentiaat in het sociaal recht wat betreft de diplomavereisten voor juridische beroepen in wetten en reglementen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 1/7/2009
S. 4-1473 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 1967 houdende algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, wat betreft het ambtshalve onderzoek van het recht op overlevings- of echtscheidingspensioen 27/10/2009
S. 4-1474 Voorstel van resolutie betreffende het verband tussen bepaalde voedseladditieven en gedragsstoornissen bij kinderen 27/10/2009
S. 4-1541 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 11 en 12 van de wet van 10 juli 2006 betreffende de analyse van de dreiging, ter verbetering van de embargoprocedure bij terreuralarm 10/12/2009
S. 4-1546 Voorstel van resolutie met betrekking tot een blijvende structurele financiering voor de palliatieve dagcentra 15/12/2009
S. 4-1615 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 2 mei 1995 betreffende de verplichting om een lijst mandaten, ambten en beroepen, alsmede een vermogensaangifte in te dienen 23/12/2009

Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003