Voorstellen van Patrik Vankrunkelsven (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003

47 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-220 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 2/10/2003
S. 3-289 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling inzake het rouwverlof 23/10/2003
S. 3-334 Wetsvoorstel tot instelling van een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen 14/11/2003
S. 3-335 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 72 van 10 november 1967 betreffende het rust- en overlevingspensioen der zelfstandigen, met het oog op de afschaffing van de verminderingscoŰfficiŰnt bij vervroegde pensionering 14/11/2003
S. 3-336 Wetsontwerp tot aanwijzing van de vertegenwoordigers van de thuisverpleegkundigen in de overeenkomstencommissie verpleegkundigen-verzekeringsinstellingen 14/11/2003
S. 3-358 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 216 van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 20/11/2003
S. 3-359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers en zelfstandigen, wat de cumulatie van een overlevingspensioen en een ziekte- en invaliditeitsuitkering betreft 20/11/2003
S. 3-360 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 29 maart 1976 betreffende de gezinsbijslag voor zelfstandigen 20/11/2003
S. 3-361 Wetsvoorstel tot opheffing van het cumulatieverbod tussen pensioen en inkomen uit arbeid voor personen ouder dan 65 jaar en tussen overlevingspensioen en inkomen uit arbeid voor genieters met kinderen ten laste 20/11/2003
S. 3-373 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van artsen 3/12/2003
S. 3-449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 3 van het koninklijk besluit van 29 oktober 1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan 13/1/2004
S. 3-471 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 100bis van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn met het oog op het instellen van een uniforme regeling inzake de onderhoudsplicht van kinderen bij de opname van bejaarden in een rusthuis 22/1/2004
S. 3-499 Wetsvoorstel tot wijziging van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen wat betreft de verplichte inning van het persoonlijk aandeel bij thuisverpleging en kinesitherapie 5/2/2004
S. 3-510 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 211 van de geco÷rdineerde wet van 14 juli 1994 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen 10/2/2004
S. 3-675 Wetsontwerp tot oprichting van een Orde van apothekers 10/5/2004
S. 3-677 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 11 april 1962 die de doortocht en het verblijf in BelgiŰ toelaat van de troepen van de met BelgiŰ door het Noord-Atlantisch Verdrag verbonden landen 11/5/2004
S. 3-696 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 6 van de wet van 4 januari 1974 betreffende de feestdagen teneinde de eerste vervangingsdag bij voorrang vast te stellen op een communautaire feestdag 14/5/2004
S. 3-697 Wetsontwerp tot oprichting van een centrale gegevensbank van honden en houdende diverse bepalingen om incidenten met honden te voorkomen 14/5/2004
S. 3-724 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen geco÷rdineerd op 14 juli 1994 teneinde het inkomen van de invaliden te verhogen door de aanpassing van het inkomensplafond voor de personen ten laste 28/5/2004
S. 3-762 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 6 van de drugswet van 24 februari 1921 17/6/2004
S. 3-791 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie met bepalingen over de rol van de apotheker en het gebruik en de beschikbaarheid van euthanatica 1/7/2004
S. 3-825 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 128, tweede uitgave, van 10 april 2003)
----------
Herziening van artikel 68, ž 2, van de Grondwet ten einde de stemplicht af te schaffen
16/7/2004
S. 3-826 Wetsvoorstel tot opheffing van de artikelen van het Kieswetboek over de sanctie op de stemplicht 16/7/2004
S. 3-830 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 62, derde lid, eerste volzin, van de Grondwet, om de stemplicht af te schaffen 16/7/2004
S. 3-841 Wetsvoorstel tot instelling van een sociale rulingcommissie bevoegd om voorafgaande beslissingen te nemen betreffende het statuut van werknemers en zelfstandigen 13/9/2004
S. 3-855 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 68ter tot 68quinquies van de wet van 16 maart 1968 betreffende de politie over het wegverkeer 7/10/2004
S. 3-872 Wetsontwerp tot aanvulling van het Wetboek van vennootschappen met bepalingen betreffende de openbaarmaking van bezoldigingen van bestuurders en van leidinggevende personen van genoteerde vennootschappen en vennootschappen van publiek recht 20/10/2004
S. 3-916 Wetsontwerp tot wijziging van diverse bepalingen betreffende arbeidsongevallen, beroepsziekten en het Asbestfonds met betrekking tot wettelijk samenwonenden 18/11/2004
S. 3-980 Voorstel tot wijziging van de artikelen 55 en 56 van het reglement van de Senaat 11/1/2005
S. 3-984 Wetsontwerp tot opheffing van het eerste lid van artikel 76 en van het zesde lid van artikel 168 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, geco÷rdineerd op 14 juli 1994 13/1/2005
S. 3-985 Voorstel van resolutie betreffende het beleid inzake non-proliferatie en nucleaire ontwapening 13/1/2005
S. 3-1002 Wetsvoorstel tot invoeging van een nieuw artikel 11 in de wet van 24 februari 1921 betreffende het verhandelen van giftstoffen, slaapmiddelen en verdovende middelen, psychotrope stoffen, ontsmettingsstoffen en antiseptica en van de stoffen die kunnen gebruikt worden voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen en psychotrope stoffen 26/1/2005
S. 3-1018 Wetsvoorstel tot wijziging van de regelgeving betreffende het gebruik van een automatische defibrillator bij reanimatie 7/2/2005
S. 3-1058 Wetsvoorstel tot wijziging van diverse bepalingen om de openbaarmaking te regelen van de bezoldigingen van leidinggevenden bij VZW's, ziekenfondsen, landsbonden van ziekenfondsen en vakbondorganisaties 25/2/2005
S. 3-1065 Voorstel van resolutie betreffende het bewind in Iran en de oppositie ertegen 28/2/2005
S. 3-1067 Wetsvoorstel over de medisch begeleide voortplanting 2/3/2005
S. 3-1181 Wetsvoorstel tot aanvulling van de drugswet van 24 februari 1921 met een hoofdstuk over het medicinaal gebruik van cannabis 4/5/2005
S. 3-1230 Wetsvoorstel tot regeling van het draagmoederschap 7/6/2005
S. 3-1440 Wetsontwerp betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de boventallige embryo's en de gameten 23/11/2005
S. 3-1519 Wetsontwerp tot oprichting van een Hoge Raad voor Deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidszorgberoepen 17/1/2006
S. 3-1606 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik 9/3/2006
S. 3-1642 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 12bis in de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren 29/3/2006
S. 3-1778 Ontwerp tot invoeging van een titel Ibis en een artikel 7bis om duurzame ontwikkeling als algemene beleidsdoelstelling voor de federale Staat, de gemeenschappen en de gewesten in de Grondwet in te schrijven 29/6/2006
S. 3-1842 Wetsvoorstel tot wijziging van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders en van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van zelfstandigen 25/9/2006
S. 3-1875 Voorstel van resolutie betreffende het promoten en verder uitbouwen van werkvakantieprogramma's in het buitenland voor jongeren 24/10/2006
S. 3-1992 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 14 van de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen, met betrekking tot de anonimiteit van orgaandonatie 12/12/2006
S. 3-1995 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 4bis in de wet van 13 juni 1986 betreffende het wegnemen en transplanteren van organen 13/12/2006

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 1999-2003