Voorstellen van Mia De Schamphelaere (Legislatuur 2003-2007)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 1999-2003

69 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 3-178 Wetsvoorstel tot wijziging van de wapenwet van 3 januari 1933, wat betreft het verbod op antihanteerbaarheidsmechanismen 29/8/2003
S. 3-179 Wetsvoorstel ter bevordering van gelijke kansen voor personen met een handicap bij selectieproeven voor het openbare ambt 29/8/2003
S. 3-180 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 442bis van het Strafwetboek 29/8/2003
S. 3-182 Wetsvoorstel betreffende de behandeling en de bestrijding van acute en chronische pijnen 29/8/2003
S. 3-183 Wetsvoorstel tot instelling een betaalde borstvoedingspauze 29/8/2003
S. 3-185 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 30 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en artikel 12bis van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een verzekering tegen arbeidsongeschiktheid ten voordele van de zelfstandigen, om een adoptieverlof voor werknemers en zelfstandigen in te stellen 29/8/2003
S. 3-187 Wetsvoorstel tot instelling van een Noord-Zuid-nota over de uitgaven voor ontwikkelingssamenwerking en tot wijziging van artikel 10 van de gecoŲrdineerd wetten op de Rijkscomptabiliteit 29/8/2003
S. 3-198 Wetsvoorstel tot opheffing van artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, in verband met de vermindering voor pensioenen, vervangingsinkomsten, brugpensioenen, werkloosheidsuitkeringen en wettelijke vergoedingen inzake ziekte- en invaliditeitsverzekering 2/9/2003
S. 3-199 Wetsvoorstel tot bepaling van het statuut van de thuisassistent 2/9/2003
S. 3-200 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1391 van het Gerechtelijk Wetboek 2/9/2003
S. 3-201 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met het oog op de bestrijding van psychisch geweld 2/9/2003
S. 3-203 Westvoorstel tot invoeging van een artikel 49bis in de gecoŲrdineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken 2/9/2003
S. 3-267 Voorstel tot wijziging van artikel 59 van het Reglement van de Senaat 20/10/2003
S. 3-270 Wetsvoorstel betreffende het medisch-wetenschappelijk onderzoek met mensen 20/10/2003
S. 3-288 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit 23/10/2003
S. 3-292 Voorstel tot oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie belast met het onderzoek naar mogelijke desinformatie van de kiezers 30/10/2003
S. 3-294 Voorstel van basiswet gevangeniswezen en rechtspositie van gedetineerden 30/10/2003
S. 3-310 Wetsvoorstel tot wijziging, wat de voor onderwijs bestemde gebouwen betreft, van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven 6/11/2003
S. 3-313 Voorstel van bijzondere wet houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Vlaamse Raad, de Raad van de Franstalige Gemeenschap, de Waalse Gewestraad en de Brusselse Hoofdstedelijke Raad ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-314 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van de Raad van de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-315 Wetsvoorstel houdende de beŽindiging van het mandaat van lid van het Europees Parlement ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-317 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 233 van het Kieswetboek houdende de beŽindiging van het mandaat van volksvertegenwoordiger, rechtstreeks gekozen senator, of gecoŲpteerd senator ten gevolge van de verkiezing voor een andere parlementaire assemblee 7/11/2003
S. 3-328 Wetsvoorstel betreffende de internering van delinquenten met een geestesstoornis 13/11/2003
S. 3-329 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetten betreffende de voorwaardelijke invrijheidstelling en tot wijziging van de wet van 26 juni 1990 betreffende de bescherming van de persoon van de geesteszieke 13/11/2003
S. 3-382 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 321bis in het Strafwetboek met het oog op de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk 4/12/2003
S. 3-383 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van het Wetboek van de Belgische nationaliteit met het oog op de strafbaarstelling van het schijnhuwelijk 4/12/2003
S. 3-413 Wetsvoorstel tot oprichting van de Orde van artsen 11/12/2003
S. 3-459 Voorstel van resolutie betreffende de depolitisering van de selectie van personeelsleden onder contract bij de federale overheid 16/1/2004
S. 3-484 Wetsvoorstel betreffende de bescherming van minderjarigen in de informatiemaatschappij tegen schadelijke inhoud 29/1/2004
S. 3-559 Wetsvoorstel houdende regeling inzake het verzamelen, het bewaren en het verstrekken van gegevens bij de donatie van gameten 11/3/2004
S. 3-683 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij de uitvoering van hun werk, wat de bescherming tegen pesterij op het werk betreft 13/5/2004
S. 3-689 Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen met het oog op de reglementering van de uitoefening van de klinische psychologie, van de klinische seksuologie en van de klinische orthopedagogiek 13/5/2004
S. 3-701 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 223, 1447 en 1479 van het Burgerlijk Wetboek en van de artikelen 587, 594 en 1280 van het Gerechtelijk Wetboek, inzake preventieve uithuisplaatsing en houdende andere maatregelen ter opvolging en beteugeling van het partnergeweld 14/5/2004
S. 3-702 Wetsvoorstel tot oprichting van een BTW-compensatiefonds bij de federale overheidsdienst FinanciŽn 14/5/2004
S. 3-761 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke dranken en betreffende het vergunningsrecht, om de verkoop van alcoholpops in drankautomaten te verbieden 17/6/2004
S. 3-805 Wetsvoorstel ter verbetering van de toepassing van de onderhoudsplicht bij opname van ouderen in een rusthuis 2/7/2004
S. 3-839 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1382 van het Burgerlijk Wetboek teneinde er de niet-ontvankelijkheid van de vordering tot schadevergoeding wegens het feit van geboren te zijn, in op te nemen 31/8/2004
S. 3-902 Voorstel van resolutie over vrouwen, vrede en veiligheid 17/11/2004
S. 3-904 Voorstel van resolutie betreffende een onderzoek naar de financiering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en een analyse van de grondwettelijke tweetaligheid en de federale loyauteit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 18/11/2004
S. 3-987 Voorstel tot wijziging van artikel 55 van het reglement van de Senaat, met betrekking tot de programmawetten 13/1/2005
S. 3-993 Wetsvoorstel betreffende de rechten van de vrijwilliger 20/1/2005
S. 3-1054 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 1 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof, teneinde het hof bevoegd te maken voor de toetsing aan de artikelen 41 en 162 van de Grondwet inzake de gemeentelijke en provinciale autonomie 22/2/2005
S. 3-1139 Wetsvoorstel tot aanpassing van de vaststelling van het belastbare inkomen en tot invoering van een autofinancieringsaftrek en minimum belastbare grondslag bij ambtshalve aanslag in de vennootschapsbelasting 22/4/2005
S. 3-1282 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994, met het oog op de invoering van de mogelijkheid dat niet-gemengde beroepsorganisaties van artsen kunnen deelnemen aan de artsenverkiezingen 5/7/2005
S. 3-1283 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 496 van het Strafwetboek, om bij inzamelacties voor humanitaire doeleinden de minimumstraffen voor oplichting en bedriegerij te verzwaren 5/7/2005
S. 3-1287 Voorstel tot instelling van een deontologische code inzake dienstverlening aan de bevolking door leden van de Senaat en tot aanvulling van het reglement van de Senaat met bepalingen inzake de naleving van die code 5/7/2005
S. 3-1288 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 22 maart 1995 tot instelling van federale ombudsmannen, teneinde een wettelijke bescherming te verlenen aan ambtenaren die onregelmatigheden melden 5/7/2005
S. 3-1289 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 februari 2003 ter bestrijding van discriminatie en tot wijziging van de wet van 15 februari 1993 tot oprichting van een Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding 7/7/2005
S. 3-1319 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek met bepalingen betreffende de commercialisering van en de bemiddeling inzake draagmoederschap 20/7/2005
S. 3-1371 Wetsvoorstel tot wijziging van de regeling van de overlijdensverklaring en de aangifte van overlijden 11/10/2005
S. 3-1480 Voorstel van resolutie betreffende de betere ondersteuning van palliatieve zorg 9/12/2005
S. 3-1529 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, inzake de fiscale aftrekbaarheid van renovatie- en aanpassingswerken door de eigenaar-verhuurder 25/1/2006
S. 3-1558 Wetsvoorstel tot beŽindiging van rechtswege van het huurcontract bij overlijden van de huurder 3/2/2006
S. 3-1606 Wetsontwerp tot aanvulling van artikel 149 van het Wetboek der successierechten, wat betreft de vrijstelling van de taks tot vergoeding van successierechten voor verenigingen zonder winstoogmerk die natuurterreinen openstellen voor algemeen gebruik 9/3/2006
S. 3-1670 Wetsvoorstel tot hervorming van de Raad van State, wijziging van het Gerechtelijk Wetboek en de Vreemdelingenwet en houdende oprichting van een Raad voor Vreemdelingenzaken 2/5/2006
S. 3-1680 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de toegang en controle van buitenlandse werknemers 27/4/2006
S. 3-1682 Voorstel van resolutie betreffende de toegankelijkheid van hadrontherapie voor Belgische kankerpatiŽnten 11/10/2006
S. 3-1772 Wetsvoorstel tot wijziging van de wetgeving wat betreft de rechten en plichten van pleegouders 27/6/2006
S. 3-1788 Voorstel van resolutie ter bevordering van e-zorg in BelgiŽ 6/7/2006
S. 3-1888 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet op de ziekenhuizen, gecoŲrdineerd op 7 augustus 1987, betreffende contracten van samenaankoop 6/11/2006
S. 3-1906 Wetsvoorstel houdende verplichte en kosteloze registratie van de huurovereenkomst 9/11/2006
S. 3-1949 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, om, ter bevordering van het gebruik van LPG als minst vervuilende klassieke brandstof, de installatie van een LPG-tank als aftrekbare besteding te beschouwen 29/11/2006
S. 3-2046 Wetsvoorstel tot invoering van een verbod om supplementen aan te rekenen bij de ziekenhuisopname van een persoon voor wie om medische of psychosociale redenen de permanente bijstand van een familielid of derde persoon noodzakelijk is 29/1/2007
S. 3-2088 Wetsvoorstel ter bevordering van de evenwichtige vertegenwoordiging van vrouwen en mannen in de raden van bestuur van economische overheidsbedrijven en van vennootschappen die een publiek beroep op het spaarwezen hebben gedaan 28/2/2007
S. 3-2381 Voorstel van verklaring tot herziening van de Grondwet 4/4/2007
S. 3-2388 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de brandweerdiensten 11/4/2007
S. 3-2458 Voorstel van resolutie betreffende diabetes 30/4/2007
S. 3-2460 Wetsvoorstel betreffende de zekering van vrachtwagenladigen 30/4/2007
S. 3-2462 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387 van het Strafwetboek met het oog op de versterking van de bescherming van minderjarigen tegen afbeeldingen die schadelijk voor hen te achten zijn 30/4/2007

Legislatuur 1999-2003