Voorstellen van Bert Anciaux (Legislatuur 1995-1999)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014

44 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 1-23 Wetsvoorstel tot uitwissing van veroordelingen voor bepaalde misdrijven tegen de uitwendige veiligheid van de Staat 27/6/1995
S. 1-24 Wetsvoorstel tot wijziging van het wetboek van de Belgische nationaliteit 27/6/1995
S. 1-25 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 9 augustus 1963 betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoŲrdineerd op 14 juli 1994 27/6/1995
S. 1-32 Voorstel van resolutie betreffende de beslissing van de Franse regering tot hervatting van de kernproeven 29/6/1995
S. 1-81 Wetsvoorstel tot regeling van de vestiging van eroshuizen 13/7/1995
S. 1-98 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 februari 1965 betreffende de uitoefening van de zelfstandige beroepsactiviteiten der vreemdelingen 18/9/1995
S. 1-99 Voorstel van resolutie betreffende de organisatie te Brussel van de zestiende hoogtechnologische wapenbeurs AFCEA (Armed Forces Communications and Electronics Association) 18/9/1995
S. 1-112 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 335 en 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de afstamming en de adoptie 26/9/1995
S. 1-126 Voorstel van resolutie betreffende het bezit en het gebruik van blindmakende laserwapens 12/10/1995
S. 1-128 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 1 en 18 van de wet van 7 augustus 1974 tot instelling van het recht op een bestaansminimum 17/10/1995
S. 1-155 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 22 van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het stockeren en vernietigen van anti-persoonsmijnen en valstrikmijnen of soortgelijke mechanismen 9/11/1995
S. 1-186 Voorstel tot instelling van een parlementaire commissie van onderzoek naar de besteding van de gelden van ontwikkelingssamenwerking en de werking van het ABOS 30/11/1995
S. 1-198 Wetsvoorstel tot aanvulling van de artikelen 203 en 205 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de verplichting tot uitkering van het levensonderhoud 7/12/1995
S. 1-214 Voorstel van resolutie betreffende het vredesakkoord voor BosniŽ-Herzegowina 21/12/1995
S. 1-275 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van de Koerden in Koerdistan 4/3/1996
S. 1-277 Voorstel van resolutie over de aanslagen in IsraŽl 5/3/1996
S. 1-303 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 1383bis en 1384bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de aansprakelijkheid, organisatie- en toezichtsplicht van personen die onbezoldigd en op vrijwillige basis toezicht uitoefenen op minderjarige kinderen in het kader van jeugdverenigingen 22/3/1996
S. 1-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 januari 1933 op de vervaardiging van, de handel in en het dragen van wapens en op de handel in munitie, inzake het verbod op anti-persoonslaserwapens en anti-sensorlaserwapens als blindmakend wapen of soortgelijke mechanismen 18/4/1996
S. 1-324 Voorstel van resolutie betreffende de mensenrechten van etnische en religieuze minderheden in India en het recht op een zekere vorm van autonomie 30/4/1996
S. 1-333 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de federale Republiek JoegoslaviŽ en de situatie in Kosovo 14/5/1996
S. 1-335 Voorstel van resolutie betreffende het afsluiten van de Palestijnse gebieden en de naleving van de Vierde Conventie van GenŤve 15/5/1996
S. 1-424 Voorstel van resolutie betreffende de ondersteuning van de inheemse volkeren in het algemeen en de Dineh- en Hopi-stam in het bijzonder 27/9/1996
S. 1-451 Herziening van artikel 150 van de Grondwet 24/10/1996
S. 1-466 Voorstel van resolutie betreffende de situatie van het gebied rond de Grote Meren en Oost-ZaÔre in het bijzonder 12/11/1996
S. 1-513 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 60bis in het Wetboek van Strafvordering betreffende de gevallen van verdwijning van minderjarigen 20/12/1996
S. 1-527 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 21bis van de voorafgaande titel van het Wetboek van Strafvordering 21/1/1997
S. 1-560 Voorstel van resolutie naar aanleiding van de sluiting van Renault Vilvoorde 28/2/1997
S. 1-601 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 19 oktober 1921 tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en van de gemeentekieswet, gecoŲrdineerd op 4 augustus 1932, met het oog op het neutraliseren van de lijststem 27/3/1997
S. 1-602 Wetsvoorstel houdende de rechtstreekse verkiezing van de burgemeester 27/3/1997
S. 1-711 Wetsvoorstel tot wijziging van het decreet van 4 juli 1806 aangaande de manier van opstelling van de akte waarbij de ambtenaar van de burgerlijke stand constateert dat hem een levenloos kind werd vertoond 17/7/1997
S. 1-719 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en artikel 358 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie 5/8/1997
S. 1-725 Voorstel van resolutie betreffende de ontwikkelingen in de genetische manipulatie 5/9/1997
S. 1-818 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 73 van de nieuwe gemeentewet betreffende het zetelen van bloed- en aanverwanten in eenzelfde gemeenteraad 12/12/1997
S. 1-854 Voorstel van resolutie inzake de instemming met het Zesde Protocol bij het Europees Verdrag ter bescherming van de rechten van de mens betreffende de afschaffing van de doodstraf 21/1/1998
S. 1-889 Wetsvoorstel tot instelling van een referendum over het Verdrag van Amsterdam houdende wijziging van het Verdrag betreffende de Europese Unie, de Verdragen tot oprichting van de Europese Gemeenschappen en sommige bijhorende akten 17/2/1998
S. 1-1030 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 23 van de wet van 26 december 1956 op de Postdienst 18/6/1998
S. 1-1058 Voorstel van resolutie betreffende het totstandbrengen van een concreet plan voor wereldwijde en totale nucleaire ontwapening 8/7/1998
S. 1-1066 Wetsontwerp betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van procureurs des Konings 15/7/1998
S. 1-1146 Voorstel van resolutie betreffende de samenstelling van het Controlecomitť voor de Elektriciteit en het Gas 10/11/1998
S. 1-1164 Voorstel van resolutie betreffende de aanwezigheid van wapenlobbygroepen in BelgiŽ n.a.v. de activiteiten van de "Armed Forces Communications and Electronics Association" (AFCEA) 26/11/1998
S. 1-1280 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij BelgiŽ 25/2/1999
S. 1-1415 Voorstel van resolutie betreffende de procedure ter erkenning van geslachtsverandering 28/4/1999
S. 1-1416 Voorstel van resolutie betreffende de juridische erkenning van transseksualiteit 28/4/1999
S. 1-1423 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 233bis in het Burgerlijk Wetboek, inzake de gronden tot echtscheiding 29/4/1999

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 2010-2014