Voorstellen van Bert Anciaux (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 1995-1999

193 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-96 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-97 Herziening van artikel 45 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-98 Herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht - zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-99 Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-100 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-101 Herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-102 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-103 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-104 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-105 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-106 Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-107 Herziening van artikel 119 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-108 Herziening van artikel 143, § 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-354 Voorstel van resolutie betreffende een kernwapenvrij België 15/10/2010
S. 5-456 Voorstel van resolutie betreffende een krachtdadiger optreden van België met het oog op de universele afschaffing van de doodstraf 10/11/2010
S. 5-458 Voorstel van resolutie over de oprichting van een Europees korps voor civiele hulpverlening 10/11/2010
S. 5-575 Voorstel van resolutie ter versterking van de strijd tegen de handel in hormonen bij de veeteelt, de doping voor menselijk gebruik alsook de illegale medicatie 8/12/2010
S. 5-733 Voorstel van resolutie over de vrijlating van Liu Xiaobo, Nobelprijswinnaar voor de Vrede 2010 28/1/2011
S. 5-760 Voorstel van resolutie betreffende de taalsituatie in de Brusselse ziekenhuizen 8/2/2011
S. 5-808 Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen 25/2/2011
S. 5-832 Wetsvoorstel tot wijziging van de voorafgaande titel van het Wetboek van strafvordering wat betreft de universele strafbaarstelling van personen die in het buitenland kinderen laten werken 8/3/2011
S. 5-836 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 167, § 1, tweede lid, van de Grondwet, wat de bevoegdheid inzake oorlogsvoering betreft 15/3/2011
S. 5-839 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van Vennootschappen, wat betreft het verbod op aandelengerelateerde verloning van niet-uitvoerende bestuurders van beursgenoteerde ondernemingen 8/3/2011
S. 5-856 Wetsvoorstel tot afschaffing van de advocaten bij het Hof van Cassatie 17/3/2011
S. 5-857 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens 8/3/2011
S. 5-858 Voorstel van resolutie met het oog op de ratificatie van het Optioneel Protocol bij het VN-verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of vernederende behandeling of bestraffing (OPCAT) 8/3/2011
S. 5-859 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de bevoegdheid om authentieke akten te verlijden 8/3/2011
S. 5-868 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht 18/3/2011
S. 5-876 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ter uitbreiding van de vrijstelling van roerende voorheffing op Staatsbons 28/3/2011
S. 5-910 Voorstel van resolutie betreffende de veiligheid van de Belgische luchthavens 29/3/2011
S. 5-913 Wetsvoorstel tot oprichting van de politiezone Brussel-Hoofdstad 15/2/2011
S. 5-914 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1408 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de niet voor beslag vatbare goederen 28/3/2011
S. 5-915 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1024 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vermijden van openbare verkopen waar de schuldeiser geen baat bij heeft 28/3/2011
S. 5-916 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met betrekking tot het getuigen van prinsen in strafzaken 28/3/2011
S. 5-918 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de informatie over de kosten van de gerechtsdeurwaarder 30/3/2011
S. 5-933 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 5/4/2011
S. 5-955 Voorstel van resolutie met het oog op het wereldwijd strafbaar en vervolgbaar stellen van misdrijven tegen het werelderfgoed 12/4/2011
S. 5-975 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 89 van de Grondwet, om een lid toe te voegen dat de leden van de Koninklijke Familie aan wie een dotatie kan verleend worden, bepaalt 26/4/2011
S. 5-976 Wetsvoorstel betreffende het verbod op racistische, negationistische en neonazistische organisaties 26/4/2011
S. 5-977 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 59/1 in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 26/4/2011
S. 5-978 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 55 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de aangifte van geboorte 26/4/2011
S. 5-995 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus, met betrekking tot de samensmelting van politiezones 4/5/2011
S. 5-998 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind 4/5/2011
S. 5-999 Voorstel van resolutie tot erkenning van de Palestijnse Staat door België 4/5/2011
S. 5-1016 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie betreffende de afgiftetarieven van mobiele telefonie 10/5/2011
S. 5-1017 Wetsvoorstel tot instelling van een huurwaarborgfonds 10/5/2011
S. 5-1026 Herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
S. 5-1027 Herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
S. 5-1032 Wetsvoorstel houdende reglementering van de prostitutie 18/5/2011
S. 5-1040 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat de diefstal van kunst- en cultuurgoederen betreft 23/5/2011
S. 5-1085 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
9/6/2011
S. 5-1086 Herziening van artikel 25 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010)
9/6/2011
S. 5-1108 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 19, 4, van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens wat betreft het uitstallen van wapens 22/6/2011
S. 5-1109 Voorstel van resolutie met betrekking tot de erkenning van de Palestijnse staat in september 2011 15/6/2011
S. 5-1110 Voorstel van resolutie ter ratificatie, door ons land, van het reeds sinds november 2000 ondertekende Protocol nr. 12 bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden 22/6/2011
S. 5-1128 Voorstel van resolutie voor een houding van actief pluralisme in functie van het dragen van religieuze kenmerken van ambtenaren in publieke functies 28/6/2011
S. 5-1138 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de collectieve schuldenregeling betreft 30/6/2011
S. 5-1151 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI tot regeling van het notarisambt, met het oog op de schrapping van de nationaliteitsvereiste 7/7/2011
S. 5-1195 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, teneinde een verbod in te stellen op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 20/7/2011
S. 5-1197 Herziening van artikel 23 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
1/8/2011
S. 5-1213 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 433quinquies, § 1, van het Strafwetboek, met het oog op het beschouwen van persoonlijke exploitatie van bedelarij als vorm van mensenhandel 12/9/2011
S. 5-1214 Wetsontwerp met het oog op het uitbreiden van het bijzonder opzet van het (laten) wegnemen van organen of weefsels inzake mensenhandel 12/9/2011
S. 5-1215 Wetsvoorstel tot aanvulling van het Strafwetboek wat betreft de bijzondere verbeurdverklaring bij mensenhandel 12/9/2011
S. 5-1216 Wetsontwerp houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers 12/9/2011
S. 5-1217 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij 12/9/2011
S. 5-1221 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 32 van de wet van 16 juni 1989 houdende diverse institutionele hervormingen, wat betreft de Brusselse Hoofdstedelijke Dienst voor Brandweer en Dringende Medische Hulp 14/9/2011
S. 5-1222 Wetsvoorstel met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet van illegale adoptie inzake mensenhandel 14/9/2011
S. 5-1224 Voorstel van resolutie betreffende de invoering van een bekwaamheidstest en een taaltest voor zorgverstrekkers en artsen afkomstig uit het buitenland teneinde de kwaliteit en veiligheid van de gezondheidszorg te waarborgen 20/9/2011
S. 5-1245 Wetsvoorstel tot uitbreiding en verduidelijking van het bijzonder opzet "seksuele uitbuiting" inzake mensenhandel 4/10/2011
S. 5-1252 Voorstel van resolutie betreffende de gewelddadige onderdrukking van de Syrische bevolking 11/10/2011
S. 5-1262 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen met betrekking tot de keuring van gegevensdragers 11/10/2011
S. 5-1274 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 2 van de drugswet van 24 februari 1921 met het oog op de invoering van verzwarende omstandigheden in het kader van de handel van hormonale substanties voor menselijk gebruik 19/10/2011
S. 5-1286 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de identificatieplicht inzake edelmetalen en diamanten 27/10/2011
S. 5-1344 Voorstel van resolutie inzake nucleaire ontwapening en non proliferatie en de Defence en Deterrence Posture Review binnen de NAVO 22/11/2011
S. 5-1357 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van de eerlijke woningprijs betreft 24/11/2011
S. 5-1358 Wetsvoorstel ter verbetering van het statuut van de uitzendkrachten 24/11/2011
S. 5-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën 24/11/2011
S. 5-1360 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en betreffende de kinderbijslag aan de burgerlijke meerderjarigheid van achttien jaar 24/11/2011
S. 5-1361 Voorstel van resolutie met betrekking tot een sterk internationaal wapenverdrag 24/11/2011
S. 5-1372 Voorstel van resolutie betreffende het invoeren van de anonieme klacht ingeval van homofoob geweld 1/12/2011
S. 5-1381 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 433quinquies, § 1, van het Strafwetboek, met het oog op het invoeren van het bijzonder opzet "gedwongen huwelijk" inzake mensenhandel 6/12/2011
S. 5-1397 Wetsvoorstel tot invoering van een hoofdelijke aansprakelijkheid tussen de opdrachtgever en de onderaannemer voor de betaling van de sociale schulden 15/12/2011
S. 5-1413 Voorstel van resolutie betreffende de erkenning van de Jogjakartaprincipes inzake de toepassing van mensenrechten met betrekking tot de seksuele geaardheid en genderidentiteit 21/12/2011
S. 5-1483 Voorstel van resolutie over de situatie in Syrië 14/2/2012
S. 5-1492 Resolutie tot naleving van de persvrijheid in Turkije, alsook in de andere kandidaat-lidstaten van de Europese Unie, de Voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië (VRJM), Montenegro, Bosnië-Herzegovina en Servië 17/2/2012
S. 5-1535 Wetsvoorstel tot wijziging, wat betreft de schijndetacheringen, van de wet van 24 juli 1987 betreffende de tijdelijke arbeid, de uitzendarbeid en het ter beschikking stellen van werknemers ten behoeve van gebruikers 15/3/2012
S. 5-1560 Wetsontwerp houdende verscheidene wijzigingen van het Kieswetboek, van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken, van de wet van 3 juli 1971 tot indeling van de leden van de Wetgevende Kamers in taalgroepen en houdende diverse bepalingen betreffende de cultuurraden voor de Nederlandse cultuurgemeenschap en voor de Franse cultuurgemeenschap en van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese Parlement 4/4/2012
S. 5-1561 Ontwerp tot herziening van artikel 63 van de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1562 Ontwep tot invoeging van een artikel 168bis in de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1563 Wetsontwerp tot wijziging van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 wat de behandeling van geschillen betreft door de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, op vraag van personen gevestigd in de randgemeenten 4/4/2012
S. 5-1564 Ontwerp tot herziening van artikel 160 van de Grondwet 4/4/2012
S. 5-1565 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen (de zogenaamde "pacificatiewet") en van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de benoeming van de burgemeesters van de randgemeenten betreft 4/4/2012
S. 5-1566 Ontwerp van bijzondere wet houdende wijziging van artikel 16bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en van artikel 5bis van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse Instellingen 4/4/2012
S. 5-1567 Ontwerp van bijzondere wet tot aanvulling van artikel 92bis van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, wat de hoofdstedelijke gemeenschap van Brussel betreft 4/4/2012
S. 5-1568 Ontwerp van bijzondere wet houdende een correcte financiering van de Brusselse Instellingen 4/4/2012
S. 5-1569 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 10 augustus 2001 tot oprichting van een Fonds ter financiering van de internationale rol en de hoofdstedelijke functie van Brussel en tot wijziging van de organieke wet van 27 december 1990 houdende oprichting van begrotingsfondsen, en van de organieke wet van 27 december 1990 tot oprichting van begrotingsfondsen 4/4/2012
S. 5-1570 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de kieswetgeving ter versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
S. 5-1571 Wetsontwerp tot wijziging van de kieswetgeving met het oog op de versterking van de democratie en de politieke geloofwaardigheid 4/4/2012
S. 5-1572 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen betreffende de uitbreiding van de constitutieve autonomie van de Vlaamse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschap 4/4/2012
S. 5-1610 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 9/5/2012
S. 5-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 9/5/2012
S. 5-1701 Voorstel van resolutie tot opvoering van de strijd tegen de mensenhandel 12/7/2012
S. 5-1720 Ontwerp tot herziening van artikel 43 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1721 Ontwerp tot herziening van artikel 44 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1722 Ontwerp tot herziening van artikel 46 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1723 Ontwerp tot herziening van artikel 64 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1724 Ontwerp tot herziening van artikel 67 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1725 Ontwerp tot herziening van artikel 68 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1726 Ontwerp tot herziening van artikel 69 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1727 Ontwerp tot herziening van artikel 70 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1728 Ontwerp tot herziening van artikel 71 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1729 Ontwerp tot herziening van artikel 72 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1730 Ontwerp tot herziening van artikel 119 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1731 Ontwerp tot herziening van artikel 56 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1732 Ontwerp tot herziening van artikel 57 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1733 Ontwerp tot herziening van artikel 100 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1734 Ontwerp tot herziening van artikel 74 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1735 Ontwerp tot herziening van artikel 77 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1736 Ontwerp tot herziening van artikel 78 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1737 Ontwerp tot herziening van artikel 75 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1738 Ontwerp tot herziening van artikel 76 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1739 Ontwerp tot herziening van artikel 79 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1740 Ontwerp tot herziening van artikel 80 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1741 Ontwerp tot herziening van artikel 81 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1742 Ontwerp tot herziening van artikel 82 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1743 Ontwerp tot herziening van artikel 167 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1744 Wetsontwerp tot wijziging van het Kieswetboek ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1745 Ontwerp van bijzondere wet tot invoeging van een artikel 217quater en een artikel 217quinquies in het Kieswetboek 19/7/2012
S. 5-1746 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1747 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap ten gevolge van de hervorming van de Senaat 19/7/2012
S. 5-1748 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 6 augustus 1931 houdende vaststelling van de onverenigbaarheden en ontzeggingen betreffende de ministers, gewezen ministers en ministers van Staat, alsmede de leden en gewezen leden van de wetgevende kamers 19/7/2012
S. 5-1749 Ontwerp tot invoeging van een artikel 39bis in Titel III van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1750 Ontwerp tot herziening van artikel 65 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1751 Ontwerp tot herziening van artikel 117 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1752 Ontwerp tot herziening van artikel 118, § 2, van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1753 Ontwerp tot herziening van artikel 123, § 2, van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1754 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1755 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 31 december 1983 tot hervorming der instellingen voor de Duitstalige Gemeenschap en van de wet van 6 juli 1990 tot regeling van de wijze waarop het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap wordt verkozen, ter uitvoering van de artikelen 118 en 123 van de Grondwet 19/7/2012
S. 5-1803 Wetsvoorstel tot oprichting van een Hoge Raad voor deontologie van de gezondheidszorgberoepen en tot vaststelling van de algemene beginselen voor de oprichting en de werking van de Orden van de gezondheidsberoepen 11/10/2012
S. 5-1804 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige Orde van artsen en een Franstalige en Duitstalige Orde van artsen 11/10/2012
S. 5-1805 Wetsvoorstel tot oprichting van een Nederlandstalige Orde van apothekers en een Franstalige en Duitstalige Orde van apothekers 11/10/2012
S. 5-1815 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijke Hof en de bijzondere wet van 12 januari 1989 met betrekking tot de Brusselse instellingen 24/10/2012
S. 5-1828 Voorstel van resolutie over de opvang van de niet-begeleide minderjarige vreemdeling 26/10/2012
S. 5-1921 Voorstel van resolutie voor de benoeming van een speciale vertegenwoordiger van de Europese Unie voor Tibet 11/1/2013
S. 5-1931 Voorstel van resolutie inzake het conflict in Oost-Congo en de betrokkenheid van Rwanda en Uganda 16/1/2013
S. 5-1958 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 8 juni 2006 houdende regeling van economische en individuele activiteiten met wapens inzake het markeren van munitie 4/2/2013
S. 5-1963 Voorstel van bijzondere wet tot wijziging van artikel 49, § 1, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen 7/2/2013
S. 5-1980 Voorstel van resolutie betreffende de strijd tegen islamofobie 21/2/2013
S. 5-1986 Voorstel van resolutie over de humanitaire situatie in Syrië en zijn buurlanden 26/2/2013
S. 5-1989 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 16 juli 1993 tot vervollediging van de federale staatsstructuur en tot aanvulling van de kieswetgeving met betrekking tot de Gewesten en de Gemeenschappen, tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-1990 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat en houdende verscheidene wijzigingen inzake verkiezingen 5/3/2013
S. 5-1991 Wetsontwerp tot wijziging van diverse wetten tengevolge van de hervorming van de Senaat 5/3/2013
S. 5-2001 Wetsontwerp betreffende de internering van personen 21/2/2013
S. 5-2042 Wetsvoorstel tot afschaffing van de wet van 1 september 1920 waarbij aan minderjarigen beneden zestien jaar toegang tot de bioscoopzalen wordt ontzegd 23/4/2013
S. 5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
S. 5-2119 Voorstel van resolutie betreffende de opname van onderwijs als expliciete doelstelling bij humanitaire hulp 29/5/2013
S. 5-2163 Voorstel van resolutie betreffende de aanhoudende protesten in Turkije 25/6/2013
S. 5-2166 Voorstel van resolutie betreffende het gebrek aan vrede en veiligheid in Congo en de ondersteuning van de democratische ontwikkeling in het land 26/6/2013
S. 5-2172 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een termijn vast te leggen voor de arts, enerzijds om gevolg te geven aan het verzoek om euthanasie van de patiënt en anderzijds om diens medisch dossier over te dragen aan een commissie indien hij weigert om dit verzoek in te willigen 26/6/2013
S. 5-2198 Voorstel van resolutie ter bescherming en behoud van het noordpoolgebied 9/7/2013
S. 5-2206 Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 16/7/2013
S. 5-2232 Ontwerp van bijzondere wet met betrekking tot de Zesde Staatshervorming 25/7/2013
S. 5-2233 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 77 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2234 Wetsontwerp met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2235 Ontwerp tot herziening van artikel 5, tweede lid, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2236 Ontwerp tot herziening van artikel 11bis van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2237 Ontwerp tot herziening van artikel 41 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2238 Ontwerp tot herziening van artikel 162 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2239 Ontwerp tot herziening van artikel 170, § 3, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2240 Ontwerp tot herziening van artikel 23 van de Grondwet om het recht op kinderbijslag te waarborgen 25/7/2013
S. 5-2241 Ontwerp tot invoeging van een artikel 135bis in de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2242 Ontwerp tot herziening van artikel 144 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2243 Ontwerp tot herziening van artikel 151, § 1, van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2244 Ontwerp tot herziening van artikel 180 van de Grondwet 25/7/2013
S. 5-2245 Wetsontwerp houdende oprichting van een Federale Deontologische Commissie 25/7/2013
S. 5-2281 Voorstel van resolutie betreffende het ethisch verantwoord gebruik van war drones en het aanmoedigen van een internationaal wetgevend kader 10/10/2013
S. 5-2335 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen wat de betere bescherming van niet-begeleide minderjarige vreemdelingen betreft 8/11/2013
S. 5-2337 Voorstel van resolutie betreffende de toestand van de vrije meningsuiting en de mensenrechten in de Russische Federatie 8/11/2013
S. 5-2350 Voorstel van resolutie ter verbetering van de aanpak van CVS/ME/OLK 20/11/2013
S. 5-2438 Ontwerp van bijzondere wet tot wijziging van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof 15/1/2014
S. 5-2461 Voorstel van resolutie betreffende het recht van vrouwen op vrijwillige zwangerschapsafbreking (VZA) in de Europese Unie 29/1/2014
S. 5-2476 Wetsontwerp houdende wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën en tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op een effectieve invordering van onderhoudsschulden 6/2/2014
S. 5-2506 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek van strafvordering met het oog op de invoering van een strafrechtsplegingsvergoeding 26/2/2014
S. 5-2507 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 40, 110, 111, 151, 153 en 160 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
S. 5-2508 Voorstel van verklaring tot herziening van artikel 112 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
S. 5-2509 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 195 en 198 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
S. 5-2510 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 107, 114 en 167 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
S. 5-2511 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 37, 104, 108 en 109 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
S. 5-2512 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 63 en 165 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
S. 5-2513 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 36, 74, 75, 78 en 79 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
S. 5-2514 Voorstel van verklaring tot herziening van de artikelen 44, 45 en 46 van de Grondwet met als doel de Belgische monarchie ceremonieel te maken 26/2/2014
S. 5-2515 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek teneinde de referentieplicht voor advocaten in te voeren 26/2/2014
S. 5-2824 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten van 31 maart 1936 teneinde oudheidkundige verenigingen vrij te stellen van een taks tot vergoeding der successierechten 2/4/2014

Legislatuur 2019-....
Legislatuur 2014-2019
Legislatuur 1995-1999