Voorstellen van Guy Swennen (Legislatuur 2007-2010)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2010-2014

46 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 4-329 Voorstel van resolutie om de filosofische, religieuze en ideologische neutraliteit van de werkvloer wettelijk beter te beschermen 26/10/2007
S. 4-333 Wetsvoorstel houdende invoeging van de artikelen 442quater en 442quinquies in het Strafwetboek, met het oog op de strafbaarstelling van de mentale destabilisatie van personen en van het misbruik van personen in een verzwakte positie 26/10/2007
S. 4-344 Wetsvoorstel tot erkenning van de eerlijke handel en van de natuurlijke en rechtspersonen die toezien op de naleving van de criteria voor eerlijke handel 5/11/2007
S. 4-354 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het beschikbaar gedeelte der goederen 6/11/2007
S. 4-355 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven 6/11/2007
S. 4-356 Wetsvoorstel teneinde de kosten verbonden aan de echtscheiding door onderlinge toestemming gedeeltelijk fiscaal aftrekbaar te maken 6/11/2007
S. 4-357 Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht 6/11/2007
S. 4-358 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken 6/11/2007
S. 4-359 Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap 6/11/2007
S. 4-360 Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte 6/11/2007
S. 4-403 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten, ter invoering van een recht op verlof voor het bijwonen van processen voor het hof van assisen 22/11/2007
S. 4-404 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen en tot wijziging van artikel 1383 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de invoering van een administratieve procedure tot naamsverbetering 22/11/2007
S. 4-405 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's 22/11/2007
S. 4-406 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1 van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid, wat de museumbewaarders betreft 22/11/2007
S. 4-407 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 7bis in de Huurwet betreffende de maximale jaarhuurprijs voor huurovereenkomsten met betrekking tot de hoofdverblijfplaats van de huurder 22/11/2007
S. 4-408 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1344septies van het Gerechtelijk Wetboek, teneinde uithuiszettingen maximaal te voorkomen 22/11/2007
S. 4-464 Voorstel van resolutie ter bestrijding van armoede 14/12/2007
S. 4-493 Wetsvoorstel tot invoeging van een artikel 74/9 in de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, inzake het verbod op het opsluiten van minderjarigen in gesloten centra 21/12/2007
S. 4-587 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374bis in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen 28/2/2008
S. 4-595 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek, houdende invoering van de omgangsbuddy om het omgangsrecht tussen ouders en kinderen te waarborgen 29/2/2008
S. 4-621 Wetsvoorstel houdende instelling van de echtscheidingsvereffenaar om de vereffening en verdeling bij echtscheiding te versoepelen 6/3/2008
S. 4-724 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst 30/4/2008
S. 4-733 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen 6/5/2008
S. 4-734 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn om legaten op te eisen 6/5/2008
S. 4-748 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek om de Koning te machtigen jaarlijks de regels te bepalen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/5/2008
S. 4-776 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht teneinde de inbreng en inkorting niet meer in natura, maar in waarde te bepalen en teneinde het tijdstip van de schenking als uitgangspunt voor de waardebepaling vast te leggen voor zowel roerende als onroerende goederen 22/5/2008
S. 4-945 Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding 7/10/2008
S. 4-1077 Wetsvoorstel wat het woonverbod voor veroordeelden voor bepaalde zedenfeiten betreft 16/12/2008
S. 4-1104 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen 8/1/2009
S. 4-1105 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap 8/1/2009
S. 4-1116 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis, 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding 15/1/2009
S. 4-1117 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament 15/1/2009
S. 4-1118 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten, teneinde de aangifte van nalatenschap te vervangen door een administratieve procedure tot vereffening van de successierechten 15/1/2009
S. 4-1138 Wetsvoorstel betreffende de discrete bevalling 21/1/2009
S. 4-1448 Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding 7/10/2009
S. 4-1449 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding 7/10/2009
S. 4-1569 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten 13/1/2010
S. 4-1598 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het erfrecht bij echtscheiding door onderlinge toestemming 14/1/2010
S. 4-1636 Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren 4/2/2010
S. 4-1637 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap 4/2/2010
S. 4-1663 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst wat de inbreng en inkorting betreft 11/2/2010
S. 4-1711 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, inzake de afgiftetarieven van mobiele telefonie 17/3/2010
S. 4-1757 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387ter, 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegdheid van de bodemrechter betreft in geval van een uitspraak inzake het omgangsrecht in hoger beroep 28/4/2010
S. 4-1758 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegde rechter inzake het omgangsrecht betreft 28/4/2010
S. 4-1759 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, 2, van het Burgerlijk Wetboek, wat de akkoorden inzake het omgangsrecht betreft 28/4/2010
S. 4-1760 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412, eerste lid, 3, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de dwangsom betreft ingeval van niet-naleving van het omgangsrecht 28/4/2010

Legislatuur 2010-2014