Voorstellen van Guy Swennen (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010

75 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-42 Voorstel van resolutie betreffende de algemene maatschappelijke aanvaarding en gelijkschakeling van holebi's 2/9/2010
S. 5-96 Herziening van artikel 195 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-97 Herziening van artikel 45 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-98 Herziening van artikel 56 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht - zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-99 Herziening van artikel 57 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 57, tweede lid, eerste volzin, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-100 Herziening van artikel 63, §§ 1 tot 3, van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 63, § 1, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-101 Herziening van artikel 65 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-102 Herziening van artikel 67 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-103 Herziening van artikel 68 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-104 Herziening van artikel 70 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-105 Herziening van artikel 72 van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-106 Herziening van artikel 100, tweede lid, tweede volzin, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-107 Herziening van artikel 119 van de Grondwet
(Verlaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
Herziening van artikel 119, tweede volzin, van de Grondwet
16/9/2010
S. 5-108 Herziening van artikel 143, § 2, van de Grondwet
(Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135 - Ed. 2 van 7 mei 2010)
16/9/2010
S. 5-258 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek om het bevallen in discretie mogelijk te maken 8/10/2010
S. 5-302 Wetsvoorstel houdende wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het beschikbaar gedeelte der goederen 13/10/2010
S. 5-303 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 727 van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven 13/10/2010
S. 5-304 Wetsvoorstel houdende invoering van basisbepalingen voor het zorgouderschap 13/10/2010
S. 5-305 Wetsvoorstel houdende invoering van de wettelijke zorgouderschapsakte 13/10/2010
S. 5-306 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten en de wet van 1 april 1936 op de arbeidsovereenkomst wegens dienst op binnenschepen, teneinde het vaderschapsverlof open te stellen voor holebi's 13/10/2010
S. 5-307 Wetsvoorstel houdende invoeging van een artikel 374/1 in het Burgerlijk Wetboek, teneinde via het snel attitudeonderzoek oudervervreemding van kinderen na scheiding te voorkomen 13/10/2010
S. 5-308 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter van het Burgerlijk Wetboek, houdende invoering van de omgangsbuddy om het omgangsrecht tussen ouders en kinderen te waarborgen 13/10/2010
S. 5-309 Wetsvoorstel houdende instelling van de echtscheidingsvereffenaar om de vereffening en verdeling bij echtscheiding te versoepelen 13/10/2010
S. 5-310 Wetsontwerp tot invoeging van artikel 110/1 in de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst 13/10/2010
S. 5-311 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met het oog op de invoering van de vrijwillige erfenissprong en de probleemloze schenking aan kleinkinderen mits toestemming van de andere erfgenamen 13/10/2010
S. 5-312 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 828 van het Burgerlijk Wetboek wat betreft de termijn om legaten op te eisen 13/10/2010
S. 5-313 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 745sexies van het Burgerlijk Wetboek om de Koning te machtigen jaarlijks de regels te bepalen voor de omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/10/2010
S. 5-314 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 462 van het Strafwetboek om misbruik van volmachten strafbaar te stellen 13/10/2010
S. 5-315 Wetsvoorstel tot wijziging van de notariswet en het Burgerlijk Wetboek, teneinde het opmaken van testamenten in het algemeen en het openbaar testament in het bijzonder te stimuleren 13/10/2010
S. 5-392 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek inzake het erfrecht teneinde de inbreng en inkorting niet meer in natura, maar in waarde te bepalen en teneinde het tijdstip van de schenking als uitgangspunt voor de waardebepaling vast te leggen voor zowel roerende als onroerende goederen 27/10/2010
S. 5-393 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 870 van het Burgerlijk Wetboek en van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft de kosten verbonden aan de vereffening en verdeling ten gevolge van het openvallen van een nalatenschap 27/10/2010
S. 5-394 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 915bis, § 3, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat betreft het erfrecht van de langstlevende echtgenoot bij feitelijke scheiding 27/10/2010
S. 5-395 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 909 van het Burgerlijk Wetboek betreffende de bekwaamheid om te beschikken of te verkrijgen bij schenking onder levenden of bij testament 27/10/2010
S. 5-396 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten, teneinde de aangifte van nalatenschap te vervangen door een administratieve procedure tot vereffening van de successierechten 27/10/2010
S. 5-397 Wetsvoorstel houdende invoering van een snelle procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en vereffening bij scheiding 27/10/2010
S. 5-398 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 591 van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de procedure tot waardebepaling van een onroerend goed dat in onverdeeldheid is tussen echtgenoten en samenwonenden met het oog op de verdeling en de vereffening bij scheiding 27/10/2010
S. 5-399 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, ter regeling van de vaststelling van het lesbisch meemoederschap 27/10/2010
S. 5-400 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 124 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de inbreng en inkorting betreft 27/10/2010
S. 5-401 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 387ter, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegdheid van de bodemrechter betreft in geval van een uitspraak inzake het omgangsrecht in hoger beroep 27/10/2010
S. 5-402 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, § 1, eerste lid, van het Burgerlijk Wetboek, wat de bevoegde rechter inzake het omgangsrecht betreft 27/10/2010
S. 5-403 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 387ter, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, wat de akkoorden inzake het omgangsrecht betreft 27/10/2010
S. 5-404 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1412, eerste lid, 3°, van het Gerechtelijk Wetboek, wat de dwangsom betreft in geval van niet-naleving van het omgangsrecht 27/10/2010
S. 5-405 Wetsontwerp houdende hervorming van de procedure van gerechtelijke vereffening-verdeling 28/10/2010
S. 5-441 Wetsvoorstel tot aanvulling van artikel 1287 van het Gerechtelijk Wetboek, wat betreft het erfrecht bij echtscheiding door onderlinge toestemming 8/11/2010
S. 5-498 Wetsvoorstel tot regeling van de gevolgen van het gelijkmatig verdeelde verblijf van kinderen bij beide ouders na scheiding 16/11/2010
S. 5-524 Wetsvoorstel houdende invoering in het Gerechtelijk Wetboek van een bijzondere tuchtprocedure ingeval van schending van het neutraliteitsbeginsel door leden van de zetel van de rechterlijke macht 23/11/2010
S. 5-550 Wetsontwerp tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek, het Strafwetboek en het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de onwaardigheid om te erven, de herroeping van giften, het verval van huwelijksvoordelen en de plaatsvervulling 1/12/2010
S. 5-918 Wetsvoorstel tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de informatie over de kosten van de gerechtsdeurwaarder 30/3/2011
S. 5-929 Wetsvoorstel houdende organisatie van centra voor draagmoederschap 5/4/2011
S. 5-933 Wetsvoorstel tot invoering van de volkslening 5/4/2011
S. 5-998 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 335 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van afstamming en van artikel 356 van het Burgerlijk Wetboek inzake de gevolgen van de adoptie, aangaande de naam van het kind 4/5/2011
S. 5-1023 Wetsvoorstel tot uitbreiding van de strafrechtelijke bescherming van bijzonder kwetsbare personen tegen mishandeling en misbehandeling 11/5/2011
S. 5-1074 Wetsvoorstel tot bestraffing van het commercieel draagmoederschap en de publiciteit hiervoor 9/6/2011
S. 5-1126 Wetsvoorstel tot wijziging van de artikelen 796 en 797 van het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op het vereenvoudigen van de procedure betreffende de verbetering van de vonnissen 28/6/2011
S. 5-1127 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 1435 van het Burgerlijk Wetboek 28/6/2011
S. 5-1146 Wetsontwerp tot wijziging van de artikelen 1231-33/1, 1231-33/3, 1231-33/4 en 1231-33/5 van het Gerechtelijk Wetboek met het oog op het vereenvoudigen van de procedure tot verlenging van de termijn van geschiktheid om te adopteren 5/7/2011
S. 5-1357 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek wat de invoering van de eerlijke woningprijs betreft 24/11/2011
S. 5-1358 Wetsvoorstel ter verbetering van het statuut van de uitzendkrachten 24/11/2011
S. 5-1359 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 februari 2003 tot oprichting van een Dienst voor alimentatievorderingen bij de FOD Financiën 24/11/2011
S. 5-1360 Wetsvoorstel tot aanpassing van de wetgeving betreffende de tegemoetkomingen aan personen met een handicap en betreffende de kinderbijslag aan de burgerlijke meerderjarigheid van achttien jaar 24/11/2011
S. 5-1419 Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 329bis en 332quinquies van het Burgerlijk Wetboek, om de rechtbank de mogelijkheid te geven rekening te houden met de belangen van het kind, ongeacht zijn leeftijd, om de erkenning te weigeren wanneer ze kennelijk strijdig is met die belangen 23/12/2011
S. 5-1526 Wetsvoorstel tot instelling van een verbod op pelsdierfokkerijen 13/3/2012
S. 5-1610 Wetsvoorstel tot aanvulling van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, wat minderjarigen betreft 9/5/2012
S. 5-1611 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie 9/5/2012
S. 5-1798 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie teneinde een doorverwijsplicht toe te voegen 5/10/2012
S. 5-1799 Wetsvoorstel houdende wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie wat betreft de duurtijd van de wilsverklaring 5/10/2012
S. 5-1824 Wetsvoorstel tot beheersing van de gerechtskosten 25/10/2012
S. 5-2048 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 6 juli 2007 betreffende de medisch begeleide voortplanting en de bestemming van de overtallige embryo's en de gameten, wat het donorschap van gameten bij lesbische koppels betreft 26/4/2013
S. 5-2170 Wetsontwerp tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie, teneinde euthanasie voor minderjarigen mogelijk te maken 26/6/2013
S. 5-2173 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 28 mei 2002 betreffende de euthanasie en van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen teneinde de gewetensclausule te garanderen 26/6/2013
S. 5-2206 Wetsvoorstel ter verbetering van de toegankelijkheid van de gezondheidszorg 16/7/2013
S. 5-2207 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het erfrecht 5/8/2013
S. 5-2338 Wetsontwerp houdende invoeging van artikel 624/1 in het Burgerlijk Wetboek en tot wijziging van artikel 745sexies van hetzelfde Wetboek teneinde de regels vast te leggen voor de waardering van het vruchtgebruik in geval van omzetting van het vruchtgebruik van de langstlevende echtgenoot en van de langstlevende wettelijk samenwonende 13/11/2013
S. 5-2445 Wetsontwerp houdende de vaststelling van de afstamming van de meemoeder 21/1/2014
S. 5-2824 Wetsvoorstel tot wijziging van het Wetboek der successierechten van 31 maart 1936 teneinde oudheidkundige verenigingen vrij te stellen van een taks tot vergoeding der successierechten 2/4/2014

Legislatuur 2007-2010