Voorstellen van Louis Siquet (Legislatuur 2010-2014)

Enkel wetsvoorstellen die wet zijn geworden    

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003

18 resultaten

Nummer Titel Datum
S. 5-260 Wetsvoorstel strekkende om de openbare huisvestingsvennootschappen in staat te stellen de onroerende voorheffing te verrekenen 8/10/2010
S. 5-319 Wetsvoorstel tot inrichting van een basisdienstverlening inzake verzekeringen 13/10/2010
S. 5-321 Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek en het Gerechtelijk Wetboek, met het oog op de bescherming van de natuurlijke persoon die zich hoofdelijk borg stelt 13/10/2010
S. 5-325 Wetsvoorstel tot instelling van een maatschappelijk verantwoord pensioensparen met een solidaire dimensie 13/10/2010
S. 5-808 Wetsvoorstel ter bevordering van maatschappelijk verantwoorde investeringen 25/2/2011
S. 5-1026 Herziening van artikel 118, ß 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
S. 5-1027 Herziening van artikel 123, ß 2, van de Grondwet (Verklaring van de wetgevende macht, zie "Belgisch Staatsblad" nr. 135, Ed. 2 van 7 mei 2010) 12/5/2011
S. 5-1175 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen teneinde een databank van schadegevallen op te richten 19/7/2011
S. 5-1231 Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme met het oog op een betere bestrijding van ernstige of georganiseerde fiscale fraude 23/9/2011
S. 5-1251 Voorstel van resolutie om de ingebouwde veroudering van energiegerelateerde producten tegen te gaan 7/10/2011
S. 5-1348 Wetsvoorstel tot regeling van het beheer van de banken die door de staat geherfinancierd zijn 22/11/2011
S. 5-1456 Voorstel van resolutie om de diensten, de bevoegdheden en de medewerkers van de Federale Overheidsdienst FinanciŽn in het kader van de Coperfin-hervorming op het grondgebied van de Duitstalige Gemeenschap te houden 27/1/2012
S. 5-1519 Wetsvoorstel tot invoering van een regeling die beursgerelateerde ontslagen moet ontmoedigen 6/3/2012
S. 5-1664 Wetsvoorstel tot hervorming van de belasting van de meerwaarden gerealiseerd in het kader van de aandelenoptieplannen 12/6/2012
S. 5-1711 Voorstel van resolutie met het oog op de bescherming van de rechten van gepensioneerde grensarbeiders die een Duits rustpensioen ontvangen 12/7/2012
S. 5-1873 Wetsontwerp tot aanvulling van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiŽle stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme, met het oog op de uitbreiding van de controlebevoegdheid van de Cel FinanciŽle Informatieverwerking wat betreft het extremisme 4/12/2012
S. 5-2088 Wetsontwerp tot wijziging van artikel 12 van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde teneinde giften van goederen uit overtollige voorraden die in primaire levensbehoeften voorzien aan erkende liefdadigheids- humanitaire of filantropische organisaties fiscaal aan te moedigen 15/5/2013
S. 5-2305 Voorstel van resolutie betreffende vormen van discriminatie inzake krediet in het algemeen en hypothecair krediet in het bijzonder, waar personen met een verhoogd gezondheidsrisico het slachtoffer van zijn 23/10/2013

Legislatuur 2007-2010
Legislatuur 2003-2007
Legislatuur 1999-2003