5-711/5

5-711/5

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

16 APRIL 2013


Wetsontwerp tot wijziging van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel


VERSLAG

NAMENS DE COMMISSIE VOOR DE BINNENLANDSE ZAKEN EN VOOR DE ADMINISTRATIEVE AANGELEGENHEDEN UITGEBRACHT DOOR

DE HEER DEPREZ


I. INTRODUCTION

Het voorliggende wetsontwerp, dat onder de optioneel bicamerale procedure valt, komt voort uit een wetsvoorstel dat op 26 januari 2011 door de heren D. Claes et J. Durnez in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 5-711/1).

De Senaat heeft deze tekst op 17 januari 2013 aangenomen en overgezonden aan de Kamer van volksvertegenwoordigers.

Op 22 maart 2013 heeft de Kamer van volksvertegenwoordigers het wetsontwerp, na amendering, overgezonden aan de Senaat (stuk Kamer, nr. 53-2607/6).

Overeenkomstig artikel 64.1 van het Reglement van de Senaat is het wetsontwerp bij de commissie slechts aanhangig voor de bepalingen die door de Kamer werden geamendeerd of toegevoegd en die nieuw zijn in vergelijking met het aanvankelijk door de Senaat aangenomen wetsontwerp, en voor andere bepalingen, alleen om de redactie te verbeteren of de tekst in overeenstemming te brengen met het geheel en zonder nieuwe inhoudelijke wijzigingen aan te brengen.

De commissie voor de Binnenlandse Zaken heeft dit wetsontwerp besproken tijdens haar vergadering van 16 april 2013, in aanwezigheid van de minister van Justitie.

II. BESPREKING

Het wetsontwerp geeft geen aanleiding tot opmerkingen.

III. STEMMINGEN

De commissie keurt de tekst, zoals teruggezonden door de Kamer van volksvertegenwoordigers, goed met eenparigheid van stemmen van de 9 aanwezige leden.

Met dezelfde eenparigheid werd vertrouwen geschonken aan de rapporteur voor het uitbrengen van een mondeling verslag in plenaire vergadering.

De rapporteur, De voorzitter,
Gérard DEPREZ. Philippe MOUREAUX.

De door de commissie aangenomen tekst is dezelfde als de tekst van het door de Kamer van volksvertegenwoordigers teruggezonden ontwerp (zie stuk Kamer, nr. 53-2607/6 — 2012/2013).