5-1068/2

5-1068/2

Belgische Senaat

ZITTING 2012-2013

21 NOVEMBER 2012


Voorstel van resolutie betreffende de bescherming van het woud in de Democratische Republiek Congo


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 1 vervangen als volgt :

« Samen te werken met de Congolese regering om de Congolese primaire wouden te vrijwaren en te beschermen en erop toe te zien dat het Congolese Code forestier en de door de Democratische Republiek Congo aangegane internationale verbintenissen inzake de bescherming van de biodiversiteit en de wouden worden nageleefd; ».

Verantwoording

De Congolese regering is verantwoordelijk voor wat er op haar grondgebied gebeurt en die term is duidelijker dan « de nationale en lokale Congolese overheden ».

Nr. 2 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 3 aanvullen als volgt :

« waarbij een duurzame ontwikkeling van de DRC wordt gewaarborgd die rekening houdt met de behoeften van de bevolking en aandacht heeft voor het milieu ».

Verantwoording

Men moet aantonen dat de bescherming van de wouden de ontwikkeling van de lokale bevolking niet in de weg staat.

Nr. 3 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, in punt 6, de woorden « In het Indicatief Samenwerkingsprogramma » vervangen door de woorden « Te overwegen om in het Indicatief Samenwerkingsprogramma ».

Verantwoording

Over het Indicatief Samenwerkingsprogramma wordt samen met de Congolese regering beslist. Het is belangrijk om de Belgische regering aan te moedigen een hoofdstuk over de wouden in het ISP op te nemen, maar daarover moet met het partnerland worden overlegd.

Nr. 4 VAN MEVROUW MATZ

In het dispositief, punt 8 schrappen.

Verantwoording

Een actualisering. Het wetsontwerp betreffende de Belgische ontwikkelingssamenwerking heeft als transversaal thema « de bescherming van het leefmilieu en van de natuurlijke hulpbronnen, met inbegrip van (...) ontbossing ».

Vanessa MATZ.

Nr. 5 VAN MEVROUW ZRIHEN

In de considerans, een punt Bbis (nieuw) invoegen, luidende :

« Bbis. erop wijzend dat het begrip « free, prior and informed consent », opgenomen in Verdrag C169 van de IAO betreffende inlandse en autochtone volkeren, betekent dat autochtone volkeren die te maken krijgen met projecten en programma's, deelnemen aan de besluitvorming door goed geļnformeerd hun vrije en voorafgaande instemming te verlenen (« FPIC ») in alle uitvoeringsfases van programma's voor ontwikkeling en beheer van natuurlijke hulpbronnen; ».

Nr. 6 VAN MEVROUW ZRIHEN

In het dispositief, een punt 1bis (nieuw) invoegen, luidende :

« 1bis. om de regering van de DRC op te roepen om het begrip « free, prior and informed consent » van autochtone volkeren, opgenomen in Verdrag C169 van de IAO, zo goed mogelijk toe te passen en haar daarbij te steunen; »

Olga ZRIHEN.