5-550/10

5-550/10

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

12 JULI 2012


Wetsvoorstel tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek met betrekking tot het onbetamelijk gedrag van een begunstigde en teneinde plaatsvervulling van de verwerpende erfgenaam toe te laten


AMENDEMENTEN ingediend na de goedkeuring van het verslag


Nr. 45 VAN MEVROUW TAELMAN EN DE HEER TORFS

Art. 20/1 (nieuw)

Een artikel 20/1 invoegen, luidende :

« Art. 20/1. In de Franse tekst van artikel 749 van hetzelfde Wetboek worden de woorden « ou à leurs représentants » vervangen door de woorden « où à ceux qui se substituent à eux. » »

Verantwoording

Ook in artikel 749 moet er voortaan sprake zijn van « substitution » in plaats van « représentation ».

Nr. 46 VAN MEVROUW TAELMAN EN DE HEER TORFS

Art. 33

In het voorgestelde tweede lid van artikel 1046 de woorden « wegens ondankbaarheid » invoegen tussen het woord « herroeping » en de woorden « enkel vorderen ».

Verantwoording

Ter verduidelijking dat de korte termijnen en voorwaarden voor de vordering tot herroeping die in dit tweede lid zijn vermeld enkel gelden voor de vordering tot herroeping wegens ondankbaarheid.

Nr. 47 VAN MEVROUW TAELMAN EN DE HEER TORFS

Art. 16

Dit artikel vervangen door wat volgt :

« Art. 16. In artikel 741 van hetzelfde Wetboek de volgende wijzigingen aanbrengen :

1º in het eerste lid van de Franse tekst, het woord « représentation » vervangen door het woord « substitution »;

2º het artikel wordt aangevuld met een tweede lid, luidende : « Plaatsvervulling heeft evenmin plaats ten voordele van de afstammelingen van de echtgenoot of van de wettelijk samenwonende. »  »

Martine TAELMAN.
Rik TORFS.