5-1431/3

5-1431/3

Belgische Senaat

ZITTING 2011-2012

28 FEBRUARI 2012


Voorstel van resolutie over een duurzame oplossing voor Kamp Ashraf


AMENDEMENTEN


Nr. 2 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt Abis (nieuw) invoegen luidende :

« Abis. gelet op de resolutie van het Europees Parlement van 24 april 2009 die de juridische status van « beschermde personen » van de bewoners van kamp Ashraf overeenkomstig het Vierde Verdrag van Genève benadrukt en die stelt dat de bewoners niet gedwongen verplaatst dienen te worden; »

Nr. 3 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, het punt G aanvullen met wat volgt :

« en verwijzend naar de weigering van de Iraakse regering om een visum te verlenen aan Jean De Ruyt om naar Irak te reizen, die vervolgens zijn post verliet in januari 2012; »

Nr. 4 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt Ebis (nieuw) invoegen luidende :

« Ebis. gezien het feit dat de inwoners van kamp Ashraf het plan van het Europees Parlement voor hervestiging in derde landen, hebben aanvaard en dat de UNHCR de inwoners formeel heeft erkend als « asielzoekers; ».

Nr. 5 VAN DE HEER ANCIAUX

In de considerans, een punt H (nieuw) invoegen luidende :

« H. verwijzend naar de verklaring van de Raad van Europa, aangenomen op 25 januari 2012, die de Iraakse autoriteiten oproept om Camp Liberty niet in een gevangenis te veranderen; en gezien het feit dat 397 inwoners van Ashraf, als een gebaar van goede wil ter preventie van nieuwe spanningen en geweld, op 18 februari 2012, het voorstel van de VN hebben aanvaard voor verplaatsing naar kamp Liberty in de buurt van Baghad; ».

Nr. 6 VAN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 4 (nieuw) toevoegen luidende :

« 4. er bij de Iraakse regering op aan te dringen om het internationaal recht toe te passen bij de eventuele relocatie van de bewoners naar Camp Liberty en erop toe te zien dat Camp Liberty niet als een gevangenis wordt opgevat en dat vrijheid van beweging zal worden gerespecteerd, zoals dat is vereist door de UNHCR; ».

Nr. 7 VAN DE HEER ANCIAUX

In het dispositief, een punt 5 (nieuw) toevoegen luidende :

« 5. er bij de Iraakse regering op aan te dringen dat alle bewoners van Kamp Ashraf, zonder uitzondering, de mogelijkheid genieten om asiel aan te vragen in een derde land en ook in de mogelijkheid verkeren om naar dat land te vertrekken. ».

Verantwoording

De Iraakse regering heeft een aanhoudingsbevel uitgeschreven voor 120 bewoners van Kamp Ashraf. Dit zal uitgevoerd worden van zodra deze bewoners Kamp Ashraf verlaten.

Bert ANCIAUX.