5-1207/1

5-1207/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

7 SEPTEMBER 2011


Wetsvoorstel met het oog op het instellen van een verplichting om bij de verkoop van motorfietsen informatie te verstrekken aan de consument over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot

(Ingediend door mevrouw Vanessa Matz)


TOELICHTING


Om de menselijke ontwikkeling, het leven en de biodiversiteit op onze planeet te beschermen, is het onontbeerlijk dat de klimaatopwarming wordt beperkt tot een wereldwijde gemiddelde temperatuurstijging van minder dan 2º Celsius. Om die doelstelling te bereiken, is het meer dan ooit nodig de uitstoot van koolstofdioxide te bestrijden omdat die bijdraagt tot de klimaatopwarming.

Een motorfiets verbruikt brandstof en stoot dus koolstofdioxide en andere vervuilende stoffen uit. Die vervuilende uitstoot is schadelijk voor het milieu en voor onze gezondheid.

Het Franse « Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie » (ADEME) meet sinds 2000 de uitstoot van vervuilende stoffen en van broeikasgassen door tweewielige motorvoertuigen. Uit die metingen is gebleken dat de EURO 3-reglementering heeft geleid tot een aanzienlijke verlaging van de uitstoot van vervuilende stoffen door de tweewielers bij reëel gebruik, maar dat de tweewielers wel nog steeds meer vervuilen dan de recentste auto's (1) .

Het is dus van belang dat iedere burger die een motorfiets wenst te kopen op de hoogte is van de CO2-uitstoot van dat voertuig.

Momenteel bestaat voor de motorfietsen geen maatregel die vergelijkbaar is met die welke voor de auto's werden genomen.

Het koninklijk besluit van 5 september 2001 betreffende de beschikbaarheid van consumenteninformatie over het brandstofverbruik en de CO2- uitstoot bij het op de markt brengen van nieuwe personenauto's bevat immers maatregelen voor dat soort van voertuigen, maar voor de motorfietsen bestaat niets vergelijkbaars. Er is dus geen enkele verplichting om bij de verkoop van tweewielige motorvoertuigen informatie te verstrekken over het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot.

Dit wetsvoorstel beoogt dus die leemte in de wetgeving aan te vullen. Het voorziet dan ook in de verplichting bij de verkoop van motorfietsen de consumenten in te lichten over het brandstofverbruik en de uitstoot van koolstofdioxide.

Vanessa MATZ.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

De reclamemiddelen die gewijd zijn aan de motorfietsen zoals die worden omschreven in artikel 2 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg moeten de gegevens betreffende het brandstofverbruik en de CO2-uitstoot van die motorfietsen vermelden.

Art. 3

De in artikel 2 aangegeven verplichting heeft betrekking op de reclamemiddelen die aanwezig zijn binnen en buiten de verkooppunten. Ze betreft de boodschappen die worden verspreid door aanplakking, via elektronische drager, in de pers, door de televisie- en radiodiensten, in de bioscopen, in de reclamebriefwisseling voor particulieren en op de aan het publiek uitgedeelde reclamedrukwerken. Die verplichting heeft geen betrekking op de financiële en wervingsreclame.

De Koning bepaalt de wijze waarop wordt voldaan aan de verplichting om informatie te verstrekken.

Art. 4

Zij die artikel 2 van deze wet overtreden, worden gestraft met een administratieve geldboete van 250 tot 2 500 euro.

Art. 5

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de zesde maand na die waarin hij in het Belgisch Staatsblad is bekendgemaakt.

28 oktober 2010.

Vanessa MATZ.

(1) www.ademe.fr.