5-310/3

5-310/3

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

28 JUNI 2011


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 107 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst, wat de aanwijzing betreft van een begunstigde in een levensverzekeringsovereenkomst


AMENDEMENTEN


Nr. 5 VAN DE HEER SWENNEN

Art. 3

Het wetsvoorstel aanvullen met een artikel 3, luidende :

« Art. 3. De bepalingen van deze wet zijn van toepassing op de levensverzekeringscontracten afgesloten vanaf de inwerkingtreding van de wet.

Gedurende een termijn van één jaar vanaf de inwerkingtreding van deze wet, kan, met betrekking tot de lopende levensverzekeringscontracten afgesloten vóór de inwerkingtreding van deze wet, de verzekeringnemer op initiatief van de verzekeraar, door middel van een bijvoegsel bij de polis, getekend door de verzekeringnemer en de verzekeraar, uitdrukkelijk verklaren dat hij afziet van de toepassing van artikel 110/1.

Indien een dergelijke verklaring niet wordt afgelegd, zijn de lopende levensverzekeringscontracten afgesloten vóór de inwerkingtreding van de wet, bij het verstrijken van die termijn, onderworpen aan de bepalingen van deze wet ».

Nr. 6 VAN DE HEER SWENNEN

(Subamendement op amendement nr. 5)

Art. 3

De woorden « één jaar » vervangen door de woorden « twee jaar ».

Guy SWENNEN.