5-531/1

5-531/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

29 NOVEMBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen

(Ingediend door mevrouw Vanessa Matz)


TOELICHTING


Momenteel is een conformiteitsattest voor de binneninstallatie van gasdistributie dat beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen van het Bureau voor normalisatie (NBN) alleen vereist bij de installatie of de gedeeltelijk nieuwe installatie in een op aardgas aangesloten woning. Zo kan worden vastgesteld dat geen latere controle van de binneninstallatie plaatsvindt, behalve in gevallen waarin de gasdistributienetbeheerder een beschadiging constateert.

Een nacontrole blijkt nochtans noodzakelijk om incidenten te voorkomen en, aansluitend, de veiligheid van de bewoners te waarborgen. In dat opzicht zij opgemerkt dat voor de flexibele leidingen, een essentieel onderdeel van een gasdistributiebinneninstallatie, een garantie van tien jaar geldt. Het lijkt dan ook noodzakelijk een tienjaarlijkse controle van de gasdistributie- binneninstallaties in te stellen.

Aangezien voorts bij de verkoop van gebouwen de elektrische installaties worden gecontroleerd, is het ook noodzakelijk een dergelijke controle in te stellen voor de binneninstallaties van gasdistributie.

Vanessa MATZ.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In het koninklijk besluit van 28 juni 1971 betreffende de te nemen veiligheidsmaatregelen bij de oprichting en bij de exploitatie van installaties voor gasdistributie door middel van leidingen, wordt artikel 48, waarvan de huidige tekst paragraaf 1 zal vormen, aangevuld met de paragrafen 2 en 3, luidende :

« § 2. Om de tien jaar te rekenen van de opening van de meter, eist de gasverdeler een attest waaruit blijkt dat de installatie beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen NBN.

§ 3. Bij de verkoop van een wooneenheid moet voor de binneninstallatie daarvan een attest worden opgemaakt waaruit blijkt dat ze beantwoordt aan de voorschriften van de overeenkomende van kracht zijnde normen NBN. Een exemplaar van dat attest wordt aan de verdeler bezorgd. »

Art. 3

De Koning is gemachtigd de bepalingen van deze wet te wijzigen.

26 oktober 2010.

Vanessa MATZ.