5-583/1

5-583/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

8 DECEMBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie teneinde overmatige schuldenlast als gevolg van schulden door gsm-gebruik te bestrijden

(Ingediend door mevrouw Vanessa Matz)


TOELICHTING


Dit voorstel is een aanpassing van wetsvoorstel nr. 4-1210/1 - 2008/2009.

In 2009 waren bij de Centrale voor Kredieten aan Particulieren 356 611 personen en 511 628 falende contracten geregistreerd.

Bovendien worden de meeste contracten van consumentenkredieten aangegaan onder de vorm van kredietopening (47 % van de gevallen). Meer dan één gezin op twee maakt gebruik van minstens één kredietopening; 81 % van de gezinnen heeft één, twee of drie kredietopeningen en 19 % meer dan drie.

Niet alleen is er een verband tussen contracten van consumentenkredieten en schuldenlast, feit is ook dat in 39 % van de dossiers die door de diensten voor schuldbemiddeling worden behandeld schulden door telefoongebruik opduiken, voor een gemiddeld bedrag van 746 euro (1) .

Schulden in verband met het gebruik van de telefoon en meer in het bijzonder van een gsm zijn aldus een niet onaanzienlijke factor die een gezin in de spiraal van de overmatige schuldenlast kan doen terechtkomen.

Voorts is uit een onderzoek van het « Onderzoeks- en Informatiecentrum van de Verbruikersorganisaties (OIVO) (2) gebleken dat twee op de drie jongeren gebruik maken van een gsm, meestal met een door de ouders voorafbetaalde oplaadkaart. Jongeren gebruiken de gsm voornamelijk om sms-berichten te versturen en in bijkomende orde om telefoonoproepen te beantwoorden.

Om te voorkomen dat mensen in de spiraal van de overmatige schuldenlast terechtkomen als gevolg van een onbezonnen gsm-gebruik en dat de procedures van schuldbemiddeling hoofdzakelijk betrekking hebben op de telefoonrekeningen, dient men niet alleen informatiecampagnes ten behoeve van de gezinnen en meer bepaald van de ouders (3) te promoten, maar moeten tevens maatregelen worden genomen om de gebruikers te beschermen.

Dit wetsvoorstel strekt ertoe de overmatige schuldenlast tegen te gaan door de operatoren die mobiele telefoondiensten aanbieden op te leggen de dienstverlening waartoe zij zich contractueel hebben verbonden te onderbreken indien de gebruiker zich in de loop van de twaalf maanden die aan de verjaardag van de afsluiting van het abonnement voorafgaan geheel of ten dele onttrokken heeft aan de betaling van twee al dan niet opeenvolgende termijnen.

In het voorstel wordt ook rekening gehouden met tijdelijke en eenmalige omstandigheden die maken dat de abonnee onmogelijk kan betalen. In dergelijk geval dient de abonnee de operator in een aangetekend schrijven mee te delen dat hij zijn abonnement voortzet ondanks de tijdelijke betalingsproblemen en dient de operator hem te verzoeken zijn toestand snel in orde te maken.

Vanessa MATZ.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 110 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, gewijzigd bij de wetten van 27 december 2005 en 18 mei 2009, wordt met een paragraaf 5 aangevuld, luidende :

« § 5. De operatoren maken in hun algemene voorwaarden en op de eerste bladzijde van de betalingsherinnering de maatregelen bekend die worden genomen bij wanbetaling alsook de eruit voortvloeiende onderbreking van de dienstverlening.

De operatoren zijn ertoe verplicht de dienstverlening te onderbreken indien de abonnee zich in de loop van de twaalf maanden die aan de verjaardag van de afsluiting van het abonnement voorafgaan, geheel of ten dele ontrokken heeft aan de betaling van twee al dan niet opeenvolgende termijnen.

Maximaal eenmaal om de twaalf maanden en binnen de twee maanden vanaf de vervaldag van de laatste onbetaalde factuur, kan de abonnee bij een aangetekend schrijven aan de operator meedelen dat hij zijn abonnement voortzet. In dat geval kan de operator het abonnement slechts schorsen wanneer de abonnee de bedragen van twee opeenvolgende vervaldagen niet betaald. »

Art. 3

Deze wet treedt in werking de eerste dag van de zesde maand die volgt op de bekendmaking ervan in het Belgisch Staatsblad.

12 oktober 2010.

Vanessa MATZ.

(1) « Dettes de soins de santé pour 1 000 euros », La Dernière Heure, 6 april 2004.

(2) « Jongeren en informatietechnologie », De wakkere consument, 19 november 2003, nr. 146.

(3) Parlementaire Handelingen, Senaat, Gewone zitting 2003-2004, vraag om uitleg nr. 3-241 (C. Nyssens).