5-535/1

5-535/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

25 NOVEMBER 2010


Wetsvoorstel tot afschaffing van het onderscheid in klassen van bromfietsen en tot invoering van een rijbewijs voor het besturen van een bromfiets

(Ingediend door mevrouw Vanessa Matz)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 3 maart 2009 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-1195/1 - 2008/2009).

Het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg preciseert het onderscheid tussen de bromfietsen van klasse A en die van klasse B.

Bromfiets klasse A (beter bekend onder de naam motorfiets) :

— maximumsnelheid beperkt tot 25 km/u;

— geen rijbewijs nodig;

— geel kenteken achteraan;

— verplicht dragen van een valhelm;

— leeftijd : zestien jaar of achttien jaar met passagier.

Bromfiets klasse B :

— maximumsnelheid beperkt tot 45 km/u;

— rijbewijs categorie A3 (indien geboortedatum na 14 februari 1961);

— verplicht dragen van een valhelm;

— leeftijd : zestien jaar of achttien jaar met passagier.

Dat betekent dat een jongere vanaf zestien jaar met een bromfiets klasse A mag rijden, zonder voorafgaande kennis van het verkeersreglement en zonder een reel beeld te hebben van de risico's die hij loopt.

Er dient ook te worden opgemerkt dat, al is de snelheid van de bromfietsen klasse A wettelijk beperkt tot 25 km/u, dit in werkelijkheid niet echt het geval is en dat de grote meerderheid van de gebruikers van die vervoermiddelen dikwijls de motor laten opdrijven zodat de bromfietsen snelheden kunnen halen van meer dan 80 km/u.

Dit sleutelen aan bromfietsen om ze hogere snelheden te laten bereiken dan de oorspronkelijk geplande, is thans een ware plaag geworden.

Die technische wijzigingen verhogen de risico's van het rijden met een bromfiets. We moeten er dan ook voor zorgen dat daar niet nog andere risico's bijkomen, zoals het niet kennen van de verkeersregels.

Het is dan ook zeer belangrijk de bromfietsers de mogelijkheid te geven om een rij-examen af te leggen vooraleer ze zich op de openbare weg begeven. Dat examen zou, met andere woorden, de jongeren helpen zich veiliger te gedragen in het verkeer.

Naast het rijbewijs bestaan er tussen de klassen van bromfietsen verschillen met betrekking tot de verkeersregels, waarvan de bestuurders de nuances niet altijd gemakkelijk begrijpen, zoals het volgende voorbeeld :

— met een bromfiets klasse A moet men verplicht het fietspad volgen;

— met een bromfiets klasse B mag men ofwel het fietspad ofwel de rijbaan volgen, afhankelijk van de toelatings- en uitzonderingsborden.

De indiener meent dat in deze omstandigheden het onderscheid klasse A/klasse B bij de bestuurders twijfel kan zaaien over wat ze al dan niet mogen doen.

Door de afschaffing van klasse A moet verplicht een theoretisch en praktisch examen worden afgelegd om een rijbewijs A3 te behalen, zoals dat ook al het geval is om een bromfiets klasse B te mogen besturen.

Vanessa MATZ.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet

Art. 2

Het eerste lid van artikel 2.17 van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg, vervangen door het koninklijk besluit van 16 juli 1997 en gewijzigd bij het koninklijk besluit van 4 april 2003, wordt vervangen als volgt :

  Bromfiets  :

1 elk twee- of driewielig voertuig uitgerust met een motor met inwendige verbranding waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt, of met een elektrische motor en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 25 km per uur;

2 elk vierwielig voertuig uitgerust met een motor waarvan de cilinderinhoud ten hoogste 50 cm3 bedraagt voor de motoren met elektrische ontsteking of, voor andere typen van motoren, met een netto-maximumvermogen van ten hoogste 4 kW en dat naar bouw en motorvermogen, op een horizontale weg, niet sneller kan rijden dan 45 km per uur. 

Art. 3

Artikel 4, 10, van het koninklijk besluit van 23 maart 1998 betreffende het rijbewijs wordt opgeheven.

Art. 4

Deze wet treedt in werking op de eerste dag van de vierde maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

19 oktober 2010.

Vanessa MATZ.