5-507/1

5-507/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

27 OKTOBER 2010


Wetsvoorstel tot wijziging van artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie, teneinde een gestandaardiseerde informatiefiche betreffende de bekendmaking van de tarieven voor mobiele telefonie in te voeren

(Ingediend door mevrouw Vanessa Matz)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 19 november 2009 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-1509/1 - 2009/2010).

De gsm is vandaag de dag niet meer weg te denken uit onze communicatiemiddelen. In België zijn er zelfs meer gsm-klanten dan inwoners.

Aangezien de vraag naar die vorm van telefonie erg groot is, neemt het aanbod toe en wordt het gevarieerder. Ook al blijft het aantal operatoren beperkt, er worden talrijke en uiteenlopende tariefformules aangeboden, gaande van voorafbetaalde kaarten tot een ruime keuze aan abonnementen.

Door dat gevarieerde aanbod is de markt van de mobiele telefonie complex en weinig transparant voor de consument. Het is voor hem niet altijd eenvoudig om een keuze te maken en perfect te weten wat de verschillende beschikbare aanbiedingen op de markt inhouden.

Elke consument moet nochtans exact kunnen weten wat zijn abonnement aanbiedt op het vlak van nationale of internationale gesprekken, oproepen tijdens de piek- en daluren of sms. En zoals Test-Aankoop benadrukte, moet de consument vooral het aanbod kunnen vergelijken en kiezen welk aanbod het best op zijn behoeften is afgestemd.

Dit wetsvoorstel strekt er uiteraard niet toe het aanbod eenvormig te maken. Het wil enkel de consument de mogelijkheid geven een duidelijke keuze te maken. De regelgeving inzake mobiele telefonie vormt een belangrijke uitdaging en wij moeten onze medeburgers beschermen tegen alle mogelijke misbruiken waarvan zij het slachtoffer kunnen worden. Doordat de markt van de mobiele telefonie niet transparant genoeg is, wordt verdere concurrentie bemoeilijkt en krijgt de consument niet de beste tarieven.

De wet bepaalt echter het volgende : « De operatoren publiceren voor de consumenten vergelijkbare, geschikte en bijgewerkte informatie inzake de toegang tot hun netwerken en hun diensten alsook inzake het gebruik van die netwerken en die diensten. ». Verder bevordert het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) « het verstrekken van informatie om consumenten in staat te stellen een onafhankelijk oordeel te kunnen vormen over de kosten van een alternatief gebruikspatroon (1) . »

Om die opdracht te vervullen, stelt het BIPT een internetsite ter beschikking waarop de consument de verschillende aanbiedingen kan vergelijken en het voor hem meest voordelige aanbod kan evalueren.

Een nieuwe internetsite www.bestetarief.be werd bovendien online gezet op 3 april 2009 om de tarieven te kunnen vergelijken voor de vaste lijn, mobiele telefonie of internet. Zo kan de consument 266 aanbiedingen vergelijken die in ons land beschikbaar zijn en kiezen wat voor hem het beste is.

Desondanks is er nog niet echt sprake van transparantie op de markt voor mobiele telefonie. De consumentenorganisatie Test-Aankoop stelde vast dat consumenten bijna 910 miljoen euro te veel betalen omdat zij een overeenkomst voor mobiele telefonie sluiten die niet op hun behoeften is afgestemd.

De indieners van dit wetsvoorstel willen die transparantie dus vergroten door de informatie voor de consument toegankelijker te maken. Daartoe willen zij het Franse voorbeeld volgen waarbij de verschillende operatoren een « gestandaardiseerde informatiefiche » ter beschikking stellen van de consument.

In Frankrijk werd die fiche uitgewerkt door de Conseil national de la consommation (2) , na een rondetafel met de consumentenverenigingen en leveranciers van elektronische diensten en communicatie.

Aan de hand van dit document wordt het aanbod op een duidelijke en beknopte manier samengevat en is een eenvoudige vergelijking mogelijk.

Het is immers in de vorm van een tabel opgesteld waarbij in de linkerkolom de rubrieken staan die voor elk aanbod identiek zijn en in de rechterkolom de details van het aanbod. De rubrieken staan steeds in dezelfde volgorde voor elk aanbod zodat men een eenvoudige vergelijking kan maken.

De fiche bevat dus alle noodzakelijke kenmerken van het aanbod of groepen aanbiedingen, zoals het maandelijks tarief (incl. btw), de minimale duur van de verbintenis of de belangrijkste technische kenmerken en eventueel noodzakelijke uitrusting.

Ze kan ook gemakkelijk worden geraadpleegd door de consument want de operatoren moeten haar ter beschikking stellen op de « homepage » van hun internetsite, in de verkooppunten en op vraag.

Naam van het aanbod of van de groep aanbiedingen : Handelsnaam of gebruikelijke naam of formulering van de tarievencatalogus van het aanbod of van de groep aanbiedingen. Vermelding van de aard van het aanbod of de groep aanbiedingen : keuze uit de volgende termen om de aard van het aanbod of van de groep aanbiedingen te kenschetsen : — Forfaits — Voorafbetaald — Geblokkeerde rekeningen
Aansluitingsvoorwaarden verwijst naar de informatie over wat er onder het aanbod of de diensten valt en voor wie ze toegankelijk zijn. Facultatief veld voor gsm/2G-aanbiedingen.
(maandelijks) promotietarief van het aanbod of de groep aanbiedingen Duur van de promotie Omschrijving van de promotie Het (maandelijks) tarief in euro (incl. btw) van het aanbod of de groep aanbiedingen wanneer er een promotietarief is, samen met de duur van de promotie, uitgedrukt in maanden, en de omschrijving van die promotie.
(maandelijks) tarief van het aanbod of de groep aanbiedingen Het (maandelijks) tarief in euro (incl. btw) van het aanbod of de groep aanbiedingen, zonder promotie.
Minimale duur van de verbintenis Minimale duur uitgedrukt in maanden die overeenkomt met de duur van de contractuele verbintenis.
Omschrijving van het aanbod of de groep aanbiedingen Omschrijving van de essentiële kenmerken van het aanbod of de groep aanbiedingen, meer bepaald het soort oproepen dat in het forfait is inbegrepen.
Afrekening van de inbegrepen gesprekken Omschrijving van de essentiële en /of specifieke voorwaarden voor de afrekening van de gesprekken die in het aanbod of de groep aanbiedingen zijn inbegrepen.
Inbegrepen opties Omschrijving van de opties die in het aanbod of de groep aanbiedingen zijn inbegrepen.
Voorwaarden voor opzegging door de klant Omschrijving van de voorwaarden voor opzegging, de eventuele kosten in euro (incl. btw) en de duur van de verplichte vooropzegging, met eventuele verwijzing naar de bepalingen in de algemene voorwaarden van het aanbod.
Technische kenmerken/uitrusting Vermelding van de netwerktechnologie : — GSM — GPRS — EDGE — UMTS met de eventuele vermelding dat men over een aangepaste terminal dient te beschikken.
Klantendienst Omschrijving van de tariefvoorwaarden (gratis, inbegrepen in het forfait of x euro per minuut) en het soort telefonische bijstand (in voorkomend geval technisch en commercieel), met vermelding van de openingstijden.

Bron : Avis du Conseil national de la consommation relatif à la mise à disposition des fiches d'information standardisées dans la communications électronique van 15 maart 2006.

Ten slotte strekt dit wetsvoorstel ertoe iedere operator van een mobiel netwerk ertoe te verplichten een gestandaardiseerde informatiefiche bekend te maken voor elke aanbieding. De exacte kenmerken en voorwaarden van die bekendmaking zullen door het BIPT worden vastgesteld aan de hand van het Franse voorbeeld.

ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING

Artikel 2

Onder « Instituut « wordt begrepen : het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie (BIPT) als bedoeld in artikel 13 van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector, zoals wordt gepreciseerd in artikel 2 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

Artikel 111 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie draagt het BIPT al op om de precieze inhoud van de te publiceren inlichtingen vast te leggen alsook de nadere regels voor hun publicatie. Daarom geeft dit artikel het Instituut de bijkomende opdracht na te gaan of er al dan niet een gestandaardiseerde informatiefiche moet worden opgesteld afhankelijk van het aanbod van de operatoren van mobiele netwerken.

Het zou ongepast zijn om een gestandaardiseerde informatiefiche op te leggen aan alle operatoren voor al hun aanbiedingen. In bepaalde gevallen zijn de aanbiedingen immers enkel bestemd voor een bepaalde groep rechtspersonen of natuurlijke personen en bereiken ze slechts een klein percentage van de klanten. Daarom zal die fiche niet van toepassing zijn op aanbiedingen waarvoor een groot aantal personen niet kiest. Het spreekt voor zich dat die beperking wordt ingevoerd om te voorkomen dat operatoren altijd een fiche moeten opstellen, maar ze mag de operatoren niet ontslaan van hun plicht om dat wel te doen voor de meeste aanbiedingen, klassiek of promotioneel. Dat begrip kan dus door het BIPT worden verduidelijkt op basis van wat er op de markt voor mobiele telefonie wordt waargenomen.

Het BIPT zal vaststellen welke kenmerken op de gestandaardiseerde informatiefiche moeten staan. Het bepaalt welke informatie de operatoren van de mobiele netwerken moeten verstrekken aan de hand van de rubrieken die op die fiche worden vermeld, namelijk :

— de naam van het aanbod of de groep aanbiedingen;

— het maandelijks tarief (incl. btw) van het aanbod of de groep aanbiedingen;

— de minimale duur van de verbintenis;

— de omschrijving van het aanbod of de groep aanbiedingen;

— de opties die in het aanbod zijn inbegrepen;

— de omschrijving van de voorwaarden voor opzegging door de klant;

— de belangrijkste technische kenmerken en eventueel noodzakelijke uitrusting;

— de omschrijving van de klantendienst en de tariefvoorwaarden.

Het mag ook bijkomende elementen toevoegen die de operatoren moeten verstrekken.

Ten slotte bepaalt het BIPT ook de typografie van de gestandaardiseerde informatiefiche.

Vanessa MATZ.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

In artikel 11 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie gewijzigd bij de wet van 25 november 2007, wordt een paragraaf 1/1 ingevoegd, luidende :

« § 1/1. De operatoren van mobiele netwerken maken een « gestandaardiseerde informatiefiche » bekend die overeenstemt met hun aanbod of de groep aanbiedingen voor mobiele telefonie. Het gaat om aanbiedingen die ze op de markt willen brengen en die op een significant marktaandeel zijn afgestemd. Het Instituut is belast met de evaluatie van dat significant marktaandeel.

Die fiche bevat onder andere de volgende informatie :

1º de naam van de operator van de mobiele netwerken;

2º de naam van het aanbod of de groep aanbiedingen;

3º het maandelijks tarief (incl. btw) van het aanbod of de groep aanbiedingen;

4º de minimale duur van de verbintenis, de omschrijving van het aanbod of de groep aanbiedingen;

5º de opties die in het aanbod zijn inbegrepen;

6º de omschrijving van de voorwaarden voor opzegging door de klant;

7º de belangrijkste technische kenmerken en eventuele noodzakelijke uitrusting;

8º de omschrijving van de klantendienst en de tariefvoorwaarden;

9º de datum van aanpassing.

Het Instituut is bevoegd om de lijst met de te vermelden informatie te verduidelijken en aan te vullen.

Die fiche moet door de operatoren van de mobiele netwerken ter beschikking worden gesteld van de consument :

1º op de internetsites van de operatoren via een rechtstreekse link op de eerste pagina van de voorstelling van het aanbod of de groep aanbiedingen;

2º in hun exclusieve verkooppunten waar iedere consument een exemplaar kan verkrijgen;

3º op vraag bij iedere operator van mobiele netwerken. »

12 oktober 2010.

Vanessa MATZ

(1) Artikel 111 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005, Belgisch Staatsblad van 20 juni 2005.

(2) « Avis du Conseil national de la consommation relatif à la mise à disposition des fiches d'information standardisées dans la communication électronique » van 15 maart 2006.