5-351/1

5-351/1

Belgische Senaat

ZITTING 2010-2011

15 OKTOBER 2010


Wetsvoorstel tot invoering in het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 van een carry-backbeschikking voor de land- en tuinbouwsector

(Ingediend door de heren Wouter Beke en Peter Van Rompuy)


TOELICHTING


Dit wetsvoorstel neemt de tekst over van een voorstel dat reeds op 3 oktober 2008 in de Senaat werd ingediend (stuk Senaat, nr. 4-942/1 - 2007/2008).

Economische sectoren die zeer conjunctuurgevoelig zijn, worden geconfronteerd met onzekerheid en instabiliteit van de inkomens, wat versterkt wordt door de huidige Belgische fiscale regelgeving. Dit is bijvoorbeeld sterk het geval in de landbouwsector, zoals blijkt uit een recente studie uitgevoerd in opdracht van het Vlaamse Gewest (1) .

Ter illustratie worden hierbij de prijsschommelingen van de gemiddelde prijzen van enkele teelten in de tuinbouwsector weergegeven van de afgelopen jaren.

Poireau/kg —  Prei/kg Prix —  Prijs Pourcentage + ou –  — Percentage + of - Poireau/botte —  Prei/pak Prix —  Prijs Pourcentage + ou –  — Percentage + of -
A 2000 0,293 A 2000 0,496
A 2001 0,659 124,84 % A 2001 0,848 71,08 %
A 2002 0,458 -30,44 % A 2002 0,679 -19,94 %
A 2003 0,578 26,10 % A 2003 0,813 19,72 %
A 2004 0,264 -54,33 % A 2004 0,489 -39,78 %
Fraises —  Aardbeien Prix —  Prijs Pourcentage + ou –  — Percentage + of - Salade de serre/pièce —  Serresla/stuk Prix —  Prijs Pourcentage + ou –  — Percentage + of -
A 2000 2,075 A 2000 0,309
A 2001 2,373 14,32 % A 2001 0,397 28,53 %
A 2002 2,484 4,69 % A 2002 0,314 -20,86 %
A 2003 2,908 17,07 % A 2003 0,362 15,34 %
A 2004 2,257 -22,38 % A 2004 0,263 -27,44 %
Tomates/kg —  Tomaten/kg Prix —  Prijs Pourcentage + ou –  — Percentage + of - Chicons/kg —  Witloof/kg Prix —  Prijs Pourcentage + ou –  — Percentage + of -
A 2000 0,868 A 2000 0,862
A 2001 0,704 -18,83 % A 2001 1,151 33,52 %
A 2002 0,842 19,58 % A 2002 1,049 -8,85 %
A 2003 0,910 8,02 % A 2003 0,822 -21,60 %
A 2004 0,581 -36,10 % A 2004 0,942 14,56 %

Volgens de thans geldende fiscale regelgeving kan een land- of tuinbouwer enkel zijn geleden verliezen aftrekken van toekomstige winsten. Dit systeem wordt een « carry-forward » genoemd. Wanneer de verliezen ook zouden kunnen worden afgetrokken van in het verleden behaalde winsten onder een vorm van een « carry-back », zouden land- en tuinbouwbedrijven betaalde belastingen in slechte tijden terugkrijgen. Het cyclisch karakter van hun fiscaal resultaat en dus van het betalen van belastingen zou door het dubbele systeem van een « carry-forward » en een « carry-back » kunnen getemperd worden wat de financiële stabiliteit van deze bedrijven ten goede komt.

Hogergenoemde studie vergelijkt de situatie in België en in Nederland.

In België voorzien de artikelen 78 en 206 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (WIB) in een systeem van verliesverrekening. De beroepsverliezen worden hierbij van de beroepsinkomsten van elk volgend belastbaar tijdperk afgetrokken (artikel 78 WIB 1992).

Hoewel in Nederland een gelijksoortig systeem van verliesverrekening bestaat, vertonen de in beide landen toegepaste stelsels belangrijke verschillen.

Zo is in België het verlies alleen verrekenbaar met winsten van de volgende jaren en dit zonder beperking in tijd.

In Nederland wordt het verlies verrekend met winsten uit het verleden (carry-back) beperkt tot 3 jaar en met toekomstige winsten (carry-forward) beperkt tot acht jaar. Voor ondernemingswinsten is er geen beperking wat betreft verrekening met toekomstige winsten.

Het Nederlandse stelsel van verliesverrekening biedt volgens voornoemde studie volgende belangrijke voordelen :

1º Verlichting van de progressie

Door de verliesverrekening zowel met winsten uit het verleden als met toekomstige winsten wordt de winst beter gespreid in de tijd. Uit de spreiding van deze winst volgt een verlichting van de toepassing van de progressieve tarieven. Dit voordeel geldt voornamelijk voor de personenbelasting maar minder voor de vennootschapsbelasting.

2º Rentevoordeel

Door een snellere verliesverrekening wordt de belastingdruk naar latere jaren verschoven, wat voor de belastingplichtige ook een rentevoordeel zal opleveren.

3º Budgettaire impact

Bij invoering van het carry-backstelsel samen met het stelsel van « carry-forward » zal de budgettaire impact eerder beperkt zijn.

Een verlies dat verrekend wordt met winsten uit het verleden kan uiteraard niet meer verrekend worden met winsten uit de toekomst.

Bij invoering van het stelsel van « carry-back » zal de budgettaire impact zich dan ook voornamelijk beperken tot de eerste jaren van de beperkte termijn van verrekening met winsten uit het verleden.

In voornoemde studie zijn een aantal cijfervoorbeelden opgenomen waaruit duidelijk blijkt welke mogelijke voordelen er verbonden zijn aan een introductie van het Nederlandse stelsel van verliesverrekening in het WIB voor bepaalde bedrijven in het algemeen en land- en tuinbouwbedrijven in het bijzonder.

Hierbij wordt voor de vermelde bedrijven schematisch het verschil gegeven aan belastingen in euro tussen het bestaande stelsel van enkel « carry-forward » en een stelsel van « carry-back » en « carry-forward ».

Voorbeeld 1 : Witloofbedrijf uit de Zand-leemstreek in West-Vlaanderen

Inkomstenjaar 1999 : 30 949 euro belastbaar inkomen
Inkomstenjaar 2000 : 3 408,32 euro verlies
Inkomstenjaar 2001 : 14 098,72 euro belastbaar inkomen
Inkomstenjaar 2002 : 26 590,00 euro belastbaar inkomen
Inkomstenjaar 2003 : 5 720,00 euro verlies

Aanslagjaar 2000 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 8 407,58 8 407,58
PB Boekhouding 8 407,58 6 720,12
Ven. B (+ PB op bezold) (1) 5 272,53 4 421,22
(1) Vennootschapbelasting + personenbelasting op bezoldiging.

Aanslagjaar 2001 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 0,00 0,00 euro
PB Boekhouding 0,00 0,00 euro
Ven. B (+ PB op bezold) 0,00 0,00 euro

Aanslagjaar 2002 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 747,56 747,56
PB Boekhouding 0,00 747,56
Ven. B (+PB op bezold) 1 321,41 2 172,72

Aanslagjaar 2003 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 5 650,14 5 650,14
PB Boekhouding 5 650,14 3 315,13
Ven. B (+PB op bezold) 3 529,65 2 100,94

Aanslagjaar 2004 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair -680,00 -680,00
PB Boekhouding -680,00 -680,00
Ven. B (+PB op bezold) -680,00 -680,00

Voorbeeld 2 : Preibedrijf uit de zand-leemstreek in West-Vlaanderen

Inkomstenjaar 1999 : 19 138,50 euro belastbaar inkomen
Inkomstenjaar 2000 : 4 883,38 euro verlies
Inkomstenjaar 2001 : 25 414,16 euro belastbaar inkomen
Inkomstenjaar 2002 : 24 446,00 euro belastbaar inkomen
Inkomstenjaar 2003 : 39 080,00 euro belastbaar inkomen

Aanslagjaar 2000 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 2 799,36 2 799,36
PB Boekhouding 2 799,36 1 164,65
Ven. B (+ PB op bezold) 2 382,23 1 162,48

Aanslagjaar 2001 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 0,00 0,00
PB Boekhouding 0,00 0,00
Ven. B (+ PB op bezold) 0,00 0,00

Aanslagjaar 2002 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 5 309,15 5 309,15
PB Boekhouding 3 155,74 5 309,15
Ven. B (+ PB op bezold) 2 555,39 3 775,14

Aanslagjaar 2003 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 4 670,98 4 670,98
PB Boekhouding 4 670,98 4 670,98
Ven. B (+ PB op bezold) 2 940,02 2 940,02

Aanslagjaar 2004 Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 11 119,98 11 119,98
PB Boekhouding 11 119,98 11 119,98
Ven. B (+ PB op bezold) 7 204,21 7 204,21

Totaal betaalde belasting aanslagjaren 2000-2004.

Bedrijf 1 (Witloof) Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 14 125,28 14 125,28
PB Boekhouding 13 377,72 10 102,81
Ven. B (+ PB op bezold) 9 443,59 8 014,88
Nog over te dragen verliez. bij boekh. en venn. 5 720 0

Bedrijf 2 (Prei) Carry-forward Carry-back + forward
PB Forfaitair 23 899,47 23 899,47
PB Boekhouding 21 746,06 22 264,76
Ven. B (+ PB op bezold) 15 081,85 15 081,85

In het tweede voorbeeld zal de belastingplichtige met boekhouding in de personenbelasting beter af zijn wanneer hij niet kiest voor de carry-back. Door zijn verliezen te verrekenen met latere winsten zal hij in dit geval globaal voordeel doen.

Toch kan het ook om liquiditeitsredenen beter zijn om aansluitend op een mindere periode het carry-backsysteem toe te passen. Om die reden is een keuzemogelijkheid in de personenbelasting aangewezen.

Met het wetsvoorstel worden de artikelen 78 en 206 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen gewijzigd om de gecumuleerde toepassing van de carry-back en carry-forward mogelijk te maken. Terwijl in het huidige artikel 78 van het WIB uitsluitend voorzien is in een « carry-forward », wordt met dit voorstel de belastingplichtige de mogelijkheid geboden de beroepsverliezen te verrekenen met de beroepsinkomsten van één van de drie voorafgaande belastbare tijdperken. In een gelijkaardige regeling wordt voorzien voor rechtspersonen, met dien verstande dat ze geen keuzemogelijkheid hebben.

Wouter BEKE.
Peter VAN ROMPUY.

WETSVOORSTEL


Artikel 1

De wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet.

Art. 2

Artikel 78 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt vervangen als volgt :

« Art. 78. — Beroepsverliezen worden achtereenvolgens verrekend met de beroepsinkomsten van elk volgend belastbaar tijdperk.

De belastingplichtige kan, vóór vermelde verrekening, kiezen om de beroepsverliezen te verrekenen met de beroepsinkomsten van één van de drie voorafgaande belastbare tijdperken. Deze keuze is onherroepelijk. »

Art. 3

In het opschrift van titel III, hoofdstuk II, afdeling 4, onderafdeling 4, van hetzelfde Wetboek vervalt het woord « Vorige ».

Art. 4

Artikel 206, paragraaf 1, van hetzelfde Wetboek, laatst gewijzigd bij de wet van 1& december 2008, wordt vervangen als volgt :

« § 1. Beroepsverliezen worden verrekend met de winst van de drie voorafgaande belastbare tijdperken en vervolgens met de winst van elk volgend belastbaar tijdperk. De verrekening vindt plaats in de volgorde waarin de beroepsverliezen zijn ontstaan en de beroepsinkomsten zijn genoten. »

Art. 5

Deze wet is van toepassing op de beroepsverliezen geleden vanaf het aanslagjaar tijdens welk deze wet wordt bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad.

20 juli 2010.

Wouter BEKE.
Peter VAN ROMPUY.

(1) Lucienne De Peuter, Fiscale faciliteiten voor conjunctuurgevoelige sectoren in de landbouw, 2005.