4-1492/2

4-1492/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

24 NOVEMBER 2009


Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw


VERSLAG

NAMENS HET ADVIESCOMITÉ VOOR GELIJKE KANSEN VOOR VROUWEN EN MANNEN UITGEBRACHT DOOR

MEVROUW VIENNE


I. INLEIDING

Het voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouwwerd ingediend op 12 november 2009.

Overeenkomstig artikel 24, § 1, van het reglement van de Senaat heeft de Commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen en voor de Landsverdediging besloten over het wetsvoorstel het advies van het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen te vragen.

Het Adviescomité heeft het voorstel van resolutie in kwestie besproken tijdens zijn vergadering van 24 november 2009 en heeft een advies uitgewerkt dat tijdens die vergaderingis aangenomen.

II. INLEIDENDE UITEENZETTING DOOR DE INDIENER VAN HET VOORSTEL

Dit voorstel van resolutie is ingediend uit bezorgdheid, aan de vooravond van de aanwijzing van de voorzitter van de Europese Raad en van de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. In de pers deden immers enkel namen van mannelijke kandidaten de ronde.

De bedoeling van het voorstel van resolutie is ervoor te zorgen dat minstens één van de vier belangrijkste ambten van de Europese Unie, namelijk het voorzitterschap van het Parlement, het voorzitterschap van de Commissie, het voorzitterschap van de Raad en het ambt van Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid, wordt toegekend aan een vrouw.

Er werd over heel Europa een reeks initiatieven gelanceerd, met name door een vrouwelijk commissielid dat online met een petitie is gestart. Het was bijgevolg een uitgelezen moment om een beter genderevenwicht te eisen binnen de leidinggevende functies in de Europese Unie, temeer omdat het Verdrag van Lissabon het beginsel van gelijkheid van vrouwen en mannen versterkt.

De verschillende initiatieven hebben zeker een rol gespeeld bij de benoeming op donderdag 19 november 2009 van mevrouw Catherine Ashton tot Hoge Vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid. Nu gaat al onze aandacht uit naar de samenstelling van de Europese Commissie, want zelfs de heer Barroso maakt zich zorgen over het feit dat de Commissie hoofdzakelijk uit mannen bestaat.

Bijgevolg wordt de staten gevraagd om erop toe te zien dat de Europese Commissie zo evenwichtig mogelijk is samengesteld en om eventueel systematisch twee kandidaten, van wie een vrouw, voor te stellen zodat de uiteindelijke samenstelling van de Commissie evenwichtig is.

III. BESPREKING

Mevrouw Lanjri vraagt of het niet raadzaam is het eerste punt van het dispositief aan te passen. Men kan bijvoorbeeld algemeen stellen dat dit betrekking heeft op de toekomst.

Mevrouw Vienne stemt ermee in dat de tekst zou moeten worden bijgewerkt op grond van dit nieuwe gegeven. De pariteit binnen de Europese Commissie blijft daarentegen een element dat moet worden bevorderd.

De heer Destexhe stelt voor om het eerste punt van het dispositief als volgt te wijzigen : « in de toekomst het gelijkheidsbeginsel binnen de viersymbolische functies van de Europese Unie te verdedigen ». Het tweede deel van de zin kan worden geschrapt.

Wat het tweede punt van het dispositief betreft, wil het systeem dat elk land een lijst van twee kandidaten indient. Indien de meeste staten mannen blijven voorstellen, zal het lang duren alvorens er een evenwicht binnen de Commissie is bereikt. Hoe kan men de wens formuleren om te komen tot een evenwichtig samengestelde Commissie ?

Mevrouw Tindemans merkt op dat het beter is het woord « vrouw » te vervangen door « een persoon van het andere geslacht ».

Mevrouw de Bethune stelt voor volgende zin toe te voegen aan het tweede punt van het dispositief : « De geschikte procedure daarvoor is elke lidstaat te vragen voor elke functie een dubbel mandaat voor te dragen, met een man en een vrouw. »

De heer Wille merkt op dat de leden zich nu mengen in de soevereiniteit van andere landen.

Mevrouw Vienne steltvoor punt twee van het dispositiefde volgende tekst voor : « de Europese Commissie te verzoeken de pariteit te bevorderen en de regels vast te stellen om tot die pariteit te komen, met name door de lidstaten te vragen een lijst voor te stellen van twee kandidaten van verschillend geslacht. »

Mevrouw Khattabimerkt op dat ook het opschrift van het voorstel van resolutie moet worden aangepast.

IV. ADVIES

Het Adviescomité voor gelijke kansen voor vrouwen en mannen steunt het voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een vrouw, ingediend door de heer Alain Destexhe c.s.

De leden van het Adviescomité stellen voor de volgende wijzigingen aan te brengen in het voorstel van resolutie :

1. de woorden « een vrouw » te vervangen door de woorden « een persoon van het andere geslacht ». Het opschrift moet dan ook worden gewijzigd : « Voorstel van resolutie teneinde het genderevenwicht binnen de Europese Commissie te bevorderen en ervoor te zorgen dat een van de vier symbolische functies van de Europese Unie wordt bekleed door een persoon van het andere geslacht »;

2. het eerste punt van het dispostief te vervangen als volgt : « in de toekomst het pariteitsbeginsel binnen de vier symbolische functies van de Europese Unie te verdedigen »;

3. het tweede punt van het dispostief te vervangen als volgt : « de Europese Commissie te verzoeken de pariteit te bevorderen en de regels vast te stellen om tot die pariteit te komen, met name door de lidstaten te vragen een lijst voor te stellen van twee kandidaten van verschillend geslacht. »

V. STEMMINGEN

Het advies is eenparig goedgekeurd door de 9 aanwezige leden.


Vertrouwen werd geschonken aan de rapporteur.

De rapporteur, De voorzitter,
Christiane VIENNE. Alain DESTEXHE.