4-1392/3

4-1392/3

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

9 NOVEMBER 2009


Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 14 VAN DE HEER CLAES

Art. 4

In § 1, na het eerste lid van dit artikel, een nieuw lid toevoegen, luidend als volgt :

« De uitzondering, opgenomen in het eerste lid, geldt tot 1 januari 2012. »

Verantwoording

Sinds de stemming in de Kamer van wetsontwerp nr. 52-1768, zijn er enkele belangrijke factoren die de wetgever aansporen om te evolueren naar een totaal rookverbod.

— Op 30 juni 2009 heeft de Europese Commissie de aanbevelingen voor rookvrije publieke plaatsen kenbaar gemaakt. Het voorstel houdt in dat alle openbare, gesloten plaatsen volledig rookvrij worden ten laatste vanaf 2012. België moet tegen dan zijn burgers volledige bescherming bieden tegen blootstelling aan tabaksrook in gesloten openbare ruimtes, op de werkvloer en in het openbaar vervoer.

België moeten tegen 2012 dus ook de laatste gesloten ruimten die voor het publiek toegankelijk zijn en die nog niet rookvrij zijn, namelijk de drankgelegenheden, ook rookvrij maken.

— Bovendien hebben we een aantal rechterlijke uitspraken die wijzen op de schending van het gelijkheidsbeginsel zolang er onderscheid gemaakt wordt tussen horeca- inrichtingen waar al dan niet mag gerookt worden als men zich baseert op het gezondheidscriterium.

Zo is er de uitspraak van het hof van beroep van Antwerpen « De Kleppende Klipper » en de uitspraak van de strafrechter van Tongeren die het huidige rookverbod (koninklijk besluit van 13 december 2005) onwettig noemen.

— Ten slotte stapelen de wetenschappelijke positieve resultaten van de uitbreiding van het rookverbod zich op.

Uit een vergelijkende studie van het aantal hartaanvallen in openbare gebouwen voor en na de invoering van het verbod in Schotland stelde men een daling vast met 17 %. Het aantal mensen dat na een hartaanval naar de spoedafdeling van een ziekenhuis werd gebracht, is spectaculair gedaald sinds Engeland de sigaret bande uit cafés, restaurants en publieke plaatsen. Dat blijkt duidelijk uit cijfers van een aantal ziekenhuizen in verschillende delen van het Verenigd Koninkrijk. Die geven namelijk aan dat het aantal patiënten dat met een infarct werd binnengebracht in sommige gevallen 41 % lager ligt dan toen er nog onbeperkt gerookt mocht worden. Het aantal levensbedreigende hartaanvallen in de onderzochte ziekenhuizen bleek in de eerste 9 maanden na het verbod met 1384 te zijn gedaald. Gemiddeld is er sprake van een daling met enkele tientallen procenten.

De indieners van het amendement willen daarom in dit wetsontwerp al een datum in de toekomst vastleggen waarop er een algemeen rookverbod van kracht zal zijn. De laatste uitzonderingen die nu nog werden toegestaan voor de drankgelegenheden en de kansspelinrichtingen klasse 1 vervallen dan.

Voor startende ondernemers is het meteen duidelijk wat de toekomstige situatie zal zijn en kunnen mogelijke investeringen tijdig worden voorbereid. Door nu reeds een duidelijke ingangsdatum te voorzien voor een algemene regeling (1 januari 2012) zullen meer horecazaken, zoals cafés, lichte maaltijden blijven serveren waardoor ze ook van de btw-verlaging kunnen genieten en sowieso rookvrij worden vanaf 1 januari 2010. Voor de exploitanten van drankgelegenheden is er voldoende tijd om zich voor te bereiden en aan te passen aan de nieuwe situatie.

Nr. 15 VAN DE HEER CLAES

Art. 5

In dit artikel een tweede lid toevoegen, luidend als volgt :

« De uitzondering, opgenomen in het eerste lid, geldt tot 1 januari 2012. »

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 14.

Nr. 16 VAN DE HEER CLAES

Art. 11

In § 2, 3º, van dit artikel, een tweede lid toevoegen, luidend als volgt :

« De uitzondering, opgenomen in het eerste lid, geldt tot 1 januari 2012. »

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 14.

Dirk CLAES.

Nr. 17 VAN DE HEER VANKRUNKELSVEN

Art. 4

In § 1 van dit artikel, na het eerste lid, een nieuw lid toevoegen, luidend als volgt :

« De in het eerste lid bedoelde uitzondering geldt tot 1 januari 2012. »

Verantwoording

Gelet op het feit dat de Europese Commissie op 30 juni 2009 een voorstel tot aanbeveling goedkeurde van de Raad waarin alle lidstaten worden opgeroepen om uiterlijk in 2012 wetgeving in te voeren om hun burgers te beschermen tegen blootstelling aan tabaksrook, dient ook de Belgische wetgeving te voorzien in een traject dat hiermee rekening houdt. Dit uitdoofscenario niet in de wet inschrijven, zou in strijd zijn met het rechtzekerheidsbeginsel. Het zou immers fout zijn om nu te laten uitschijnen dat de nieuwe maatregelen een lange-termijn-uitwerking zouden hebben.

Vandaar dat de indieners dit uitdoofscenario in de wet willen opnemen, met als uiterste datum een de datum die Europa aanbeveelt.

De argumenten om deze politiek streng door te voeren zijn bekend : het effect van een verbod op de volksgezondheid is overweldigend, dit was al bekend uit onderzoek maar een zeer recente publicatie die de gegevens bundelt van 11 studies dienaangaande toont aan dat het effect veel groter is dan tot nu toe werd aangenomen. Op jaarbasis daalt het aantal opnames voor een acuut hartinfarct met 26 %. Dit wordt verklaard door zowel effecten op de rokers als door de lagere blootstelling via het passief roken. Zelfs een lage concentratie van sigarettenrook kan de klontervorming versterken en zo een hartinfarct induceren. Deze gegevens staan in het septembernummer van het gerenommeerde Journal of the American College of Cardiology, (J Am Coll Cardiol, 2009; 54 :1249-1255 : Cardiovascular Effect of Bans on Smoking in Public Places). Professor Pedro Brugada stelde recent dat deze studie, toegepast op de Belgische situatie, betekent dat een volledige implementatie van het rookverbod op publieke plaatsen 12 000 minder doden door een hartinfarct betekent.

Vroeger werden gelijkaardige effecten vastgesteld in de verschillende landen waar een consequent rookverbod werd ingevoerd zoals in Schotland : het aantal ziekenhuisopnames voor acute coronaire aandoeningen is daar met 17 % gedaald na de invoering van de rookvrije wetgeving. (New England Journal of Medicine, 359 : 482-491, 31 July 2008). Een ander sterk argument is de vaststelling dat jongeren vaak beginnen te roken in cafés. Een wetgeving die cafés rookvrij maakt, ontmoedigt roken bij jongeren. Dit is trouwens de reden waarom roken in jeugdhuizen nu al verboden is.

Een derde beweegreden is de huidige discriminatie van het personeel in de horecasector : terwijl alle andere werknemers in ons land kunnen genieten van een rookvrije werkplaats, worden zijn blijvend blootgesteld aan sigarettenrook tijdens het werk. Deze discriminatie was de belangrijkste reden waarom er in Ierland reeds lang een rookverbod bestaat onder de druk van de vakbonden. Volgens de Europese Commissie stierven er in 2002 nog 7 200 mensen ten gevolge van passief roken op de werkplek in de Europese Unie. Roken in de horeca veroorzaakt ernstige gezondheidsproblemen bij het personeel.

Meer in het algemeen is dit voorstel bedoeld om het roken op publieke plaatsen volledig te verbieden zoals vastgelegd in de Kaderconventie van de Wereldgezondheidsorganisatie ter bestrijding van het tabaksgebruik dat op 1 november 2005 door ons land werd geratificeerd. Volgens de richtlijnen van artikel 8 van deze conventie, die in juli 2007 werden goedgekeurd, kunnen enkel 100 % volledig rookvrije openbare ruimten bescherming tegen passief roken bieden. Cafés en discotheken behoren daartoe.

De belangrijkste tegenargumenten die worden aangevoerd zijn de mogelijke negatieve economische aspecten voor de kleine cafés. In geen enkel land ter wereld was de horeca voorstander van een rookverbod. In elk land verwachte de horeca een economisch bloedbad na de invoering ervan, maar in geen enkel land is er na de invoering van het rookverbod een economisch bloedbad aangetoond, ook niet in Ierland.

Patrik VANKRUNKELSVEN.