4-1392/2

4-1392/2

Belgische Senaat

ZITTING 2009-2010

20 OKTOBER 2009


Wetsontwerp betreffende een algemene regeling voor rookvrije gesloten plaatsen toegankelijk voor het publiek en ter bescherming van werknemers tegen tabaksrook


Evocatieprocedure


AMENDEMENTEN


Nr. 1 VAN MEVROUW KHATTABI EN DE HEER HELLINGS

Art. 8/1 (nieuw)

Een artikel 8/1 invoegen, luidende :

« Art. 8/1. — De in de artikelen 4 en 5 bedoelde uitzonderingen worden afgeschaft op 1 januari 2012. ».

Verantwoording

Met het oog op de gezondheid van de burgers-consumenten en -werknemers in de horecasector streeft deze wet naar een rookverbod in alle gesloten openbare plaatsen.

Voor bepaalde zaken wordt in een uitzondering voorzien om de exploitanten de tijd te geven zich aan de nieuwe normen aan te passen, maar het is belangrijk dat zij weten dat hun investeringen in voorzieningen om de niet-roker in hun zaak te houden waar mag worden gerookt, niet afgeschreven dreigen te zijn vóór het verbod wordt veralgemeend.

Zij zullen aldus hun investeringen met kennis van zaken kunnen kiezen en zullen misschien worden aangemoedigd om op dit dwingende verbod te anticiperen.

Dat is het doel van dit amendement.

Nr. 2 VAN MEVROUW KHATTABI EN DE HEER HELLINGS

Art. 11

Artikel 11, § 2, 3º, aanvullen met de volgende zin :

« Deze uitzondering eindigt op 1 januari 2012. ».

Verantwoording

Artikel 12 van die wet bepaalt dat de werknemers het recht hebben te beschikken over werkruimten die vrij zijn van tabaksrook, maar die zelfde wet voorziet ook in uitzonderingen voor bepaalde werknemers in de horeca.

Die uitzonderingen zijn onaanvaardbaar, want ze komen erop neer dat een categorie van werknemers, met name de kelners, de serveersters en het onderhoudspersoneel van de etablissementen waar geen bereide maaltijden worden geserveerd het kind van de rekening worden. Uit een laatste studie blijkt nochtans dat kelners driemaal vaker sterven aan longkanker.

Volgens een onderzoek van de VUB bij een populatie van mannen tussen 39 tot 50 jaar is longkanker ontegenzeglijk de belangrijkste doodsoorzaak bij de beroepsactieve mannelijke bevolking, met een totaal van 6 309 doden over een tijdspannen van 5 jaar. Kelners sterven blijkbaar 3,2 maal vaker aan longkanker dan de hele mannelijke beroepsactieve bevolking in die leeftijdscategorie. Voor koks en exploitanten liggen de cijfers voor die doodsoorzaak daarentegen lager.

Aangezien deze wet beoogt op termijn het roken te verbieden in alle gesloten openbare ruimten en de gezondheid van de werknemers beoogt te beschermen, moeten de uitzonderingen waarin voor bepaalde etablissementen is voorzien om ze de tijd te gunnen zich aan te passen aan de nieuwe normen tijdelijk zijn. Bovendien moeten de exploitanten-werkgevers weten dat hun investeringen voor installaties die bedoeld zijn om de gezondheid van de niet-rokers te vrijwaren in hun etablissement waar roken toegestaan is, niet dreigen afgeschreven te zijn vóór het verbod wordt veralgemeend.

Zo kunnen zij met kennis van zaken kiezen waarin ze investeren en zullen ze er misschien toe worden aangezet op dat dringende verbod vooruit te lopen.

Dat is het doel van dit amendement.

Nr. 3 VAN MEVROUW KHATTABI EN DE HEER HELLINGS

Art. 14/1 (nieuw)

Een artikel 14/1 invoegen, luidende :

« Art. 14/1. — Een steunpremie, waarvan de Koning het bedrag bepaalt, wordt toegekend aan de horecazaken die vóór 1 januari 2012 voor het volledig rookverbod kiezen. ».

Verantwoording

Het ware niet billijk via belastingverlagingen voor investeringen in rookkamers en -ruimtes wél de zaken te helpen verbouwingen uit te voeren die de cliënteel tot roken zullen kunnen aanzetten, en die hulp niet te verstrekken aan de etablissementen die ervoor kiezen volledig rookvrij te zijn, terwijl de gezondheidsdoelstellingen er toch in bestaan het tabaksverbruik zo veel mogelijk te beperken.

Het ware al even onaanvaardbaar een categorie van werknemers, te weten de kelners, serveersters en onderhoudspersoneelsleden in de horecazaken,het gelag te doen betalen. De jongste studie toont al aan dat de kelners driemaal vaker aan longkanker komen te overlijden.

Volgens het VUB-onderzoek onder de mannelijke populatie van 39 tot 50 jaar is longkanker ontegensprekelijk de belangrijkste doodsoorzaak bij de beroepsactieve mannelijke bevolking, met over de vijf jaren gespreid 6 309 sterfgevallen. De kelners overlijden kennelijk 3,2 maal vaker aan longkanker dan de in haar geheel beschouwde werkende mannelijke bevolking in die leeftijdscategorie, terwijl bij de koks en de exploitanten de cijfers voor die doodsoorzaak lager liggen.

Derhalve moeten bepalingen worden uitgevaardigd ter ondersteuning van de caféhouders of discotheekuitbaters die in hun zaak voor een volledig rookverbod kiezen; dat moet gebeuren via een steunpremie die wordt verleend op het ogenblik dat zij die keuze maken. Om die premie vast te leggen, zal de Koning het belastingvoordeel bepalen dat de betrokken zaak had kunnen genieten indien zij in de inrichting van een rookkamer had geïnvesteerd. Het bedrag van de premie zal overeenstemmen met dat geraamde bedrag.

Zakia KHATTABI.
Benoit HELLINGS.

Nr. 4 VAN DE HEER IDE

Art. 2

In het 3º b), van dit artikel, de woorden « de niet-exhaustieve lijst van zulke plaatsen bevat » invoegen voor de woorden « onder meer ».

Verantwoording

De argumenten voor een algemeen rookverbod in de horeca zijn genoegzaam gekend. De impact op de volksgezondheid staat al lang niet meer ter discussie, zelfs niet bij de tegenstanders van een algemeen rookverbod. Indien de Senaat nog enig nut heeft dan is de bijsturing van dit wetsontwerp richting een algemeen rookverbod in de horeca een uitgelezen moment om de relevantie van de Senaat te bewijzen. Door het geëvoceerde wetsontwerp onveranderd terug te sturen naar de Kamer, net zoals met de reparatiewet « Verwilghen » is gebeurd, zou de nutteloosheid van de Senaat worden bekrachtigd. Wachten tot Europa ons verplicht een algemeen rookverbod in te voeren, evenals een aanpassing van het geëvoceerde wetsontwerp die de hete aardappel naar Europa doorschuift, bevestigt de zinloosheid van de Hoge Vergadering. Daarom worden deze amendementen ingediend teneinde te komen tot een wetsontwerp in de geest van het billijk wetsvoorstel Claes-Ide.

Nr. 5 VAN DE HEER IDE

Art. 2

Het 9º vervangen als volgt :

« 9º Horeca-inrichting : elke voor het publiek toegankelijke plaats of lokaal, ongeacht de toegangsvoorwaarden, voor maaltijden en/of dranken voor te bereiden en/of voor consumptie, al dan niet ter plaatse aan te bieden, en dit zelfs kosteloos. »

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Nr. 6 VAN DE HEER IDE

Art. 2

Het 11º doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Nr. 7 VAN DE HEER IDE

Art. 2

Het 12º doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Nr. 8 VAN DE HEER IDE

Art. 2

Het 13º doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Nr. 9 VAN DE HEER IDE

Art. 4

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Nr. 10 VAN DE HEER IDE

Art. 5

Dit artikel doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Nr. 11 VAN DE HEER IDE

Art. 10

Dit artikel vervangen als volgt :

« Art. 10. — De artikelen 11, 11bis, 16, 17, 19 en 20 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van voedingsmiddelen en andere producten zijn van overeenkomstige toepassing. »

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Nr. 12 VAN DE HEER IDE

Art. 11

In § 2, het 3º doen vervallen.

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Nr. 13 VAN DE HEER IDE

Art. 14

Het vierde lid vervangen als volgt :

« Deze regeling mag geen ongelijke behandeling van de werknemers veroorzaken. »

Verantwoording

Zie verantwoording bij amendement nr. 4.

Louis IDE.