4-1019/1

4-1019/1

Belgische Senaat

ZITTING 2008-2009

24 NOVEMBER 2008


Voorstel van bijzondere wet tot afschaffing van de faciliteiten in de Vlaamse taalgrensgemeenten

(Ingediend door de heer Yves Buysse c.s.)


TOELICHTING


Dit voorstel moet worden samengelezen met twee andere voorstellen van de indieners die respectievelijk betrekking hebben op de definitieve vastlegging van de grens tussen Vlaanderen en Wallonië (stuk Senaat, nr. 4-1018/1) en op de afschaffing van de faciliteiten in de randgemeenten (stuk Senaat, nr. 4-1020/1).

Met de taalwetten van 1962 en 1963 kregen de Franstaligen in achttien Vlaamse gemeenten faciliteiten. Het ging onder meer om twaalf gemeenten langs de Vlaamse zijde van de toen vastgelegde Vlaams-Waalse grens, namelijk Mesen, Spiere, Helkijn, Ronse, Bever, Herstappe, Moelingen, 's Gravenvoeren, Sint-Pieters-Voeren, Sint-Martens-Voeren, Remersdaal en Teuven. Na de fusie gaat het nog om zes gemeenten.

Aanvankelijk werd het stelsel van de faciliteiten voorgesteld als een middel om de Franstaligen in Vlaanderen de kans te bieden zich aan te passen. In de praktijk werden de faciliteiten een bron van verdere verfransing en een middel voor de Franstaligen om zich vooral niet aan te passen.

Na meer dan 45 jaar is bewezen dat de faciliteiten niet tot het beoogde resultaat hebben geleid. Om de verdere verfransing te stoppen, moeten de faciliteiten onmiddellijk worden afgeschaft. Dit voorstel van bijzondere wet voorziet in de afschaffing van de faciliteiten in de taalgrensgemeenten.

Yves BUYSSE
Joris VAN HAUTHEM
Nele JANSEGERS.

VOORSTEL VAN BIJZONDERE WET


HOOFDSTUK I

Algemene bepaling

Artikel 1

Deze bijzondere wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet.

HOOFDSTUK II

Wijzigingen van de gecoördineerde wetten van 18 juli 1966 op het gebruik van de talen in bestuurszaken

Art. 2

Opgeheven worden in de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 :

1º in artikel 8, eerste lid, de bepalingen onder 3º tot 10º, en het tweede lid;

2º artikel 11, § 2, tweede lid;

3º artikel 12, derde lid;

4º in artikel 13, § 1, derde lid, de woorden « en in de taalgrensgemeenten » en de bepaling onder b);

5º in artikel 13, § 3, tweede lid, 2º, de woorden « een taalgrensgemeente, » en « van de taalgrensgemeenten »;

6º artikel 14, § 2, b);

7º artikel 15, § 2;

8º artikel 16;

9º de artikelen 63 en 64.

10º artikel 67, § 2.

HOOFDSTUK III

Wijzigingen van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

Art. 3

In artikel 5, § 1, II, 2º, d), van de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, vervangen bij bijzondere wet van 16 juli 1993, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º de woorden « en van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren » worden geschrapt;

2º de woorden « 27, § 4, en 27bis, § 1, laatste lid » worden vervangen door de woorden « en 27, § 4 »;

3º de woorden « en in de wet van 9 augustus 1988 tot wijziging van de gemeentewet, de gemeentekieswet, de organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, de provinciewet, het Kieswetboek, de wet tot regeling van de provincieraadsverkiezingen en de wet tot regeling van de gelijktijdige parlements- en provincieraadsverkiezingen » worden geschrapt.

Art. 4

In artikel 6, § 1, VIII, van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de bepaling onder 1º worden de bepalingen van het eerste streepje opgeheven voor zover ze betrekking hebben op de taalgrensgemeenten bedoeld in artikel 8, 3º tot 10º van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966;

2º in de bepaling onder 2º worden de woorden « en van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren » geschrapt;

3º in de bepaling onder 3º worden de woorden « voor de gemeenten Komen-Waasten en Voeren » geschrapt;

4º in de bepaling onder 4º worden de bepalingen onder a), alsook het laatste lid, opgeheven, voor zover ze betrekking hebben op de taalgrensgemeenten bedoeld in artikel 8, 3º tot 10º, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966.

Art. 5

In artikel 7, § 1, van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º het eerste lid wordt opgeheven voor zover het betrekking heeft op de taalgrensgemeenten bedoeld in artikel 8, 3º tot 10º, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, behoudens wat betreft de organisatie en de uitoefening van het administratief toezicht op de provincies, de agglomeraties en de federaties van gemeenten, de gemeenten en de bovengemeentelijke territoriale organen, bedoeld in artikel 41 van de Grondwet;

2º het derde lid wordt opgeheven voor zover het betrekking heeft op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren.

Art. 6

In artikel 16bis, van dezelfde bijzondere wet, ingevoegd bij bijzondere wet van 13 juli 2001, worden de woorden « Nederlandstaligen, respectievelijk » geschrapt.

Art. 7

Artikel 80 van dezelfde bijzondere wet, vervangen bij bijzondere wet van 13 juli 2001, wordt opgeheven voor zover het betrekking heeft op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren.

HOOFDSTUK IV

Wijzigingen van de gewone wet van 16 april 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur

Art. 8

In de artikelen 34, 41 en 41octies van de gewone wet van 16 juli 1993 ter vervollediging van de federale staatsstructuur wordt telkens het laatste lid opgeheven.

HOOFDSTUK V

Wijzigingen van het Kieswetboek

Art. 9

In het Kieswetboek van 12 april 1894 worden artikel 15, artikel 15bis, artikel 87bis, artikel 89bis, artikel 91, laatste lid, artikel 92bis, artikel 93, laatste lid, artikel 93bis, artikel 96, laatste lid, artikel 102, tweede lid, artikel 107, vierde lid, artikel 142bis en artikel 146bis opgeheven.

Art. 10

In artikel 196, van hetzelfde wetboek, worden in het tweede lid, gewijzigd bij wet van 30 juli 1991, de woorden « of wat de gemeenten Komen-Waasten en Voeren betreft, respectievelijk aan de arrondissementscommissaris van Moeskroen en aan de adjunct-arrondissementscommissaris van Tongeren » geschrapt.

Art. 11

In bijlage I bij hetzelfde wetboek wordt in de tabel van de kieskringen het administratief arrondissement Moeskroen uit de tabel van de kieskring Henegouwen gelicht en ondergebracht in de tabel van de kieskring West-Vlaanderen met als hoofdplaats de kieskring Brugge.

Art. 12

In de modellen II, bijgevoegd bij hetzelfde wetboek, laatst vervangen bij wet van 13 december 2002, worden de volgende wijzigingen aangebracht :

1º in de bij de modellen II (a) en II (e) bijgevoegde noot worden in het derde streepje de woorden « en in de taalgrensgemeenten gelegen in het Nederlandse taalgebied (Mesen, Spiere-Helkijn, Ronse, Bever, Voeren en Herstappe); » telkens geschrapt en wordt het vierde streepje telkens opgeheven;

2º in de bij de modellen II (b) en II (f) bijgevoegde noot wordt telkens het derde streepje opgeheven en worden telkens in het vierde streepje de woorden « et dans les communes de la frontière linguistique situées dans la région de langue néerlandaise (Messines, Espierres-Helchin, Renaix, Biévène, Fourons et Herstappe). » geschrapt.

HOOFDSTUK VI

Wijzigingen van de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese parlement

Art. 13

In de wet van 23 maart 1989 betreffende de verkiezing van het Europese parlement, worden artikel 4, derde lid, artikel 10, vierde lid, en artikel 11, § 3, opgeheven.

HOOFDSTUK VII

Wijzigingen van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming

Art. 14

In artikel 1 van de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming worden in het eerste lid de woorden « van de gemeenten Komen-Waasten en Voeren » geschrapt.

HOOFDSTUK VIII

Wijzigingen van de Provinciewet

Art. 15

Artikel 131bis van de Provinciewet van 30 april 1836, ingevoegd bij wet van 9 augustus 1988 en gewijzigd bij wet van 16 juli 1993, wordt opgeheven

HOOFDSTUK IX

Wijzigingen van de Provinciekieswet

Art. 16

In het Provinciekieswetboek van 19 oktober 1921 worden artikel 2, § 2, vierde lid, artikel 3bis, tweede lid, artikel 3novies, tweede lid en artikel 5, derde lid, opgeheven.

HOOFDSTUK X

Wijzigingen van de Nieuwe Gemeentewet

Art. 17

In de Nieuwe Gemeentewet van 24 juni 1988 worden, voor zover ze betrekking hebben op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, artikel 12, § 3, artikel 13, derde lid, artikel 14, tweede lid, artikel 15, § 2, artikel 28, § 3, artikel 41, artikel 47, § 2, artikel 65, § 3, artikel 68, § 3, artikel 72bis, artikel 107, artikel 146, § 2, artikel 150, § 3, artikel 155, § 3, artikel 231, § 3, artikel 235, § 1, artikel 237, artikel 240, § 2, artikel 241, § 2, artikel 244, § 1, § 2 en § 3, artikel 249, § 2 en § 3, artikel 254, artikel 258, § 2 en § 3, artikel 264, artikel 265, § 2 en § 3, artikel 266, hoofdstuk II van titel VII en artikel 287, § 3, opgeheven.

Art. 18

In dezelfde wet worden, voor zover ze betrekking hebben op de gemeente Komen-Waasten, artikel 24, § 2 en § 3, artikel 134, § 2, artikel 147, § 2, artikel 153, § 2 en § 3, artikel 246, artikel 248, § 3, artikel 251, artikel 256, § 2, artikel 257, artikel 261 en artikel 271 opgeheven.

Art. 19

In dezelfde wet worden, voor zover ze betrekking hebben op de gemeente Voeren, artikel 28, § 2, artikel 65, § 2, artikel 83, artikel 265, § 1, artikel 272 en artikel 273 opgeheven.

Art. 20

In dezelfde wet wordt, voor zover het betrekking heeft op de gemeenten bedoeld in artikel 8, 3º tot 10º, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 72bis opgeheven.

HOOFDSTUK XI

Wijzigingen van de Gemeentekieswet

Art. 21

In de Gemeentekieswet van 4 augustus 1932, worden artikel 5, derde lid, en artikel 8, vierde lid, opgeheven.

Art. 22

In dezelfde wet worden, voor zover zij betrekking hebben op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, artikel 30bis en artikel 77bis, § 1 en § 2, opgeheven.

HOOFDSTUK XII

Wijzigingen van de Organieke wet betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Art. 23

In de Organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn worden, voor zover ze betrekking hebben op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, artikel 17bis, artikel 18bis, artikel 21, § 1 en § 2, artikel 22, § 1 en § 2, artikel 25bis en artikel 27bis opgeheven.

Art. 24

In dezelfde wet worden artikel 21bis, artikel 39bis en artikel 113, tweede lid, opgeheven.

Art. 25

In dezelfde wet wordt, voor zover het betrekking heeft op de gemeenten bedoeld in artikel 8, 3º tot 10º, van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, artikel 25ter opgeheven.

HOOFDSTUK XIII

Wijzigingen van het koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren

Art. 26

Het koninklijk besluit van 26 augustus 1988 tot vaststelling van de nadere regels voor de verkiezing van de raad voor maatschappelijk welzijn in de gemeenten bedoeld bij artikel 7 van de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, en in de gemeenten Komen-Waasten en Voeren, gewijzigd bij de wetten van 7 juli 1994, 12 augustus 2000, en bij koninklijk besluit van 13 juli 2001, wordt opgeheven voor zover het betrekking heeft op de gemeenten Komen-Waasten en Voeren.

HOOFDSTUK XIV

Slotbepaling

Art. 27

Deze bijzondere wet treedt in werking de dag waarop ze in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

5 november 2008.

Yves BUYSSE
Joris VAN HAUTHEM
Nele JANSEGERS.